Brf Hamninloppet

Nacka, Stockholm

BRF Hamninloppet

Vid in- och utflyttning tänk på följande:

- Obligatoriskt att använda föreningens gemensamma hissinklädnad så att vi bibehåller våra hissar i snyggt skick. Hissinklädnaden finns att låna innanför dörren till herrarnas omklädningsrum i gymmet.

- Våra infartsvägar tål ej för stora flyttbilar då de åsamkar stora skador på fasader, kantstenar och beläggning. Speciellt gäller detta infartsvägen vid hus 3 och 4. Föreningen förbehåller sig rätten att debitera uppkomna skador till full kostnadstäckning.

- Vid in- och utflyttning är det den utflyttande medlemmens skyldighet att informera om ovanstående till den nya medlemmen.

- Brev med information om rutiner vid in- och utflyttning biläggs överlåtelsehandlingar så att informationen blir extra tydlig för de nya medlemmarna.