Brf Byggmästaren

Uppsala

Ombyggnation

 

Vissa åtgärder i lägenheten kräver Styrelsens tillstånd efter lagändringen fr.o.m. 1 januari 2023.

 

Ändringar som kräver tillstånd

De ändringar i bostadsrättslagen förtydliga vilka förändringar kräver tillstånd från Styrelsen.

Lag (SFS 2022:1026)

7 §   Bostadsrättshavaren får inte utan Styrelsens tillstånd utföra en åtgärd i lägenheten som innefattar:

   1. ingrepp i en bärande konstruktion
   2. installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten 
   3. installation eller ändring av anordning för ventilation 
   4. installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet
   5. någon annan väsentlig förändring av lägenheten

För en lägenhet som har särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden krävs alltid tillstånd för en åtgärd som innebär att ett sådant värde påverkas.

Styrelsen får vägra att ge tillstånd till en åtgärd endast om den är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Ett tillstånd får förenas med villkor. Om bostadsrättshavaren är missnöjd med Styrelsens beslut får han eller hon begära att hyresnämnden prövar frågan.