Brf Hamninloppet

Nacka, Stockholm

BRF Hamninloppet

Brandskydd

Den 1 januari 2004 trädde en ny lag om skydd mot olyckor i kraft, som ersatte Räddningstjänstlagen.

Lagen innebär att Brf Hamninloppet i egenskap av fastighetsägare ska

  • Arbeta systematiskt med brandskydd
  • Göra allt vi kan för att förhindra att det börjar brinna
  • Informera om utrymningsvägar
Via länken till höger här på sidan hittar du föreningens brandskyddspolicy. Policyn är beslutad av Styrelsen 2015-01-12.

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har givit ut några skrifter om brandskydd som är bra att ta del av:

Brandsäkerhet i flerbostadshus 

Brandfarliga vätskor i hemmiljö

Gasol för hem och fritid 

Länk till myndighetens hemsida: https://www.msb.se/

 

Föreningens egen startbild

Bifogade dokument