Brf Kanbergsåsen

Linköping, Östergötland

Rapport från styrelsemötena i november och december 2023  

Infobladet, från redaktör Siv Almtorn, har just landat på Era hallgolv och nu kommer en styrelserapport från mig. Till viss del är det kanske en upprepning, men andra delar är nya.

 

 1. Allmänt hälsotillstånd av husen
  Rent allmänt är tillståndet på våra hus i föreningen god. Vi vill säkerställa att det kommer att vara så en lång tid framöver. Husen är snart 20 år gamla och kräver ett löpande underhåll. Under hösten har Ni kanske sett att vi har haft olika hantverkare på besök. Vi ser över behovet av underhåll av fasader och takpapp.

 2. Fasadtvätt
  Vi kan notera en viss missfärgning (påväxt) på delar av husfasaderna. Det är nödvändigt att ta hand om påväxten på ett tidigt stadium för att hålla en fortsatt hög standard på husen. I nuläget har vi tagit in två offerter för fasadtvätt som styrelsen ska utvärdera under januari.

 3. Lägga ny takpapp
  Takpappen fungerar väl, men efter 20 år är det motiverat att se över dess funktion. Vi har sett tendens till krackelering samt nötning vid stuprören på våning 4. Därför har vi kommit fram till att lägga ny takpapp på taken över våning 4 på alla tre husen. Däremot är taken över Kungsvåningarna, våning 5, i gott skick och behöver i detta läge inte åtgärdas. Upphandling pågår och åtgärderna beräknas till våren/sommaren 2024.

 4. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
  OVK är nu genomförd och vi inväntar protokoll och möte med Comfort, Ternstedt Invent. I samband med tidigare års OVK har en del fläktar bytts ut på taket, detta kan bli aktuellt även denna gång (2 st). Vi får tacka Er alla inblandade att Ni såg till att hantverkarna fick tillgång till Era lägenheter. Tack också till Kristina Thurée, som styrde projektet iland.

 5. Brandgenomgång och åtgärder
  Vi har sett över brandfrågor.
  1. Brandsläckare är installerade i varje entré. Nya brandsläckare är monterade i respektive entré. Vänligen se Dig om, så att Du vet var de finns.

  2. Brandtillsyn kommer att göras i början av 2024. Mer information kommer ut om detta av våra brandexperter i föreningen. För den nyfikne kan man läsa mer om brandtillsyn i Bopärmen flik 19.

   https://www.hemsidan.com/kanbergsasen/dokument/boendeinfo/boparmen/

  3. Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Styrelsen kommer att beställa brandvarnare och även montering av dem. Även här återkommer vi med information om datum då vi vill att Ni öppnar dörren för installatören.


 6. Byte av elsäkringar i källaren
  Som en besparingsåtgärd byttes huvudsäkringarna från 100 ampere till 63 ampere. Bytet gjordes under november. Detta ledde till ett mycket kort elavbrott. Som vi berättat tidigare innebär bytet av huvudsäkringarna en kostnadsbesparing på 20 000 kr per år.

 7. Byte av belysningsarmatur till LED
  Bytet till LED-armatur i gemensamma utrymmen är utfört. 2023 fasas lysrör och kompaktlysrör ut från marknaden. De ersätts av LED-alternativ som är effektivare och har lika bra eller bättre funktion.

 8. Ny hemsida och app från Boappa
  Kanbergets Samfällighetsförening (KSFF) har tillhandahållit en hemsida till alla brf på Kanberget. Leverantören av hemsidan har inte uppdaterat sin version på ett antal år och verkar ha somnat in. Detta har lett till att KSFF valt att säga upp avtalet med den leverantören. Nu kommer samfälligheten att låta resp brf att själv välja sin egen hemsida och app. De flesta brf är intresserade av en hemsida och app från Boappa. Vår brf har en testperiod med Boappa, som verkar uppfylla våra behov för såväl extern som intern information.
  När testperioden är över i februari kommer vi att bjuda in Er medlemmar till den interna delen av hemsidan och appen. Den externa delen på hemsidan kommer att vara ganska kortfattad, precis som den är idag. Om Du vill gå in och se på sidan är detta länken:
  https://boappa.se/brf-kanbergsasen-linkping

 

Med denna, för året sista, styrelserapport vill jag och styrelsen önska Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Själva ska vi vara hemma över helgerna, kanske tänder jag en brasa vid grillplatsen på Juldagens eftermiddag.
Håll utkik och anslut gärna!

