BRF Bäcken 1

Solna, Stockholm

Information till medlemmar

Andrahandsuthyrning
Enligt föreningens stadgar (§30) får en bostadsrättshavare upplåta sin lägenhet i andra hand till en annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. En ansökan bör skickas till styrelsen i god tid så att frågan kan hanteras på ett ordinarie styrelsemöte, som äger rum en gång i månaden. I ansökan ska framgå motiv till och önskemål om tidsperiod för andrahandsuthyrningen. I normalfallet beviljas inte uthyrning för en period längre en ett år. Det är viktigt att komma ihåg att det är bostadsrättshavaren som ansvarar för ordningen i lägenheten under uthyrningsperioden. För att en av styrelsen beviljad andrahandsuthyrning ska träda i kraft krävs att bostadsrättshavaren överlämnat ett underskrivet kontrakt, informerat om hur styrelsen kan hålla kontakten med bostadsrättshavaren samt att denne har informerat hyresgästen om gällande trivselregler. I enlighet med föreningens stadgar tas en årlig avgift för andrahandsuthyrning ut på högst 10 % av ett prisbasbelopp.

Anslagstavla
Det finns två anslagstavlor i varje port. Den inglasade innehåller namn på boende i porten samt anslag från styrelsen och dess sammansättning. Den andra anslagstavlan används av styrelsen för att sätta upp viktig medlemsinformation med kort varaktighet

Ansvar som bostadsrättshavare
Som medlemmar i föreningen äger vi gemensamt våra hus och ansvarar för dess skötsel. Du har som bostadsrättshavare ett väsentligt större ansvar än en hyresgäst när det gäller att själv ordna med exempelvis reparationer. Mer om vad en bostadsrättshavare har för skyldigheter kan du bland annat läsa om i stadgarna. I boendepärmen som den ursprunglige köparen av lägenheten erhöll av byggföretaget NCC hittar du skötselinstruktioner för din lägenhet, bland annat rengöring av luftfilter, avlopp samt skötsel av kakel och klinkers.

Avlopp
Det är viktigt att du som medlem regelbundet gör rent avloppsrören i omedelbar anslutning till diskho, tvättställ och vattenlåset där duschvattnet rinner ut. Se också till att vattenlåset inte torkar ut för då kan det uppstå dålig lukt, som i normalfallet går bort om vattenlåset återfuktas genom att du helt enkelt spolar duschvatten under någon minut.

Balkonger och uteplatser
Balkonginglasning För att glasa in en balkong krävs tillstånd från styrelse och kommun. Takbyggnation godkänns inte av Solna stad. Föreningen har fått undantag för två balkonger som vetter mot järnvägen av bullerskäl. Procedur om du vill glasa in din balkong är följande:

  • Meddela styrelsen att du avser glasa in din balkong och läs igenom ansvarsavtalet, som du laddar ner från hemsidan, brfbacken1.se
  • Ansök om bygglov hos Solna stad
  • När bygglov är beviljat, ladda ner och skriv under två (2) kopior av ansvarsavtalet
  • Lämna avtalen och en kopia på bygglovet till ordföranden i Brf Bäcken 1
  • När du fått tillbaka din kopia av avtalet från ordföranden kan du börja bygga

Balkongdörrar
Några medlemmar har upplevt problem med att stänga sina balkongdörrar. En orsak kan vara att själva låsanordningen kärvar. Detta kan enkelt åtgärdas genom att smörja låsanordningen. Detta bör ske regelbundet, gärna en gång per år. Tips på hur man gör visas i länk på hemsidan. En annan orsak kan vara att gångjärnen är aningen för klena för att orka bära upp tyngden av dörren. Dörren kan därför i vissa fall bli lite skev med tiden. Garantin för gångjärnen har gått ut. Att åtgärda en skev dörr ligger därför enligt stadgarna på medlemmens eget ansvar.

Inhägnad av uteplats
Staket får byggas runt uteplatser men design ska godkännas av styrelsen i förväg. Styrelsen godkänner endast byggnation som inte kräver särskilt bygglov från kommunen, dvs en maxhöjd på 110 cm.

Markiser
Markis får sättas upp över balkong eller uteplats. Färgen på markisen ska vara NCS kulör S 2000-N. Eventuell infästning i fasad ska göras av fackman.

Brevlåda
Alla lägenheter har en brevlåda i anslutning till entrén. Egna klisterlappar är inte tillåtna på brevlådan, utan kontakta styrelsen om du vill uppdatera informationen på brevlådan. Morgontidningen får du i hållaren utanför din dörr.

