Brf Ånimmen

Årsta, Stockholm

FÖRENINGENS STYRELSE 2018-2019

Styrelsen samarbetar och delar på det som ska göras. All kommunikation med styrelsen ska därför gå till hela styrelsen via styrelsemailen, och inte till enskild ledamot. 

  

Catharina Lindh, ordförande 
Adress: Malgomajvägen 5
E-post: styrelsen@brfanimmen.se

Karl Ny, kassör
Adress: Malgomajvägen 21
E-post: styrelsen@brfanimmen.se

Lars Edvall, sekreterare
Adress: Malgomajvägen 14
E-post: styrelsen@brfanimmen.se

Dan Jacobsson, ledamot
Adress: Hummelvägen 6
E-post: styrelsen@brfanimmen.se

Irene Klingvall, ledamot
Adress: Malgomajvägen 10
E-post: styrelsen@brfanimmen.se 

Jakob Ovrén, ledamot
Adress: Hummmelvägen 2
E-post: styrelsen@brfanimmen.se 

Anna Johnsson, suppleant
Adress: Malgomajvägen 10
E-post: styrelsen@brfanimmen.se 

Erik Thorsén, suppleant
Adress: Malgomajvägen 17
E-post:styrelsen@brfanimmen.se

Rebecka Beijer, suppleant
Adress: Hummmelvägen 2
E-post: styrelsen@brfanimmen.se 

                                                                                             

 

VALBEREDNINGEN 2018-2019

  

Sara Åkerlindh, sammankallande 
Adress: Malgomajvägen 16
E-post:valberedningen@brfanimmen.se

Malin Davelius 
Adress: Malgomajvägen 3
E-post:valberedningen@brfanimmen.se

Carlos Manosalva 
Adress: Malgomajvägen 21
E-post:valberedningen@brfanimmen.se

Mattias Svanqvist 
Adress: Malgomajvägen 17
E-post:valberedningen@brfanimmen.se

 

Valberedningens arbetsuppgifter

..är att vara objektiv och se till föreningens bästa och bortse från de egna och andras särintressen.

Valberedningen ska:
• Föreslå kandidater till de uppdrag som skall väljas på stämman.
• Sammanställa förslaget.
• Informera styrelsen.
• Offentliggöra förslaget till alla medlemmar.
• Föredra valberedningens förslag på stämman.
Nedan finns mer detaljerad information om vad detta innebär.

Utvärdering av existerande styrelse
Det är viktigt att ta fram information om hur den existerande styrelsen fungerar. Detta är själva utgångspunkten för valberedningens arbete. Valberedningen intervjuar också alla ledamöterna i styrelsen. Medlemmar som har såväl positiva som negativa synpunkter på styrelsen eller enskilda medlemmar i styrelsen skall höra av sig till valberedningen.

Förslag på kandidater
För att hjälpa valberedningen att få tag i kandidater till de olika förtroendeuppdragen är det jättebra att du som medlem hör av dig till valberedningen i god tid så att valberedningen hinner bilda en uppfattning om personens lämplighet. Valberedningen kan meddela en sista nomineringsdag för att valberedningen ska hinna behandla inkomna nomineringar.

Vem kan föreslås som kandidat?
Den föreslagna personen ska:
• Vara medlem i Brf. Ånimmen enligt §28 i stadgarna.
• Vara intresserad av att bidra på ett positivt sätt till bostadsrättsföreningens utveckling.
• Ha tid för uppdraget som oftast sker kvällstid.
Det behövs ingen specialistkompetens eller högre utbildning, men viljan att göra en insats och kunna samarbeta värderas högt.

Presentation av kandidater
I god tid inför föreningsstämman presenterar valberedningen de medlemmar som är nominerade till de olika förtroendeposterna, med reservation för att förändringar kan förekomma ända fram till stämman.

På stämman
Det är lämpligt att alla kandidater är närvarande på stämman och presenterar sig så att alla vet vem man röstar på. Detta gäller naturligtvis även medlemmarna i den sittande styrelsen. Vi får inte glömma att det ständigt kommer nya medlemmar som kanske inte hunnit lära känna alla i föreningen. Valberedningen bör motivera varför de föreslår omval respektive nyval. Det är bra om vi kan undvika val av typen "någon ropar upp någon" som har övertalats att ställa upp. Om "någon känner någon" är det bättre att kontakta valberedningen så blir det lite bättre ordning på det hela.

Efter valet
Efter några månader kontaktar valberedningen de nyvalda styrelseledamöterna för att höra hur arbetet går, att samarbetet fungerar och hur de ser på sina uppdrag i styrelsen.

Valberedningens arbetsgång
Valberedningen ska ha möte i god tid och så ofta som behövs för att kunna genomföra sitt uppdrag. Ordförande i valberedningen sammankallar till mtöte. Om någon av valberedningens ledamöter vill att valberedningen sammankallas till möte ska så ske. Valberedningens möten ska protokollföras. Protokollen behandlas konfidentiellt och sprids inte utanför valberedningen.

Tidplan
Månad 0-1
Årsstämma. Valberedning utses. Valberedningens ledamöter träffas för att planera sitt arbete.

Månad 1-9
Valberedningens ledamöter skaffar sig information om hur arbetet i styrelsen och arbetsgrupper fungerar genom närvaro på styrelsemöten som styrelsen bjuder in till. Valberedningen undersöker dessutom vilka medlemmar som finns att tillgå för framtida förtroendeuppdrag.

Månad 9
Valberedningen undersöker vilka förtroendeuppdrag som ska tillsättas. Vidare undersöker valberedningen om styrelsen har för avsikt att tillsätta någon eller några nya arbetsgrupper. Medlemmarna ges möjlighet att föreslå kandidater.

Månad 9-12
Valberedningen arbetar internt med kandidatnomineringen.
När valberedningen fått in förslag träffar de tänkbara kandidater. Valberedningen pratar med var och en och hör efter hur hen ställer sig till att bli vald till ett förtroendeuppdrag inom föreningen.

Månad 12
Årsstämma. Valberedningen presenterar sitt förslag.

Valberedningen kontaktas via valberedningen@brfanimmen.se.