Din förenings namn:

Ladda ner som PDF

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM

Dessa villkor reglerar användandet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av No End Ventures AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part som köper tjänsten, nedan kallad Kunden.

Villkoren gäller från och med 2007-06-06 och tills vidare.

1 Definitioner

HEMSIDAN.COM är en tjänst som innehåller funktioner för webbpublicering, bokning, interna meddelanden och dokumenthantering. Mjukvaran som tillhandahåller funktionerna driftas centralt och finns åtkomlig via Internet på https://www.hemsidan.com. Genom en hög automatiseringsgrad och standardiserade funktioner kan tjänsten erbjudas till ett mycket attraktivt pris.

Testperiod: Den period då Kunden har möjlighet att utvärdera HEMSIDAN.COM kostnadsfritt utan några förbindelser att köpa tjänsten. Användare: De individer som har personliga inloggningsuppgifter till Kundens konto i HEMSIDAN.COM.

Användarvillkor: De regler som gäller för alla användare som använder tjänsten HEMSIDAN.COM. Användarvillkoren finns publicerade på www.hemsidan.com.

Beställning: Kunden anses ha beställt tjänsten HEMSIDAN.COM och godkänt dessa allmänna villkor den dag den erlagt den första betalningen för tjänsten.

ångerrätt: Kunden äger rätt att inom ett kvartal från beställningen häva köpet utan att behöva uppge någon orsak. Hemsidan återbetalar då hela den avgift som Kunden har erlagt för tjänsten.

Avtalsperioden: Avtalet löper under tolv månader i taget med start den dag Kunden gör en Beställning. Om inte någon av parterna aktivt säger upp avtalet förlängs det automatiskt med ytterligare tolv månader. Kunden erlägger betalning förskottsvis för tolv månader i taget.

2 Testperiod

Hemsidan erbjuder bostadsrättsföreningar att utvärdera tjänsten HEMSIDAN.COM kostnadsfritt utan några andra förpliktelser än att samtliga Kundens användare av tjänsten måste uppfylla Hemsidans Användarvillkor.

3 Avtalstid

3.1 Beställning

Kunden anses ha beställt tjänsten HEMSIDAN.COM och godkänt dessa allmänna villkor den dag den erlagt den första betalningen för tjänsten.

3.2 ångerrätt och bindningstid

Kunden binder sig för att erlägga betalning i förskott för ett kalenderår i taget. Kunden äger rätt att inom ett kvartal från beställningen häva köpet utan att behöva uppge någon orsak. Därefter gäller avtalet automatiskt förlängs med ett kalenderår i taget såvida inte någon av parterna säger upp avtalet enligt nedan.

3.3 Uppsägning av avtalet

Kundens uppsägning av avtalet skall vara Hemsidan tillhanda skriftligen via brev, fax eller e-post senast den dag avtalet löper ut. Hemsidan ska bekräfta uppsägningen skriftligen. Om uppsägningen görs inom ett kvartal från Beställningen återbetalar Hemsidan hela den avgift som Kunden har erlagt för tjänsten. Om uppsägningen görs senare än ett kvartal från Beställningen återbetalar Hemsidan ingenting. Hemsidan har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet och stänga Kundens konto på HEMSIDAN.COM om Kunden bryter mot någon bestämmelse i detta avtal, underlåter att erlägga avgift för ny avtalsperiod eller om Kundens användare under upprepade tillfällen och trots tillsägelse från Hemsidan bryter mot tjänstens Användarvillkor. Hemsidan återbetalar då ingen del av den avgift som Kunden har erlagt.

4 Avgift

4.1 Prislista

Avgifter utgår enligt gällande prislista på www.hemsidan.com, om inte annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och anges inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Avgifter kan bestå av rörliga avgifter, fasta avgifter eller engångsavgifter.

4.2 Betalningstid

Ny förskottsbetalning för tolv månader skall erläggas senast sista dagen på avtalets löptid för att Kunden skall ha rätt att fortsätta utnyttja tjänsten.