 

God Jul och Gott Nytt År

Anders Nordström, ordförande Brf Kanbergsåsen
(publ 2023-12-22)

 

 

 

Rapport från de två senaste styrelsemöten 2023 och händelser i vårt område

 

 1. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
  Det är dags för den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Upphandlingen är gjord och OVK är planerad att ske under november. Arbetet innebär bl.a. en rensning av ventiler i våra lägenheter. Datum för detta kommer snart att fastställas och medför därmed att vi måste kunna komma in i alla lägenheter. Skulle någon inte ha möjlighet att vara hemma för att öppna kommer huvudnyckeln att användas, detta för att få en godkänd OVK. 

 2. Besiktning av fasader och tak
  Vi kan notera en viss missfärgning (påväxt) på delar av husfasaderna. Dessutom vill vi se över kvalitén på takpappen. För att kunna bedöma behov och tidpunkt för åtgärder har vi anlitat ett besiktningsföretag. Besiktning kommer att göras 2023-10-11.

 3. Byte av elsäkringar i källaren
  Som en besparingsåtgärd har styrelsen beslutat att byta huvudsäkring från 100 ampere till 63 ampere. Beräkningar visar att ett byte av huvudsäkringar skulle ge en kostnadsbesparing på 20 000 kr per år. Vi kan tacka Roland för initiativ och beslutsunderlag.

 4. Byte av belysningsarmatur till LED
  Vi har beställt byte till LED-armatur i gemensamma utrymmen. 2023 fasas lysrör och kompaktlysrör ut från marknaden. De ersätts av LED-alternativ som är effektivare och har lika bra eller bättre funktion. Vi tackar Göte för ett bra offertarbete.

 5. Uppgradering av Tele2s kabelnät 2024
  I juni 2024 kommer det att genomföras en uppgradering av Tele2s kabelnät till fastigheterna, s.k. 10G-teknik. Det innebär att fiberkabel kommer att dras till källarna i respektive fastighet. Alla fem brf i Kanbergets Samfällighet (KSFF) har valt samma lösning.

 6. Inga hjärtstartare i Kanbergets Samfällighet (KSFF)
  På frågan, som kom upp vid senaste Trivseldagen, har jag tidigare meddelat att övriga Brf i KSFF inte har några hjärtstartare.

 7. Flagga gärna
  Under året har vi ändrat rutinen för flaggning. Vi har kunnat se att flagga eller vimpel har varit i topp ett antal gånger, precis som vi hoppats. Jag vill här uppmuntra var och en att flagga när man vill, samt värnar om flaggning på våra svenska flaggdagar. För den ordningstörstande hänvisar jag till flagglistan på anslagstavlan utanför soprummet.

  Bästa hälsningar,
  Anders Nordström, ordförande Brf Kanbergsåsen
  (publ 2023-10-10)

 

 

