Brf Flundreviken 4

VISBY, Gotland

Rika naturupplevelser

I föreningens närmaste omgivning finns flera naturreservat och andra attraktiva miljöer som ger rika natur- och kulturupplevelser.

Strax söder om huset ligger Bergbetningen, ett 6,3 hektar stort naturreservat. Reservatet domineras av en hög klint som delar det i en övre och nedre del. Nedanför klinten bildar stenar och jätteblock en rasbrant som på sina håll når nästan ända upp till klintkrönet. Övre delen av rasbranten saknar delvis växtlighet, här och var kan man dock se enstaka tallar och oxlar.

Nedanför rasbranten möts man av tät vegetation. Tallar dominerar i skogen, en del träd är mycket gamla, knotiga med grova stammar. Buskskiktet är på sina håll tätt och mycket svårgenomträngligt.  Murgrönorna - Gotlands landskapsblomma - som likt lianer slingrar sig uppför trädstammarna och över stenblocken ger den här delen av reservatet en speciell karaktär.

Uppe på klintkrönet kan man njuta av en fantastisk utsikt över havet i väster och kusten norr om Visby.

Enklast bekantar man sig med Bergbetningen genom att gå den 1,5 km långa naturstig som löper genom området. Naturstigen börjar vid vägen ovanför semesterbyn vid Gustavsvik.

Nedanför Bergbetningen ligger Åhsbergska hagen som sedan 1904 ägs av Sällskapet D.B.W (De Badande Wännerna). Sällskapet bildades den 9 juli 1814 av några yngre män från Visbys borgerskap och den sk Snäckgärdshagen var under sällskapets tidiga år den ständiga mötesplatsen. I dag samlas sällskapet i Åhsbergska hagen två gånger varje år - första tisdagen i juli, "baddagen", och på högtidsdagen den 9 juli.

Sällskapet fick 1904 Åhsbergska hagen i gåva med villkor att vårda hagen och hålla den öppen för allmänheten. D.B.W har en särskild styrelse som ansvarar för tillsynen av hagen och anslår varje år pengar i sin budget för hagens vård och underhåll.

Åhsbergska hagen bjuder på en omväxlande natur som lockar till sig mängder av fåglar. I sin beskrivning över hagen nämner D.B.W ett 15-tal olika fågelarter som kan beskådas där. För blomälskaren är hagen ett eldorado med ett flertal unika arter.

Runt Åhsbergska hagen löper en elbelyst motionsslinga som är öppen för allmänheten.

I föreningens närhet finns också Korpklint, ett ca 40 meter högt bergsparti som reser sig ovanför Badviken vid Snäck. Dominerande inslag i området är en rauk som syns vida omkring. Korpklint är utsatt för ständig erosion. Expertis har utrett rasriskerna i området och föreslagit åtgärder för att minska riskerna. 

Från vändplatsen ovanför Badviken leder ett par lättframkomliga stigar upp till klinten. 

Korpklint omnämns för övrigt i Carl von Linnés dagbok från gotländska resan 1741. I sin dagbok skriver Linné: 

"Efter 1/4 väg ankommo vi till Korpeklint som skulle vara det högsta berget här på trakten, där vi funno ymnogt petrificata i brotten, ty allt ifrån stranden hit intill hade vi rest nedanför landet som här gör utåt norra udden en ås såsom en Ölands lantborg, men är på västra sidan åt havet helt avbruten liksom dödssprång så att övre delen av sidan står merendels längre ut än den andra".

Ett hundratal meter från bostadsrättsföreningens hus kan man ansluta till Hälsans stig, en promenadslinga som invigdes i augusti 1999. Huvudmannaskapet för Hälsans stig har Hjärt- och lungsjukas lokala förening tillsammans med Gotlands kommun. Slingan går via Strandgärdet i Visby, Norderstrand, Flundreviken, Kärleksstigen och Nordergravar i Visby och är 7 km lång. Varje kilometer utefter stigen är utmärkt med kilometerskyltar så att man alltid vet vilken sträcka man avverkat. Man kan börja sin promenad var man vill utefter Hälsans stig och sluta när man vill och ändå veta hur långt man gått. 

Föreningens egen startbild