4.3 Fakturering

Faktura tillhandhålls Kunden elektroniskt via HEMSIDAN.COM eller per elektronisk post. Vid fakturering per brev, som är en tilläggstjänst, debiteras faktureringsavgift enligt vid var tid gällande prislista (f.n. 20 SEK).

4.4 Betalningspåminnelse

Vid eventuell betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift enligt vid var tid gällande prislista (f.n. 50 SEK).

4.5 Dröjsmålsränta

Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta i enlighet med Räntelagen (1975:635).

4.6 Avgiftsförändringar

Hemsidan strävar efter att hålla avgifterna för HEMSIDAN.COM på en så låg nivå som möjligt, men kan tvingas höja avgifterna för att justera för inflation och allmänna kostnadsökningar.

Köparen är garanterad oförändrad årsavgift i två år från Avtalsperiodens start. Hemsidan har dock rätt att omgående höja avgiften om höjningen är direkt hänförlig till förändring av skatt, myndighetsutövande eller alla andra omständigheter utanför Hemsidans kontroll även under denna period. Höjning av avgift meddelas Kunden senast trettio (30) dagar i förväg och gäller från och med påföljande avtalsförlängning.

5 Support, underhåll och driftavbrott

5.1 Support

Kunden har rätt till support via elektronisk post. Supportärenden ska komma Hemsidan tillhanda genom felrapporterings-funktionen i HEMSIDAN.COM. Hemsidan bekräftar inkomna supportärenden inom maximalt en (1) arbetsdag.

Viss support kan, om Hemsidan så finner lämpligt, komma att ges via telefon.

5.2 ändringar av HEMSIDAN.COM

Hemsidan äger rätt, men har ej skyldighet, att ändra källkod, databas struktur samt ingående grafiska element, för att förbättra HEMSIDAN.COM som produkt. Större förändringar meddelas Kunden senast 14 dagar i förväg. Mindre förändringar, rättning av buggar etc. utförs löpande vid behov.

5.3 Planerat underhåll/service

Planerade åtgärder som innebär inskränkningar i kundens möjlighet att utnyttja den tjänst som HEMSIDAN.COM tillhandahåller, skall om meddelas Kunden senast sju kalenderdagar i förväg.

5.4 Fel hos webbhotell

HEMSIDAN.COM driftas av ett webbhotell som är underleverantör till Hemsidan. Hemsidan ansvarar inte för fel hos webbhotellet. För det fall att driftavbrott på HEMSIDAN.COM varat mer än 72 timmar och avbrottet beror på det webbhotell som Hemsidan anlitar för att drifta tjänsten förbinder sig Hemsidan att upphandla en ny leverantör av driftstjänster och flytta HEMSIDAN.COM dit så snart det är praktiskt möjligt.

5.5 Fel hos kund

Om HEMSIDAN.COM påverkas till följd av fel hos Kunden eller orsaker utanför Hemsidans kontroll utgör ej ersättning och inte heller kundens skyldighet att erlägga erforderliga avgifter påverkas av detta. Vidare äger HEMSIDAN.COM rätt att debitera skäliga kostnader för nedlagd tid, och havda kostnader, enligt vid var tid gällande prislista om försämringar av kundens möjlighet att nyttja HEMSIDAN.COM helt eller delvis kan hänföras till Kunden.

5.6 Begränsning av ansvar

Kunden befriar Hemsidan från skadeståndsskyldighet för direkta och/eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av förlust av data eller fel i data, fördröjningar, ofullkomlighet, avbrott, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter oaktat om dessa beror på oaktsamhet, avtalsbrott eller något annat från Hemsidans sida. Ej heller är Hemsidan skadeståndsskyldigt om Kunden eller obehörig person gör intrång i datorresurser och skaffar sig tillgång till, lägger till, förstör, förvanskar eller sprider information till tredje part.

5.7 Force majeure

Hemsidan skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av detta avtal förhindras eller försvåras av omständigheter som Hemsidan rimligtvis inte kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständigheter räknas, men begränsas ej till, väpnad konflikt, sabotage, dataintrång, myndighetsbeslut, myndighetsutövning, politiska oroligheter, arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, allmän knapphet på transporter, resurser, varor, energi eller annan liknande omständighet i övrigt.

