HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Andrahandsuthyrning

Om du behöver hyra ut din lägenhet det några saker du behöver tänka på. Framför allt måste du ha styrelsens godkännande. Var noga med att använda ansökan i högermenyn och fyll i alla uppgifter. Vi vill också att du skickar med underlag som styrker jobb på annan ort, studier, sommarjobb eller dyl. med din ansökan.

Enligt bostadsrättslagen krävs det att en bostadsrättsinnehavare ansöker om tillstånd hos föreningen och också får det beviljat innan man påbörjar uthyrningen. En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du självständigt använder din lägenhet. Det gäller även om du låser ett av rummen i lägenheten för den du upplåter lägenheten till i andra hand. Avgörande är hur självständigt personen använder din lägenhet. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Det krävs inte heller att du tar betalt av den som använder lägenheten.

Byte av lägenhet (t.ex. under sommaren) och uthyrning via airbnb är också andrahandsuthyrning, uthyrningens längd har inte någon betydelse, utan upprepade uthyrningar betraktas som ”hotellverksamhet” och är inte tillåtet.

Vi tar ut en administrativ avgift enligt de nya stadgarna vid andrahandsuthyrning. Det är 10 % av prisbasbeloppet som för 2023 är 53 500 kronor, vilket innebär 5 350 kronor. Under 2024 höjs prisbasbeloppet till 58 500 kronor, vilket då innebär 5 850 kronor. Avgiften kommer på dina kommande avier och baseras på antal månader uthyrningen varar.

Ansökan om andrahandsuthyrning ska lämnas i god tid
För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. Ansökan lämnas in i god tid inför planerad uthyrning, vilket innebär minst två månader.

På ansökan skall det tydligt framgå 

  • Varför lägenheten ska hyras ut
  • Till vem den ska hyras ut 
  • Hur lång tid den ska hyras ut 
  • Bifoga även intyg eller annat dokument som stärker skälet till andrahandsuthyrning 

Tillstånd för andrahandsuthyrning brukar ges för ett år i taget. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens samtycke har du förverkat nyttjanderätten till lägenheten. Uthyrning längre än två år godkänns normalt inte då andrahandsuthyrning är en tillfällig lösning och inte något som ska vara pemanent. 

Du har rätt att hyra ut i andra hand om du till exempel inte kan använda lägenheten som bostad under en period och har boendet ordnat på annat håll.

Exempel på godkända skäl 

  • Studier
  • Arbete på annan ort
  • Längre vistelse på vårdinrättning
  • Militärtjänstgöring
  • Provboende med en partner (normalt sex månader)  

Ansökan lägger du i föreningens brevlåda (Fjällgatan 3), behöver du posta ansökan så är adressen:

Brf nybygget
Fjällgatan 3
413 17 Göteborg 

Skriva andrahandskontrakt
Innan hyrestiden börjar bör ett andrahandskontrakt upprättas. Detta är för allas säkerhet och vi rekommenderar starkt att alltid skriva ett kontrakt, även om det gäller en nära vän eller en kortare period som ni hyr ut till.
Bestämmelserna i hyreslagen gäller och du bör ha ett skriftligt hyresavtal (se länkar nedan). Hyr du ut på längre tid än två år bör du avtala bort besittningsskyddet (se länkar nedan).

Uthyraren har ansvaret
Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Uthyraren har ansvaret för lägenheten och att månadsavgiften betalas i tid. Om andrahandshyresgästen inte sköter lägenheten eller stör grannar kan uthyraren själv få en skriftlig varning och i slutändan förlora nyttjanderätten.

Försäkringar
Frågor gällande ersättning från försäkringsbolag kan bli besvärliga i samband med andrahandsuthyrning. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta vad som gäller angående hemförsäkring vid uthyrning.

Om din ansökan avslås
Om din ansökan avslås anges skälen för styrelsens beslut. Därefter har du möjlighet att få frågan prövad i Hyresnämnden. Du gör en ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelsen hos Hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan dock inte överklagas.

Frågor & svar 

Måste jag ha styrelsens tillstånd? Om du vill hyra eller låna ut din lägenhet ska du ansöka om styrelsens godkännande. Ansökan bör vara skriftlig. Du ska ange vilken tidsperiod ansökan avser, varför du vill hyra ut samt namn och personnummer på den som ska bo i lägenheten.

Hur vet jag om styrelsen godkänt min ansökan? Styrelsen lämnar vanligtvis besked om sitt beslut skriftligen, oftast genom utdrag ur styrelsens protokoll. Om ansökan avslås bör du kräva att styrelsen anger skälen för sitt beslut.

Kan jag överklaga styrelsens beslut? Om styrelsen avslår din ansökan kan du överklaga beslutet till hyresnämnden. För att hyresnämnden skall ge sitt tillstånd krävs att du har beaktansvärda skäl för upplåtelsen samt att föreningen inte har en befogad anledning att vägra samtycke.

Vilka skäl är vägande? Du ska ha vägande skäl för att inte själv använda lägenheten, t ex arbete eller studier på annan ort, rekreation under viss tid efter sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Som beaktansvärda skäl anges också förälder som innehar en mindre bostadsrätt och vill hyra ut den till sitt barn eller en person som förvärvar en lägenhet för att bosätta sig där efter pensionen men behöver hyra ut den under en övergångsperiod.
Föreningen har befogad anledning att vägra samtycke om den som ska bo i lägenheten inte skäligen kan godtas. Det är hans personliga kvalifikationer som prövas. Däremot inte hans betalningsförmåga, eftersom du som bostadsrättshavare ansvarar för månadsavgifter m m.

Kan hyresnämnden ställa villkor? Hyresnämnden kan förena ett tillstånd med vissa villkor. Hyresnämnden ska också alltid begränsa tillståndet till viss tid.

Vad händer om jag hyr ut utan tillstånd? Om du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar du att förverka nyttjanderätten till din lägenhet. Det innebär att föreningen har rätt att säga upp dig till avflyttning. Du kan också komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.

Har jag rätt att byta hyresgäst under den tid som tillståndet gäller? Tillståndet gäller endast en viss bestämd hyresgäst. Vill du hyra ut till någon annan krävs nytt tillstånd. Detta innebär också att en ansökan inte kan prövas om du inte anger vem lägenheten ska hyras ut till.

Vilka bestämmelser gäller mellan mig och min hyresgäst? Den som hyr lägenheten blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Detta innebär att bestämmelserna i hyreslagen gäller. Det är därför lämpligt att ha ett skriftligt hyresavtal där villkoren klart anges, bl a uppsägningstiden.

Kan andrahandshyresgästen få besittningsrätt till min lägenhet? Ja, hyresgästen kan få besittningsrätt till din lägenhet. 

Länkar:

Hyresnämnden

Hyresnämndens information om skälig hyra

Hyresnämndens information om besittningsskydd  

 

 

Bifogade dokument