Brf Hamninloppet

Nacka, Stockholm

BRF Hamninloppet

Garaget
Föreningen har 91 garageplatser för bil varav 18 platser är försedda med ladduttag ämnad för el eller hybridbil, samt tre platser för MC. Avtalstiden är 3 månader löpande med 1 månads uppsägningstid, ömsesidigt. Plats hyrs endast ut till boende i föreningen. Garageplatsen är inte kopplad till bostaden. När bostadsrätten säljs kan garageplatsen inte överlåtas på den nya köparen. Erbjudande om att erhålla garageplats går i stället till den som står först i kön. Du kan ställa dig i kön från den dag som du är godkänd som medlem.

Garagekö                                                                                                                                                                                           Följande gäller för en eventuell garagekö:

 • Det är endast en medlem per lägenhet som får stå i kö
 • Om en medlem tackar nej till erbjuden garageplats kvarstår medlemmen på sin plats i kön
 • Anmälan till garagekö görs skriftligen till styrelsen styrelse@hamninloppet.se och kan endast göras av medlem i föreningen


Garageavgifter
750 kr/mån är normal avgift

300 kr/mån i meravgift om du brukar laddfunktion + förbrukning

500 kr/mån för platserna 19A, 40B och 84 (mindre platser)

200 kr/mån för MC-platserna

Garageregler

 • Hyran betalas i förskott varje månad på i förhand utsänd avi
 • Avtal om garageplats upprättas av föreningen
 • Stanna vid in/utfart tills att portar stängts
 • Hålla sin plats ren från smuts och fri från alla typer av främmande föremål

Hyresavtalet gäller aldrig längre än till den tidpunkt då den bostadsrätt som innehas av medlem övergår till ny medlem. Denna sluttidpunkt gäller även om bestämd hyrestid finns angiven. Hyresrätten får inte utan hyresvärdens medgivande överlåtas i andra hand.

För in- och utfart skall hyresgästen ansvara för att skador eller olägenheter inte uppkommer t.ex. genom ovarsam eller störande körning, olämplig parkering, bränsle eller oljeläckage. Hyresgästen förbinder sig att följa Brf Hamninloppets föreskrifter samt myndighetsföreskrifter för förvaring av brandfarligt gods t.ex. däck, cyklar och dylikt.

För underhåll av till platsen tillhörande anordningar svarar hyresvärden. Hyresvärden äger därmed tillträde till garageplatsen för reparations, och/eller underhållsarbeten.

Hyresgästen har inte rätt till ersättning p.g.a. stöld eller skada om inte hyresvärden varit vållande. Biltvätt är inte tillåtet i garaget eller på garageplatsen. Hyresgästen skall ersätta all skada som åsamkas hyresvärden genom hyresgästens underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt avtal.

Garageplatsen är endast avsedd för bilar som får rum inom markerade rutor och upplåts i befintligt skick. Hyresgästen får inte sätta upp anordningar av tillfällig eller beständig karaktär i garaget eller på garageplatsen.

Av brandskyddskäl och enligt lag om skyddande av olyckor (2003:778) får ej heller får föremål placeras på eller invid garageplatsen.

Platser med särskilda villkor
Plats nr 20 och 89 ska kunna konverteras till handikappanpassade platser om behov uppstår. Därvid måste innehavare av plats 20 eller 89 byta till annan plats i garaget, (styrelsebeslut 2014-06-16). Detta ska framgå av dessa platsers kontrakt.
Platserna 19A, 40B och 84 är avsedda för mindre bilar. För 40B gäller att bil parkeras så att avståndet mellan bil och den östra pelaren är minst 90 cm, detta för att inte utrymningsväg ska blockeras.

Laddplatser

För dig som fr.o.m. 2018-10-22 har elbil eller kontrakt (som vid behov ska kunna visas för styerelen) gäller följande:

 • Din plats har ladduttag: du behåller din plats tills vidare
 • Din plats saknar ladduttag: du kommer själv överens med önskad laddplatsinnehavare om att byta plats er emellan. Skulle detta inte lösa sig får styrelsen lotta bland samtliga icke redan upptagna laddplatser inklusive vid tiden eventuellt andra tillgängliga platser.

Ni som kan visa upp kopia på köpekontrakt av ladd/hybridbil och står på plats med ladduttag, har möjlighet "låsa" denna plats genom förhöjd månadsavgift (+300 kr).

Ni som råkat få en laddstation monterad på er plats och inte avser införskaffa elbil, kommer med andra ord förr eller senare bli av mer er plats. Detta oberoende eventuella argument, hur länge du haft din plats eller dylikt.

För de som inte blir nöjda med nytilldelad plats kan kontakta styrelsen och ställa sig i kö för framtida byte av garageplats.

Hyresrätten riskerar förverkas om

 • Dröjsmål med betalning i mer än åtta dagar och därmed fortsatt underlåtenhet att betala efter skriftlig uppmaning från styrelsen
 • Hyresrätten överlåts eller upplåts i andra hand utan hyresvärdens tillstånd
 • Hyresvärden vägras nödvändigt tillträde
 • Regler på nytt avtal fr.o.m. 2019-01-01 inte efterlevs

Däckförvaring
Det finns ett antal platser för däckförvaring på plan 1 i hus 3, ingång från kajen.
Kontakta 
Gunnar Hallert eller Lennart Nordström, lennart.a.nordstrom@gmail.com, tel. 0707560093, för information om tillgänglighet och kostnader.