Brf Bergaliden

Sundbyberg, Stockholm

Föreningens regler

Trapphus och källarutrymmen
Det åligger alla medlemmarna att gemensamt hålla snyggt och rent i trapphus och andra allmänna utrymmen. Förvar av cyklar får vintertid (oktober-mars) ske i de allmänna källarutrymmena. Utöver cyklar kan och får också barnvagnar förvaras i samma utrymme. Andra personliga tillhörigheter ska förvaras i det egna förrådet eller i lägenheten. Egna tillhörigheter får således inte förvaras i trapphusen.

Cykelförråd
Cyklar som förvaras i cykelförråden ska vara i brukbart skick och placeras så att de inte hindrar tillgängligheten till övriga cyklar. Styrelsen äger rätt att rensa bort cyklar som inte uppfyller ovanstående krav. 

Störande ljud
Efter kl. 23.00 ska medlemmarna tillse att grannar inte blir störda av hög musik eller annat oljud.

Hemsida
Det åligger samtliga medlemmar att hålla sig informerade om meddelanden som publiceras på föreningens hemsida samt att hålla kontaktuppgifter aktuella.

Parkering

Föreningen har 51 parkeringsplatser med tillhörande eluttag för motorvärmare. Till varje bostadsrättslägenhet hör rätten att hyra en parkeringsplats med tillträde senast tre månader efter förfrågan. För närvarande är avgiften 500 kr per månad och plats. Föreningen sköter fördelning och uthyrning av parkeringsplatser och administrerar en kölista med önskemål om fler parkeringsplatser. Förfrågan om parkeringsplats sker till anders.forss99@gmail.com. En förteckning över vem som står på vilken parkeringsplats finns under rubriken Medlemsinfo/Parkeringsplatser på föreningens hemsida.

Förfarande när medlem(-ar) från en bostadsrättslägenhet har flera platser
Om alla parkeringsplatser är uthyrda och en ny förfrågan om parkeringsplats inkommer från en medlem i en lägenhet som tidigare inte har en plats gäller följande:

-  Den medlem som har mer än en parkeringsplats och som fick sin andra plats sist av de som har fler parkeringsplatser går miste om den andra platsen (observera att uppsägningstiden enligt kontraktet är tre månader). Den princip styrelsen använder är alltså sist in först ut.

Parkeringsplats vid försäljning av lägenhet
Aktuell parkeringsplats ingår EJ vid lägenhetsförsäljning. Som säljare kan du således inte peka ut din parkeringsplats och utlova att köparen kommer att få exakt samma plats. Som ny medlem har man dock rätt att få en parkeringsplats senast inom tre månader efter att förfrågan inkommit till styrelsen. Styrelsen strävar efter att fördela parkeringsplatserna så att alla får så kort avstånd som möjligt mellan parkeringsplats och entré.

Besöksparkering
Från den 15 maj 2018 har föreningen två parkeringsplatser avsedda för gäster till medlemmarna samt besök från våra leverantörer. För att få nyttja besöksparkeringarna gäller följande:

  • Bokning av besöksplats görs på föreningens hemsida under Medlemsinfo / Bokning av besöksplats. Där framgår bland annat regler för hur länge man får boka en plats.
  • När/om du som medlem upplever missbruk av besöksparkeringarna, till exempel när du bokat en plats och annan bil står på platsen, skall du själv kontakta den som felparkerat alternativt sätta en lapp på bilrutan med lämpligt meddelande.

Grillning på balkonger och uteplatser
Kolgrillning är av brandrisk och sanitära skäl inte tillåtet däremot kan el- eller gasolgrill användas.

Markiser

Uppsättning av markiser över balkong och fönster (sk terassmarkis respektive fönstermarkis) är tillåten på väggar med träfasad. Varje medlem är själv ansvarig för underhållet av lägenhetens markiser och även för reparation av eventuella skador på husets fasad. Detta gäller även om markiser fanns sedan tidigare ägare. Installation måste ske på fackmannamässigt sätt.

Markisers väv måste vara av färgen NCS S 2000-N vilket är samma kulör som undersida tak och skärmtak.

Markisers vikarm bör vara av färgen NCS S 0502-Y, det är samma vita färg som fönsterkarmarna.

Markiser ska avslutas med en rak kant, ej volang.

 

Föreningens respektive medlemmens ansvar för fasadglas

Kostnad för reparation av fasadglas under fönster (randiga glas) på balkonger och uteplatser svarar respektive medlem för medan kostnader för reparationer av glas på fasaderna utanför balkonger och uteplatser svarar föreningen för.

 

Inglasning av balkong

Föreningen har i september 2012 fått byggnadslov för inglasning av vissa balkonger. Inglasning kan göras fram till augusti 2017 därefter måste nytt byggnadslov sökas. Det åligger medlemmen att följa föreningens anvisningar för inglasning och att teckna avtal med föreningen och inglasningsfirman (Lumon) angående inglasning. Medlem som avser att glasa in sin balkong ska således innan inglasning beställs underteckna ”AVTAL OM INGLASNING” i tre exemplar och överlämna till styrelsen. 