Byggnation i lägenheterna
Ombyggnation i lägenheterna kräver ej tillstånd från styrelsen med undantag för ingrepp i bärande väggar, el-, värme- och vattensystem. Se stadgar för exakta regler. Om man är osäker på vad som är tillåtet eller ej ta kontakt med styrelsen.

Cyklar och cykelrum
Det finns cykelställ på alla gårdar. Cykelrum finns i samtliga hus. Det är på grund av brandfara förbjudet att förvara motorcyklar och mopeder i cykelrummet. Det är inte tillåtet att ställa cyklar i trappuppgångarna eftersom dessa är utrymningsväg vid brand.

Extranycklar
Extranycklar för din lägenhet och för huset måste beställas genom styrelsen. Då får du information om vad som krävs för att göra en beställning. Föreningen har avtal med Råsunda Lås. Du hämtar och betalar själv för extra nycklar. Nycklar till postfack, cylinder för bokning av tvättstuga samt säkerhetslåsnyckel till lägenhetsdörren ansvarar medlemmen själv för beställning. Styrelsen kan rekommendera Råsunda lås för dessa tjänster.

Fest
Fest är alltid trevligt! Men sätt gärna upp en lapp i entrén och berätta att det är fest, så blir stämningen bättre.

Fläkt i kök
Ingen form av fläkt med motor får installeras om den är kopplad till föreningens centrala system, då sådana skapar övertryck i ventilationskanalen med följd att utsuget i grannarnas kökskåpor slutar att fungera.

Fullmakt
Om en röstberättigad medlem inte kan närvara vid föreningsstämman har man rätt att använda sig av ombud. Endast medlem i föreningen, medlemmens make, sambo, förälder, syskon eller barn får vara ombud. Ombudet måste kunna uppvisa skriftlig dagtecknad (dvs daterad med år, månad och dag) fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.

Hissjour
Hissarna är utrustade med tvåvägskommunikation. Håll nödknappen intryckt i minst tio sekunder eller tills du hör att det kommer fram telefonsignaler. Brf Bäcken 1 har avtal med ITK.

Husdjur
Husdjur är en stor glädje för många, men inte för alla. Ni som har husdjur ber vi att ha dem kopplade när ni vistas på bostadsrättsföreningens mark. Det är inte tillåtet att rasta husdjur på föreningens mark.

Inbrott
Vid inbrott anmäler du det till polisen, meddela gärna styrelsen efter. Kanske har styrelsen möjlighet att göra något för att förhindra upprepning. Tänk på att du som medlem själv ansvarar för den post som ligger i postboxen på entréplanet. Om du är på semester eller av andra skäl är borta en längre tid och inte kan tömma postboxen bör du se till att någon annan tömmer postboxen.

Lägenhetsförråd
Till varje lägenhet finns ett förråd. Tänk på att inte förvara brandfarligt material som bensin, fotogen etcetera i förrådet. Förrådet ska alltid vara låst, även då det är tomt. Medlemmen ombesörjer själv hänglås.

Mönsterstadgar
Mönsterstadgarna är en tolkning av stadgarna gällande ansvar för underhåll, ersättning etcetera av till exempel spis, blandare och vattenlås. Mönsterstadgarna ger svar i de flesta fall för ansvarsfördelning mellan medlem och förening, den är att betrakta som en vägledning.

Namn på dörren/brevlådan/porten
Kontakta styrelsen om ni behöver ändra ert namn på dörren, brevlådan och/eller porten. Firmanamn får givetvis stå på dörren.

Nyttjanderätt
Som medlem i en bostadsrättsförening är du delägare i föreningens gemensamma fastighet. Du har nyttjanderätt till din lägenhet utan tidsbegränsning men äger den inte. Nyttjanderätten är vanligtvis stark för en bostadsrättsinnehavare, men tänk på att en andrahandsuthyrning måste ske korrekt. Upprepade förseningar av avgiftsbetalningar och störande av grannar kan vara skäl till att man förverkat sin nyttjanderätt.

Ohyra
Vid ohyra, kontakta styrelsen som i sin tur kontaktar Anticimex. En sanering går oftast på ett par timmar och ingår i fastighetsförsäkringen. För mer information om ohyra, se Anticimex hemsida.

Portkod
Portkoden byts varje år, samt vid behov. Koden är en säkerhet för boende att obehöriga inte tar sin in olovandes och koden ska därför inte spridas i onödan. Styrelsen ansvarar för att beställa omkodningen som utförs av Nordstaden.