Rapport från styrelsemötet 2023-06-13 och händelser i vårt område 

 1. Tänkbar upphandling av externa insatser för fastighetsförvaltningen
  Styrelsen har bl.a. ansvaret att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. En del i detta ansvar och mål består av att underhålla och bibehålla kvaliteten på våra fastigheter. Att uppfylla detta mål kräver en kunnig persons bedömning, som styrelsen inte alla gånger besitter. Vi har därför börjat undersöka möjligheten av externa och interna insatser för råd kring underhållsplanen, såsom behov och tidpunkt för större insatser som tvättning av fasader, byte/renovering av tak, eventuella installationer av solpaneler etc.
 1. Fasadrengöring
  Delar av styrelsen gjorde en rundvandring med personal från företaget Specialrengöringar och tittade på fasaderna och balkongnäsorna på fastigheterna för att bedöma behov av insatser. Det fanns synbara föroreningar på vissa fasadsidor och betydande påväxt av alger och lavar på många balkongnäsor, men mindre påverkan på andra fasadsidor och med vissa balkonger utan påväxt. Specialrengöringar skickade senare en offert som inrymde rengöring av alla fasader, efterbehandling, åtgärder på tak samt behandling av fastigheternas balkonger. 
 1. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
  Det är dags för den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Vi har påbörjat den processen och räknar med att kontrollen utförs efter sommaren. 
 1. Trivseldag 17 september
  Uppgång 35 kommer att arrangera årets Trivseldag. Evenemanget går av stapeln söndagen 17 september. Reservera datumet.

 2. Parkgruppen
  Samfälligheten (KSFF) informerade om planer på att ersätta delar av häcken med gräsmatta vid parkeringsplatsen nedanför gaveln av uppgång 33. Anledningen är att häcken växer dåligt.

 

Jag önskar Er alla en skön sommar,

Anders Nordström, ordförande Brf Kanbergsåsen

(publ 2023-06-20)

 

Rapport från styrelsemötet 2023-05-08 och diskussioner på sistone

  

 1. Årsplan och ansvarsområden
  Vid majmötet gick den nya styrelsen, som vanligt, igenom årsplanen för att vi ska veta vad som väntar och att vi går i takt åt samma håll. Vidare uppdaterades våra respektive ansvarsområden inom styrelsen. En nyckelperson har gått i pension efter flera års styrelsearbete. Vi har därför en lucka att fylla, inte minst inom frågor såsom underhåll och service. Här gäller det att våra fastigheter sköts av någon med stor kunskap om fastighetsskötsel.   
 1. Inspark och introduktion av vår nye kassör
  På det konstituerande styrelsemötet valdes Pär Elander till kassör. Han får god hjälp av tidigare kassören, Göte, att sätta sig in i de ekonomiska rutinerna. Pär har fått attesträtt för att attestera fakturor som sedan betalas av FRUBO. Sedan tidigare har Anders Nordström attesträtt. 
 1. Flagglistan sitter vid på anslagstavlan vid hjärtstartaren
  Som stämman beslutade är rutinen för flagglistan ändrad. Listan sitter nu på anslagstavlan vid hjärtstartaren (i cykelrummet bredvid entrré 11). Vem som helst kan skriva upp sig och att ansvara för flaggning på valfri dag på listan. Vill man flagga på någon annan dag, så är det naturligtvis välkommet. 
 1. Revisor
  Stämman valde en ny revisor, auktoriserad revisor Christian Kromnér från Revise AB. Revisorn är informerad om detta och återkommer med ett avtalsförslag. 
 1. Laddstolpar
  Vid senaste årsstämman framkom önskemål om mer information om de ladduttag som har installerats. Beslutet att installera ytterligare 18 ladduttag togs vid stämman 2022. Förslaget till stämman byggde på den enkät, som skickades ut till medlemmarna, där 15 bilägare hade anmält behov inom 4 år. Investeringskalkylen förbättrades av det beviljade bidraget på 50% från Naturvårdsverket. Ett alternativ hade varit att bygga ut i etapper i takt med behovet. Vi fann att det hade skapat fler grävningsarbeten och varit ett sämre ekonomiskt alternativ såväl pga återkommande uppstartkostnader och osäkerhet avseende Naturvårdsverkets bidrag. Genom stämmans beslut 2022 att installera 18 ladduttag kan vi minimera påtvingade byten av P-platser. I ett vidare perspektiv torde tillgången till laddplatser uppfattas som att föreningen är modern och attraktiv. Totalt finns nu 26 ladduttag installerade i föreningen.
 1. Garagestädning
  Garagestädning kommer att göras av TESÅB vecka 22.

