HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Under våren sattes det upp en lapp som visade hur man skriver en motion. På dessa och separata lappar skrevs önskemål och frågor. Dessa kan dock inte räknas som en motion enligt stadgarna då det saknas en tydlig mottagare och avsändare. Vi vill dock ändå försöka besvara och förklara de önskemål och frågor som skrevs upp, nedan: 

Barnvagnsrum
Vi har idag tyvärr inte något ledigt utrymme för barnvagnsförråd.

Kapa träden vid parkeringen
Träden står på inte på vår mark utan marken tillhör grannföreningen brf Masthugget. Brf Masthugget har vid tidigare tillfällen försökt att beskära träden, men då de som har parkeringsplatser inte flyttar bilarna trots uppmaning, har beskärning tyvärr inte kunnat ske.

Sänkt Månadsavgift
Månadsavgiften är föreningens enda större inkomst och dessa måste täcka kostnaderna för föreningen. Minskad hyra skulle innebära större belåning med ökade räntekostnader som följd. Då det är en bostadsrättsförening så är det vi som delägare i föreningen som måste se till att betala vad det kostar att driva föreningen/fastigheten.

Utökat uppdrag för fastighetsskötaren, från HSB, att hålla ordning på soprummen
De som stökar ner i soprummen är tyvärr för det mesta boende i föreningen. Det ingår i fastighetsskötarens uppgifter att hålla rent i soprummen, och vi är medvetna om att detta har inte alltid fungerat tillfredställande. En märkbar förbättring har dock skett den senaste tiden och vi hoppas att vi alla kan försöka hjälpas åt att hålla ordning genom att inte ställa in grovsopor, inte slänga saker på golv och se till att sortera rätt i rätt behållare. 

Grovsoprum
Vi har tyvärr inte utrymme eller ledigt rum för ett ev. grovsoprum.

Möjlighet att slänga grovsopor oftare
Vi tar in container 2 ggr per år, vår och höst, då kan boende slänga grovsopor. Finns behov att få slänga sopor oftare får styrelsen titta på en lösning för detta.

 
Löpband till gymmet
Styrelsen skall titta på nya redskap till gymmet och se vilka möjligheter och yta det finns till dessa.

 
Lås till trappuppgångsdörren
Detta kommer att vara möjligt med det nya portsystemet, men att sätta lås på varje trapphus kan bli aktuellt först efter fönsterbyte/fasadrenovering. Fönsterbyte/fasadrenovering ligger i vår underhållsplan och sker troligen inom 5 år.

 
Uppfräschning av gästlägenhet
Detta ligger i underhållsplan, ej bestämt när det skall ske men inom en snar framtid. Det krävs en noggrann planering då det inte kommer att vara möjligt att boka gästrummet på ett tag när renoveringen sker.


Belysning på träden
Vi tittar på olika lösningar till förbättrad belysning på gården, Att belysa träden är ett intressant förslag som skall vi titta närmare på.

 
Måla/tvätta fasad
Fasadrenovering/byte av fönster ligger i underhållsplanen, sker troligen inom 5 år.


Odlingslådor på gården
Då fönsterbyte/fasadrenovering kommer att kräva byggställningar kan detta bli aktuellt efter detta.

 

Stänga av forcerad ventilation varje natt
Detta är tyvärr inte möjligt med nuvarande ventilationslösning då det finns krav på luftflöden som måste följas.

Byte dörrar och fönster, för att få bättre klimat i lägenheterna
Byte av fönster, balkongdörrar samt även fasad detta ligger i underhållsplanen, byte renovering är planerat att ske inom en 5 års period.

 
Förbättra fläktsystemet för att slippa matos
En s.k. OVK-besiktning sker var 6 år, nästa besiktning är planerad till 2019, då går man igenom fläktsystemet och även åtgärdar brister och fel. Upplever du matos skall detta omgående fel anmälas till HSB, boende i huset skall inte behöva lida för att enskilda medlemmar installerar felaktiga fläktar i köken.


Bygga etage för boende på tredje vårningen
Denna fråga har varit aktuellt vid flera tillfällen men har aldrig kommit så långt som till en realistisk plan. Föreningens medlemmar har vid ett tidigare tillfälle på en föreningsstämma sagt nej till att undersöka de undersöka de ekonomiska förutsättningarna.

Samla regnvatten från stuprören i baljor för bevattning av planteringar
Då det kommer att behövas plats för ställningar i samband med fasadrenovering/fönster byte, blir detta aktuellt först efter fasadrenovering.

 
Installera solceller eller solvärme
Detta påverkar hela värmesystemet och kan bli aktuellt först efter 2019.

 
Lampor vid port A-V
Här skall vi titta på lösning både mot gården och parkering.


Vattenanalys
Detta är något vi bör titta på under året.