HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Ordinarie Föreningsstämma 2021

Dag: 13 juni 2021                     

Även i år tvingats begränsat vi antalet punkter på dagordning

Ordinarie Föreningsstämma 2021 kommer att genomföras utan fysisk närvaro med endast poströstning, stämman hanterar endast obligatoriska ärenden.

Poströsterna skall lämnas i föreningens brevlåda eller mailas till expeditionen@brfnybygget.se

senast den 13 juni, under efterföljande vecka kommer protokollet att justeras av stämmofunktionärerna.

Under bifogade dokumnet hittar du Kallelse, Poströstnings formulär och årsredovisning (publiseras v 21)

 

 

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro med enbart poströstning.

Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere till ett minimum, detta innebär att:

  • Endast deltagare med nödvändig funktion för stämmans genomförande kommer att finnas på plats
  • Endast obligatoriska ärenden hanteras övriga punkter bordläggs,
  • Styrelsen kallar till extra stämma för att hantera övriga frågor då rådande smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 möjliggör normala stämmor.

 

Obligatoriska ärenden på stämma

I dagsläget bör Bostadsrättsföreningar överväga att avvakta med beslut till en senare föreningsstämma i frågor som inte är obligatoriska och som är av stor vikt och bör föregås av diskussion.

Vid ordinarie föreningsstämma ska beslut fattas om:

  1. a) fastställande av resultat- och balansräkning,
    b) dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
    c) beslut om ansvarsfrihet,

Årsredovisningen, underlag och instruktioner för poströstning delas ut till föreningens medlemmar innan stämman, underlag till stämman publiceras även på föreningens hemsida.