 2. Farthindren
  Farthindren kommer att monteras av TESÅB vecka 20 på samma ställen som förra året.
 1. Styrelsens tillståndsgivning vid renoveringar
  Om vi vill renovera vår lägenhet ska vi följa de regler som framgår av § 13 i föreningens stadgar. Där regleras för vilka åtgärder i lägenheter som kräver styrelsens skriftliga tillstånd. I paragrafen står det att ”Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd … om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen” och att det ses som positivt att vårda och underhålla lägenheten. Om en vattenskada uppkommer i badrum där renovering skett av icke auktoriserad entreprenör och där det saknas kvalitetsdokument så lämnar försäkringsbolaget ingen ersättning.
 1. Trivseldag datum
  Uppgång 35 kommer att arrangera årets Trivseldag. Evenemanget går av stapeln söndagen 17 september. Reservera datumet.

Hälsningar, Anders Nordström, ordförande Brf Kanbergsåsen. 

(publ 2023-05-16)

 

 

Rapport från styrelsemötet 2023-02-14 

Vid årets andra styrelsemöte fokuserade vi på ekonomifrågor och hur rekryteringar till styrelsen ska genomföras. Valberedningen var på besök och redogjorde för läget.

 

 1. Elförbrukningen minskar, bra jobbat
  Styrelsen fick en rapport över elförbrukningen de senaste åren. Vi kunde konstatera att den totala förbrukningen för hushållen och gemensamma utrymmen har minskat med cirka 10%. Energisparande i lägenheterna och byten till LED-lampor i trappuppgångarna har bidragit till minskningen. Notera att minskningen inte är beroende av utetemperaturen.
  ”Bra jobbat, håll i, håll ut!”  

 2. Föreningsstämman, 23/4 kl. 18.30
  Som informerats om tidigare är datumet till föreningsstämman ändrat till 23/4, platsen är fortfarande Fontänen. För den som är intresserad av att lämna en motion ska den vara styrelsen tillhanda senast 1/3 (stadgarna §33). 
 1. Årsredovisningen blir nedbantad
  Årsredovisningen tas till stor del fram av vår ekonomiska förvaltare, FRUBO. Sedan föreningen startade har vi skrivit mycket av årsredovisningen på egen hand, i år kommer vi att istället att använda oss av FRUBOs standardmall för att ta fram redovisningen. Även den uppfyller lagstadgade krav på innehåll, men antalet sidor blir färre.

 2. Flagglistan tas bort
  Som ett ytterligare led i att minimera arbetsuppgifter i föreningen kommer flagglistan att tas bort. Vill man flagga så gör man det vid de tillfällen man själv tycker är lämpliga. Samfälligheten kommer att informeras om detta eftersom flaggstången står på gemensam mark. Svenska flaggningsregler gäller som vanligt.
 1. Gatugrävning
  Tekniska Verkens gatugrävning i området har pågått ett par veckor och kommer snart att vara klart.
 1. Gästparkeringen är en…gästparkering!
  Det finns anledning att påminna om reglerna för gästparkeringen. Gästplatserna är avsedda för gäster och hantverkare, inte för oss som bor i området.

  Gästparkeringsregler
Boende Besökare Tillstånd ges av Platser Avgift
1 timme    

52-59, 123-124, 135-136

Fritt
  3 dgr/månad   52-59, 123-124, 135-136 Fritt
  4 - 14 dgr/månad Ordf i resp Brf 52-59, 123-124 Fritt
  14 - 90 dgr Ordf Samfälligheten 52-59, 123-124 250 kr/mån

 

 1. Valberedningen och bemanning av funktioner
  Styrelsen besöktes av valberedningens Tommy Leijon för att informera oss om läget för ersättare för de ledamöter som slutar i styrelsen i april i år. Föreningen behöver personer som kan hantera såväl ekonomiska som tekniska frågor. Om Du intresserad av att delta i styrelsearbetet, vänligen kontakta valberedningen.

