Brf Byggmästaren

Uppsala

Andrahandsuthyrning

 

Med upplåtelse i andra hand (andrahandsuthyrning) avses att bostadsrättshavaren upplåter sin lägenhet till någon annan för självständigt brukande. Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar måste man ha styrelsens eller hyresnämndens tillstånd för detta. För att ansöka om tillstånd används blanketten till höger på den här sidan som sedan skickas till styrelsen i två exemplar. När beslut tagits returneras ett exemplar till dig och om din ansökan beviljades kan du då påbörja andrahandsuthyrningen.

En bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand utan tillstånd bryter mot bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Styrelsen kan då vara berättigad att säga upp bostadsrättshavaren och förverka nyttjanderätten till lägenheten med eventuell tvångsförsäljning som följd.

För att få styrelsens tillstånd måste bostadsrättshavaren ha skäl till detta vilket skall anges och styrkas i ansökan. Några exempel på godtagbara skäl är:

 • egen sjukdom
 • tillfälligt arbete på annan ort till vilken man inte kan pendla
 • studier på annan ort till vilken man inte kan pendla
 • vård av annhörig på annan ort till vilken man inte kan pendla
 • längre utlandsvistelse (flera månader)
 • provsamboende
 • uthyrning till barn eller närstående

För studier, arbete eller vård på annan ort så bör den ligga längre bort än vad som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, dvs en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg. Det betyder att arbetsplatser och skolor som ligger i Uppsala eller våra grannkommuner (t ex Stockholm) kan bedömmas ligga för nära för att en andrahandsupplåtelse skall godkännas.

Skäl som inte godtas är förvärv i spekulativt syfte eller enbart av ekonomisk art. Notera också att skäl normalt väger lättare med tiden. Det betyder att skäl som åberopas för första gången kan finnas vara godtagbart, men om bostadsrättshavaren inte återvänt till lägenheten efter några års tid, är samma skäl oftast inte tillräckligt.

Även om bostadsrättshavaren har ett godtagbart skäl, kan det finnas befogad anledning för föreningen att inte ge sitt samtycke till upplåtelsen. Ett exempel är om den föreslagna hyresgästen är en person som är känd för att vara störande. Ytterligare en anledning kan vara om bostadsrättshavaren ansöker om att få hyra ut till många olika personer under perioden då det kan uppfattas som störande för övriga boende när många okända personer rör sig i fastigheten.

Styrelsen har som praxis att tillstånd till andrahandsupplåtelse alltid begränsas till högst nio månader åt gången. Önskar bostadsrättshavaren fortsätta med andrahandsupplåtelsen måste en ny ansökan lämnas in minst en månad före det tidigare tillståndet löper ut. En ny ansökan måste också lämnas in då andrahandshyresgästen flyttar ut och bostadsrättshavaren önskar hyra ut till någon annan.

För att en ansökan skall kunna godkännas av styrelsen måste följande vara uppfyllt:

 • Blanketten skall vara korrekt ifylld och undertecknad av samtliga bostadsrättshavare
 • Ansökan skall ha inkommit minst två veckor före styrelsesammanträdet (styrelsen brukar sammanträda en gång per månad med ett uppehåll på sommaren). Om inte blir den behandlad på nästkommande sammanträde.
 • Ett förslag på en namngiven hyresgäst skall finnas
 • En kopia på kontraktet mellan bostadsrättshavaren och den föreslagna hyresgästen skall alltid bifogas ansökan (Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 1055 rekommenderas)
 • Eftersom styrelsen vill inhämta referenser avseende den tilltänkta hyresgästens skötsamhet måste ett medgivande från denna bifogas som ger möjlighet att inhämta sådana uppgifter
 • Dokument som styrker skälet till andrahandsupplåtelsen skall bifogas, t ex
  • Intyg från utbildningsinstans
  • Intyg från arbetsgivaren om tillfälligt arbete
  • Läkarintyg
  • Sambos personbevis och hyres- eller köpekontrakt
 • Ansökan avser en andrahandsupplåtelse om högst nio månader
 • Om bostadsrättshavaren kommer vistas utomlands krävs en bifogad fullmakt som ger ett ombud i Sverige behörighet att företräda bostadsrättshavaren i alla ärenden beträffande bostadsrätten (Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 1054 rekommenderas)
 • Om bostadsrättshavaren varken är folkbokförd i Brf Byggmästaren eller på den uppgivna adressen under uthyrningstiden behövs en motivering till det.

Genom att underteckna ansökan förbinder sig bostadsrättshavaren att hålla styrelsen fortlöpande underrättad om sin egen och sitt ombuds adress, och att informera hyresgästen om föreningens stadgar och gällande ordningsregler i föreningen. Bostadsrättshavaren är alltid ansvarig för lägenheten, även under perioden för andrahandsuthyrningen. Det kan gälla störningar eller andra klagomål som har med bostaden att göra, samt eventuellt tillträde vid behov.

Efter att styrelsen gett sitt tillstånd kommer en avgift tas ut under den tid som lägenheten upplåts i andra hand. Avgiften uppgår per kalendermånad till 0,833% av gällande prisbasbelopp (478 kr/mån för 2024).

Om styrelsen avslår ansökan kan bostadsrättshavaren vända sig till hyresnämnden för en prövning.

Föreningen tillåter inte att garage och parkeringsplatser upplåts i andra hand.