Brf Bageriet i Malmö

Malmö, Skåne

UNDERHÅLLSANSVAR

Ert ansvar

Ni som bostadsrättsinnehavare ansvarar för reparationer och underhåll av er lägenhet (exkl. balkong/uteplats). Till lägenheten räknas:

  • Lägenhetens väggar, golv, tak samt underliggande fuktisolerande skikt
  • Lägenhetens inredning, utrustning, ledningar och övriga installationer
  • Glas och bågar i lägenhetens fönster och dörrar
  • Lägenhetens ytter- och innerdörrar samt
  • Svagströmsledningar

Behöver något repareras eller underhållas i er lägenhet måste ni själv kontakta en hantverkare för att få problemet åtgärdat och stå för kostnaden. Enklare underhåll av balkong/uteplats som tillhör enskild lägenhet ska skötas av bostadsrättsinnehavaren, medan föreningen ansvarar för större underhåll så som tak, väggar, målning osv.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar dock inte för reparation av ledningar för avlopp, värme, elektricitet och vatten när dessa ledningar betjänar mer än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler. Bostadsrättsinnehavaren svarar inte heller för målning av utifrån synliga delar av ytterfönster och ytterdörrar.


Föreningens underhållsansvar

Föreningen ansvarar för underhåll och tillsyn av gemensamma utrymmen och anordningar, exempelvis fasader, tak och trapphus med mera.

Större förändringar i lägenheten

Styrelsens tillstånd krävs om du ska utföra en åtgärd som innefattar:

  • ingrepp i bärande konstruktion 
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
  • installation eller ändring av anordning för ventilation
  • inglasning av balkong/uteplats
  • annan väsentlig ändring av lägenheten

Om du t ex vill byta spiskåpa i köket, så måste du ha okej från styrelsen på att den nya spiskåpan är godkänd - eftersom den är en del i vårt ventilationssystem. Samma sak gäller om du funderar på att sätta upp en extravägg och skapa ett rum till i lägenheten - även här måste ventilationslösningen godkännas i förväg.

Att montera markiser, lampor, och paraboler mm på fasaden är inte tillåtet utan tillstånd från styrelsen. Detta för att undvika felaktiga ingrepp i fasaden som bl a kan leda till fuktproblem. Observera att innehavare är ansvarig för uppkomna skador och kan bli skadeståndsskyldig för både återställande av fasaden och eventuella följdskador på fastigheten.


Skadedjur

Du är skyldig att anmäla skadedjur till styrelsen.

Föreningens egen startbild