Hemsidan är också befriat från ansvar för force majeur enligt ovan som eventuella underleverantörer lider.

6 Konto- och kunduppgifter

6.1 E-postadress och meddelanden från Hemsidan till Kunden

Kunden är skyldig att ange en, vid var tid gällande, kontaktadress för elektronisk post. Samtliga meddelanden från Hemsidan till Kund sker i elektroniskt format till den angivna e-postadressen och/eller genom meddelandefunktionen i HEMSIDAN.COM. Hemsidan kan även, men har inte skyldighet att, utöver detta publicera meddelanden på www.hemsidan.com.

Elektronisk post som sänds till den av Kunden uppgiven e-postadress eller via HEMSIDAN.COMs meddelandesystem skall anses ha kommit kunden tillhanda, senast fyra timmar efter avsändandet.

6.2 Lagring av personuppgifter

Kunden godkänner att Hemsidan lagrar uppgifter om Kunden, dennes betalningsförmåga och dess användare, elektroniskt i den omfattning det krävs för att driva tjänsten HEMSIDAN.COM. De uppgifter som lagras omfattar, men begränsas ej till, namn, e-postadress, organisationsnummer, adress samt betalningshistorik. No End Ventures AB är Personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (PUL).

6.3 Personuppgifter vid domänregistrering

Vid registrering av domännamn eller annan tjänst som är knuten till kundens uppgifter, lämnas erforderliga uppgifter om Kunden ut till aktuell underleverantör. Kunden förbinder sig att följa underleverantörens villkor för förmedlad tjänst. ägaruppgifter om domännamn kan komma att bli publikt tillgängliga i så kallade whois-tjänster, vilket kan omfatta kundens adress och telefonnummer. Kunden har genom ingåendet av detta avtal godkänt att detta görs.

7 Immateriella tillgångar

7.1 ägande av rättigheter

Alla rättigheter, såväl materiella som immateriella, till utrustning, mjukvara, manualer eller annan egendom och information som tillhandahålls av Hemsidan, är och förblir Hemsidans, eller dess licensgivares, egendom.

7.2 Kundens nyttjanderätt

Kunden erhåller genom avtalet en icke exklusiv och icke överlåtbar eller upplåtbar rätt att för eget bruk använda mjukvarutjänsten HEMSIDAN.COM. Kunden äger ej rätt att duplicera eller på annat sätt kopiera Hemsidans mjukvara eller annat material som Hemsidan har upphovsrätt eller andra rättigheter till.

7.3 Kundens skyldighet att meddela missbruk

Om Kunden vid något tillfälle blir medveten om tredje parts missbruk av Hemsidans immateriella rättigheter skall kunden utan dröjsmål underrätta Hemsidan.

7.4 HEMSIDAN.COMs rätt till överlåtelse

HEMSIDAN.COM äger rätt att överlåta sina skyldigheter och rättigheter till annan part. En sådan överlåtelse skall meddelas Kunden senast 30 dagar innan den träder i kraft

7.5 Begränsning av kundens överlåtelse

Kunden äger inte rätt att överlåta rätten att använda HEMSIDAN.COM till annan part utan Hemsidans skriftliga medgivande. Den frånträdande Kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit fram till dagen innan överlåtelsen och den tillträdande kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppstår från och med dagen för överlåtelse. Alla debiterade kostnader skall vara till fullo betalda innan överlåtelse kan ske.

8 Avtalet

Kunden tillkännager att denna överenskommelse är den enda gällande överenskommelsen mellan parterna och att den gäller till dess att den sägs upp enligt villkoren i detta avtal. Alla tidigare överenskommelser mellan partena skall vara utan verkan. ändringar kan endast göras genom skriftliga tillägg eller förändringar, bekräftade av behöriga företrädare för båda parter.

Svensk lag styr parternas avtalsförhållande.