Brf Hamninloppet

Nacka, Stockholm

BRF Hamninloppet

Garaget
Föreningen har 91 garageplatser för bil och tre platser för MC. Alla platser i garaget hyrs ut per år och endast ut till boende i föreningen. Garageplatsen är inte kopplad till bostaden. När man säljer sin bostadsrätt kan man inte överlåta garageplatsen på den nya köparen. Erbjudande om att erhålla garageplats går i stället till den som står först i kön. Du kan ställa dig i kön från den dag som du är godkänd som medlem.


Garagekö
Följande gäller för en eventuell garagekö:

  • Det är endast en medlem per lägenhet som får stå i kö.
  • Om en medlem tackar nej till erbjuden garageplats kvarstår medlemmen på sin plats i kön.
  • Anmälan till garagekö görs skriftligen till styrelsen styrelse@hamninloppet.se och kan endast göras av medlem i föreningen.


Garageavgifter
     750 kronor/mån är normal avgift
     500 kronor/mån för platserna 19A, 19B och 40B (mindre platser)
     200 kronor/mån för MC-platserna

Garageregler

  • Hyran betalas i förskott varje månad på i förhand utsänd avi
  • Avtal om garageplats upprättas av föreningen

Uppsägningstid för plats i garaget är tre månader. Hyresavtalet gäller för 12 månader och förlängs årligen därefter med 12 månader, om ej anledning till uppsägning av avtalet föreligger. Hyresavtalet gäller dock aldrig längre än till den tidpunkt då den bostadsrätt som innehas av medlem övergår till ny medlem. Denna sluttidpunkt gäller även om bestämd hyrestid finns angiven. Hyresrätten får inte utan hyresvärdens medgivande överlåtas i andra hand.

För infart och utfart skall hyresgästen ansvara för att skador eller olägenheter inte uppkommer t.ex. genom ovarsam eller störande körning, olämplig parkering, bränsle eller oljeläckage, förvaring eller upplag. Hyresgästen förbinder sig att följa Brf Hamninloppets föreskrifter samt myndighetsföreskrifter för förvaring av brandfarligt gods t.ex. däck, cyklar och dylikt.

Underhåll av garageplatsen och tillhörande anordningar bekostas och ombesörjs av hyresvärden. Hyresvärden äger därmed tillträde till garageplatsen för reparationsarbeten och underhållsarbeten.

Hyresgästen har inte rätt till ersättning p.g.a. stöld eller skada om inte hyresvärden varit vållande. Biltvätt är inte tillåtet i garaget eller på garageplatsen. Hyresgästen skall ersätta all skada som åsamkas hyresvärden genom hyresgästens underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt avtal.

Garageplatsen är endast avsedd för bilar som får rum inom markerade rutor och upplåts i befintligt skick. Hyresgästen får inte sätta upp anordningar av tillfällig eller beständig karaktär i garaget eller på garageplatsen.

Av brandskyddskäl och enligt lag om skyddande av olyckor (2003:778) får ej heller får föremål placeras på eller invid garageplatsen

Platser med särskilda villkor
Plats nr 20 och 89 ska kunna konverteras till handikappanpassade platser om behov uppstår. Därvid måste innehavare av plats 20 eller 89 byta till annan plats i garaget, (styrelsebeslut 2014-06-16). Detta ska framgå av dessa platsers kontrakt.
Plats 40B är avsedd för mindre bil som ska parkeras så att avståndet mellan bil och den östra pelaren är minst 90 cm, detta för att inte utrymningsväg ska blockeras.

Hyresrätten är förverkad om

  • Dröjsmål med betalning i mer än åtta dagar och därmed fortsatt underlåtenhet att betala efter skriftlig uppmaning från styrelsen
  • Hyresrätten överlåts eller upplåts i andra hand utan hyresvärdens tillstånd
  • Hyresvärden vägras nödvändigt tillträde

Däckförvaring
Det finns ett antal platser för däckförvaring på plan 1 i hus 3, ingång från kajen.
Kontakta 
Gunnar Hallert eller Lennart Nordström för information om tillgänglighet och kostnader.