I de fall lägenhetens balkong är inglasad ska vid överlåtelse medlemmen i köpekontraktet införa följande paragraf:

Säljaren har informerat köpare att säljare har ingått avtal med föreningen ang. balkonginglasning, AVTAL OM BALKONGINGLASING (Bilaga xx) . Köparen förklarar sig införstådd med villkoren i nämnda avtal och övertar genom undertecknande av detta köpeavtal de skyldigheter och rättigheter som regleras enligt nämnda avtal.

 

Rutiner vid inbetalning av månadsavgifter

I vår bostadsrättsförening har vi en gemensam ekonomi för bland annat skötsel, drift, underhåll och finansiering. Varje bostadsrättsinnehavare svarar för en procentuell andel av såväl negativa som positiva utfall. Styrelsen har anlitat SBC för att praktiskt handlägga den löpande ekonomin. Styrelsen bevakar att föreningens intressen tas tillvara på bästa sätt. En viktig faktor är att in- och utbetalningar sker i rätt tid. En försenad inbetalning av månadsavgiften innebär en räntekostnad vilken då belastar övriga bostadsrättsinnehavare. 

Styrelsen har uppdragit åt SBC att bevaka inbetalningar och påminna samt i värsta fall driva in ej inbetalda månadsavgifter. Vid försenad inbetalning kommer dröjsmålsränta (f.n. 9%) att debiteras för att inte föreningens medlemmar skall drabbas av extrakostnader i detta sammanhang.

  

Brandvarnare i lägenheterna

Styrelsen har beslutat att det är varje medlems skyldighet att tillse att de brandvarnare som finns uppsatta i lägenheten fungerar.

Om fel uppstått på brandvarnare skall medlemmen på egen hand se till att ersätta den med en ny.

 

Förfarande vid borttappad nyckel

För att upprätthålla bästa möjliga tillträdesskydd till våra fastigheter gäller följande när nyckel till lägenhet förkommit.

Om det kan misstänkas att en borttappad nyckel kan spåras till Brf Bergaliden skall detta snarast anmälas till föreningens nyckelansvarige. Låskolven i aktuell lägenhets ytterentré skall då bytas (föreningen har en reservkolv). Tillträde till den aktuella entrén sker tills vidare genom portkod.

Låskolven i aktuell lägenhet byts enligt lägenhetsinnehavaren beslut.

Råsunda Lås genomför låskolvbyten. Dessa bekostas av lägenhetsinnehavaren (täcks oftast till del av försäkring).

 

Snöröjning på balkonger
Det är medlemmarnas skyldighet (står i föreningens stadgar) att tillse att balkongerna borstas så inte snö blir liggande under längre tid. Om vattenskada inträffar och det kan konstateras att det beror på snö som legat/ligger på balkongen kan medlemmen bli ansvarig för de kostnader som uppkommer för åtgärdande av skadan. Observera dock att kontroll måste göras att det inte finns personer som står nedanför din balkong innan snöröjningen påbörjas.

 

Ytan mellan Bergaliden 5 och Bergaliden 7
Styrelsen har beslutat att ytan mellan Bergaliden 5 och 7 inte får användas som parkeringsplats för motorfordon. Skälen till beslutet är flera:

  • Det finns småbarn i fastigheterna som skall kunna röra sig på ytan utan risk
  • Hänsyn till de medlemmar som bor i anslutning till ytan
  • Fordon som ambulanser och servicebilar med flera måste tillfälligt kunna använda ytan för att kunna utföra sina jobb

 Undantag från ovan regel är att det är tillåtet att tillfälligt utnyttja ytan i samband med av- och pålastning, t ex vid flyttning.

 

Ombyggnation i lägenhet
Medlem som planerar att bygga om sin lägenhet skall, innan ombyggnation påbörjas, meddela styrelsen sina planer. Detta gäller endast om det handlar om rivning/flytt av vägg och/eller om ledningar (el, vatten, ventilationsrör, ventiler eller avlopp) påverkas. Således behöver inte styrelsen meddelas vid t ex ommålning, tapetsering, slipning av parkettgolv och liknande.

Vid större ombyggnation skall de önskade ändringarna beskrivas i dokument som innehåller detaljer om förändringen (t ex vilken vägg som avses). Styrelsen kommer i det här fallet att bedöma om ändringen är möjlig att genomföra eller inte.

Eftersom bostadsrättsföreningen svarar för underhåll av i princip allt bakom lägenheternas ytskikt skall styrelsen ges möjlighet att genomföra en efterbesiktning när ombyggnationen är klar.

 

Soprum och sophantering
Det är varje medlems skyldighet att endast slänga de typer av sopor som finns angivna på väggarna ovanför respektive sopkärl i soprummen. Ställs andra typer av sopor i soprummen kan föreningen drabbas av extra kostnader.