HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Underhåll av din lägenhet

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du att på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten i gott skick. Till det inre räknas exempelvis målning av tak och väggar, inredning i kök (dock ej köksfläkt) och badrum inklusive packningar och liknande, målning av element, innersidor av fönstrens bågar och karm med mera. Var noga med att kontrollera att klämringen i badrummets golvbrunn sluter tätt, och gör rent brunnen regelbundet.

Att bo i en bostadsrätt innebär att du själv har ett stort ansvar för att underhålla din egen lägenhet, vill du göra någon större förändring av lägenheten, som exempelvis att ta bort en innervägg, måste du inhämta styrelsens godkännande först. Som bostadsrättsinnehavare är du persoligt ansvarig för de förändringar du gör i lägenheten.

Föreningen svarar för fastighetens utsida och gemensamma delar som exempelvis vatten- och avloppsstammar, ventilation och värmesystemet. Dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättshavare regleras i föreningens stadgar samt i Bostadsrättslagen.  

Inkom med underlag i god tid

Använd renoveringsmallen (se dokument till höger) då du meddelar styrelsen om en föreslagen renovering.Detta underlag ska inkomma minst 2-3 månader innan önskad renoveringsstart. Du får INTE påbörja en renovering utan styrelsens godkännande. Då kan du bli skyldig att återställa arbetet om ansökan inte godkänns. Det kan hända att vi kommer att be att titta på färdig renovering för att se att allt är renoverat enligt ansökan, detta är dock ingen besiktning. 

För att underlätta för styrelsen bifogar du:

 • Ritningar
 • Bilder/Kort, på de utrymmen du vill förändra. 
 • Utlåtande från, om så krävs, stadsbyggnadskontoret.
 • K-ritning/utlåtande, om så krävs, från konstruktör.
Det är inte tillåtet för medlemmar att utföra arbeten som påverkar fastighetens fasad, trapphus eller ytterdörr, då föreningen har underhållsansvar för dessa. Styrelsen kan inte ge en enskild medlem tillstånd att genomföra förändringar som på något sätt påverkar fastighetens fasad eller trapphus. 
 
Kom ihåg att du inte får flytta element, rör, spisfläkt eller väggar utan att styrelsen först godkänner detta.

Bärandekonstruktion/väggar

Fastigheten är ett gårdskvarter i landshövdingestil vilket innebär att alla väggar är mer eller mindre bärande, därför är det extra viktigt att anmäla ev. ändringar av planlösningen.

För att riva en bärande vägg så måste styrelsen först ge sitt godkännande, för att styrelsen skall kunna ge sitt godkännande så åligger det medlemmen att:

 • Anlita en konstruktör t.ex WSP eller VBK, som genomför beräkningar samt upprättar en K-riting.
 • Kontakta stadsbyggnadskontoret för att få besked om det behövs Bygglov alt. Anmälningsplikt.

Först när medlemmen kan visa ovanstående kan styrelsen ge sitt tillstånd.

 

Spiskåpa

 • Spiskåpan får inte bytas.
 • Allt arbete som berör ventilationen måste godkännas av föreningen.

Den spiskåpa som är godkänd är:

Spiskåpa – Alliance F 240-10

Luftmängd friblåsande m3/h: hastighet 1 – 129, hastighet 2 – 192 och hastighet 3 – 310.

Osuppfångning – 75% vid 165 m3/ (46l/s)

Länk: Alliance F240-10

Element

Föreningen ansvarar för elementen och i huset, anledningen till detta är att värmesystemet är ett slutet system som justeras som en helhet. Ändras strypningen på en radiator påverkar det effekten på alla andra radiatorer på samma stam. Självklart är då att det är föreningen som måste underhålla radiatorerna, byta ut uttjänta element och stå för justeringar mm.

Är ditt element trasigt ska du felanmäla det till HSB

Skulle du byta ut elementet och det orsakar problem, i den stam elementen är kopplat till, kan det bli svårt att få upp värmen till normenlig nivå i lägenheter kopplade till stammen, då är det inte rimligt att föreningen (läs grannarna) ska behöva drabbas av kostnad för att återställa enstaka medlemmars tilltag. De som renoverar badrum och vill byta element måste ge styrelsen ett intyg på att arbetet kommer att utföras av en aukteriserad hantverkare/rörmockare och att det står i det intyget att elementet har samma effekt som det gamla. Detta är ett måste då det inte får påverka vårt gemensamma värmesystem i huset, och då spelar det ingen roll om det är en handukstork eller ett klassiskt element. 

Ersättning för byte av golvbrunn vid bad­rums­­renovering

Du kan från viss ersättning för byte av golvbrunnen i badrummet, ismaband med renovering. Ersättningen är på max 3000:- inkl. moms + max två timmars ar­bets­kostnad.

Till ansökan skall du bifoga

 • Kopia på betald faktura
 • Ett s. k. våtrumsintyg.
 • Kontobevis, dokumnet eller bild som styrker att utbetalnings konto tillhör boende.
Ladda ner blanketten till höger.