Brf Byggmästaren

Uppsala

Källsortering

I Byggmästaren ska alla typer av avfall från lägenheterna källsorteras i de fraktioner som det finns behållare i vårt återvinningsrum. Det avfall som är stort eller klassas som grovsopor ska läggas i container avsedd för grovsopor, vid Årstagatan 45.

Lägenhetsnyckeln går till ett lås på containern.

OBS att vissa behållare i återvinningsrummet är avsedda för:

Glasförpackningar/ burkar. INTE övrigt glas eller porslin.

Tidningar. INTE kuvert eller papperskassar.

Brännbart. INTE matrester e.d. (se kompost)

Plåtförpackningar. INTE övrigt metallskrot.

Kompost. Där läggs matavfall och inte grenar och växter från krukor. Det går fortfarande lägga tulpaner etc. bland matavfallet men Uppsala Vatten är rädd för att det blir för mycket trädgårdavfall vilket försvårar utvinningen av biogas. Växtdelar som inte läggs i kompostbehållaren ska läggas i brännbart.

Glödlampor etc. Du får inte lämna några elektriska aparater i soprummet, detta gäller smått som stort. Det som inte kan hanteras i vårt återvinningsrum eller container för grovsopor ska lämnas till Uppsala kommuns avfallsstation på Spikgatan 1 i Boländerna. Om en glödlampa gått sönder, läs nedan.

Vad säger Kemikalieinspektionen om kvicksilver i lågenergilampor?

Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver. I en kall, ny lampa, finns kvicksilver i form av antingen små kvicksilverdroppar, fast amalgam eller kvicksilver/järn-kulor. En lågenergilampa kan innehålla upp till 5 mg kvicksilver medan ett lysrör kan innehålla upp till 10 mg.

När en lampa tänds stiger temperaturen och kvicksilvret förångas, för att till slut fylla lampan med ånga. När lampan efter användning kallnar övergår ångan åter till små droppar och möjligen också i viss mån till amalgam.

Om en kall lampa går sönder sprids kvicksilver, som finns i form av små droppar, i rummet. Kvicksilverdropparna kommer rimligen att snabbt falla till golvet tillsammans med de trasiga lampdelarna och eventuellt glaskross. Om däremot en varm lampa går sönder sprids gasformigt, metalliskt kvicksilver (Hg0) i rummets luft.

Upptag och effekter av kvicksilver
Kvicksilver i form av vätskedroppar från kalla lampor förväntas inte tas upp via huden i nämnvärd omfattning. Från förorenade händer kan det uppstå exponering via munnen, men även i detta fall är upptaget mycket begränsat. Kvicksilverdroppar kan långsamt förflyktigas och på så sätt leda till viss exponering via inandning om inte de mycket små dropparna tas omhand.


Inga hälsoeffekter förväntas uppstå vid enstaka exponering för kvicksilver. Men eftersom gasformigt kvicksilver lätt tas upp vid inandning och sedan ansamlas i kroppen ska man av försiktighetsskäl undvika exponering för gasformigt kvicksilver. Effekter som kan uppstå vid långvarig exponering för låga koncentrationer drabbar framförallt nervsystemet och hjärnan.I yrkesmiljö har den tolererbara koncentrationen av oorganiskt kvicksilver bestämts till 30 µg/m3 för längre tids exponering (8 timmar per dag under en längre tid), enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:17. En lampa eller ett lysrör kan innehålla 5000-10000 µg kvicksilver.

När en kall lampa går sönder
Samla upp lampresterna med en bit styvt papper eller kartong och lägg det i en glasburk med lock. Torka därefter golvet med en fuktig trasa. Lägg sedan även trasan i glasburken, stäng burken och märk den, till exempel med texten ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”. Lämna burken till returhantering som är avsedd för farligt avfall.

När en varm lampa går sönder
Vädra och lämna rummet i 20-30 minuter. Samla senare upp lampresterna till exempel med en bit styvt papper eller kartong och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en fuktig trasa. Lägg lampresterna i en glasburk med lock. Lägg även trasan i glasburken, stäng burken och märk den, till exempel med texten "kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa". Lämna burken till returhantering som är avsedd för farligt avfall.

Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare förångar och sprider kvicksilvret i luften. Av försiktighetsskäl tvätta även händerna.