Rökning
Rökning är förbjuden i garaget, hissarna, trapphusen, entréerna och förråden, det vill säga samtliga gemensamma ytor i fastigheterna.

Snöröjning
När vinterväglag råder ska såväl stadsgator som mindre gator och cykelbanor snöröjas och halkbekämpas. Solnas gång- och cykelstråk är prioriterade för snöröjning, samt vägar med genomfarts- och kollektivtrafik. På prioriterade gång- och cykelstråk ska snöröjning utföras när snödjupet är tre centimeter. För stadens bilvägar startar plogbilarna arbetet när snödjupet är fem centimeter. Vid risk för halka startar halkbekämpningen direkt, oavsett tid på dygnet. På gång- och cykelvägar består halkbekämpningen främst av sandning.

Föreningen har ett ansvar för att snöröja trottoaren omedelbart utanför våra entréer och soprum. Detta genomförs genom att styrelsen har upphandlat tjänsten hos ett företag som förutom snöröjning också ansvarar för sandning. I övrigt snöröjs trottoaren av Solna stad. Vänligen notera att gångvägar som leder från trottoaren ner mot vår trädgård och gångvägar i vår trädgård inte snöröjs.

Sophantering
Det är viktigt att alla hjälps åt att lämna avfall på rätt ställe. Tillsammans bidrar vi till återvinning och hushållning av naturens resurser samt förhindrar spridning av farliga ämnen. En korrekt sophantering innebär också lägre kostnader för föreningen och följaktligen för dig som enskild medlem. Styrelsen vill särskilt uppmärksamma alla medlemmar på att soprummen inte är till för grovsopor, som exempelvis möbler och elskrot. Detta är den enskilde medlemmens ansvar att hantera. Det finns uppsatta skyltar i alla soprum som tydligt anger vad som ska läggas var.

Grovavfall är sådant skrymmande avfall som är för stort för att lägga i soppåsen, exempelvis trasiga möbler, husgeråd, emballage som ej är av kartong eller gamla cyklar. Mindre skrymmande men icke brännbart avfall hör också till kategorin grovavfall (blomkrukor, dricksglas etc.) Se var du lämnar dit grovavfall på solna.se under fliken avfall och återvinning.

En eller två gånger per år brukar styrelsen beställa en container som ställs upp på vändplanen i slutet av gatan. Detta gör styrelsen som en service för att möjliggöra för medlemmar att slänga grovsopor som t.ex. cyklar och möbler. Observera att allting inte är tillåtet att slänga i dessa containrar. Följ anvisningarna noggrant.

Störande grannar
Det är självklart aldrig trevligt om man känner sig störd. Det är inte alltid lätt att själv avgöra om ens egna ljud är så starka att de stör ens grannar och de allra flesta dämpar sig när de blivit uppmärksammade på att de hörs. Om man som medlem upplever att man störs av sin granne bör man som en första åtgärd själv ta en direktkontakt med den som du bedömer störa dig. Innan detta första samtal rekommenderar vi dig som medlem att också tala med dina grannar för att höra om de upplevt några störningar. Vi är alla medlemmar i en och samma förening och det mesta (dock inte allt) brukar lösa sig genom direkta samtal medlemmar emellan.

Som medlem kan man ta stöd av bestämmelserna i våra trivselregler och då särskilt paragraf 16 som anger att; andra får ej störas av ljud som tal, sång, musik, användande av hushållsmaskiner eller verktyg efter 22.00 och före 06.00".

Om man som medlem uppfattar att det som stör inte upphör efter att kontakt tagits kan man vända sig till styrelsen som då har ett ansvar att skyndsamt hantera ärendet genom att utreda frågan. Innan en anmälan sker till styrelsen kan det vara bra att du som medlem har noterat tidpunkter för när störningen har ägt rum.

Ventilation
Radiatorerna i husen är försedda med termostatventiler och i vissa fall även uteluftdon. För att ventilationen ska fungera väl i fastigheterna och stänga ute pollen samt andra mikropartiklar är det viktigt att rengöra filtren några gånger per år. Styrelsen rekommenderar även att samtliga tilluftsfilter byts ut varje år. Det åligger lägenhetsinnehavaren att utföra denna skötsel och även byta ut filter regelbundet.

Nya filter beställs exempelvis på acticon.se. Vid beställning måste typ av filter anges, vilket framgår på de befintliga. För mer information vänligen se föreningens hemsida, brfbacken1.se.