  1. Ekonomiska frågor handhas av kassören, som vi söker. Kassören kommer att godkänna fakturor och ge ekonomiska sammanställningar vid styrelsemötena. Upphandlingar av olika leverantörer är ytterligare en uppgift för kassören och en medhjälpare. Kassören behöver inte utföra bokföring, redovisning eller årsbokslut. Dessa ekonomiska förvaltningstjänster utförs av FRUBO sedan flera år tillbaka.
   ”Ganska kul uppgift, för den som vill påverka vår ekonomi!”

  2. Tekniska frågor. Föreningen behöver en kontaktperson avseende tekniska frågor. Vi har tekniska uppgifter av olika karaktär och omfattning. Personen behöver inte vara den som står med redo skruvmejseln, utan ska i första hand vara kontaktperson och samordnare av frågorna. Föreningen har tekniskt kunniga medlemmar som förstår frågor och har lösningar. Dock anlitar vi externa hantverkare vid större och krävande åtgärder.
   Ganska kul uppgift, för den som vill göra skillnad!”

 1. Cykelförråden behöver rensas
  Vi bestämde att skjuta upp rensningen av cykelförråden till september. Då är vi tillbaka efter våra sommaraktiviteter.

Hälsningar, Anders Nordström, ordförande.

(publ 2023-02-18)

 

Rapport från styrelsemötet 2023-01-17

 Styrelsen träffades igen efter ett uppehåll på några veckor. Alla var på plats efter helgerna och fikaansvarig, Kristina, kom med nybakade frallor. För stunden ligger inga stora projekt på agendan, men vi har ju bara börjat året. Vi fokuserar nu på att utforma dokumenten inför föreningsstämman i april.

 

 1. Föreningsstämman. OBS ändrat datum till 23/4
  Arbetet med dokument inför vårens föreningsstämma har startat. Vi gick igenom tidplan och ansvarsområden. För den som är intresserad av att lämna en motion ska den vara styrelsen tillhanda senast 1/3 (stadgarna §33). Datumet till föreningsstämman är ändrat till 23/4, platsen är fortfarande Fontänen.

 

 1. Ytterdörrar kan vara svåra att stänga
  I dessa vintermånader ska det sandas och grusas för att vi inte ska halka, det är bra. Men gruset kan lägga sig vid dörrtrösklar och göra det svårt att stänga dörrarna, det är inte bra. Sopa gärna bort grus eller annat skräp så att dörren stängs riktigt.

 

 1. Valberedningen och bemanning av funktioner
  En del styrelseledamöters mandatperioder går ut i april 2023. Valberedningens arbete i närtid kommer att bli avgörande för bemanningen av styrelsen och andra funktioner. Vi behöver personer som kan hantera såväl ekonomiska som tekniska frågor. Vi hoppas att alla tar sitt ansvar i föreningen, eller ger förslag på arbetsuppgifter som kan utföras med externa resurser. Är Du intresserad av att bidra till föreningens standard och påverka Ditt eget boende, kontakta valberedningen eller styrelsen.

 

 1. Ekonomisk förvaltning och tänkbar ökning av uppköp av dessa tjänster
  Göte Göterdal har meddelat att han kommer att sluta i styrelsen efter flera års ovärderliga arbetsinsatser. Styrelsen diskuterade hur kassörens uppgifter ska utföras och om de kan läggas ut externt. Vi kommer därför att besöka FRUBO för att höra vad de kan erbjuda för att lösa våra behov.

 

 1. Cykelförråden behöver rensas
  Cykelförråden behöver rensas, detta kommer att bli en aktivitet senare i vår. För de som vet att Ni har en cykel som inte används eller är färdig att skrotas, är det lämpligt att forsla bort den redan nu. Det finns ett antal punkterade cyklar från 80-talet som inte verkar användas och som tar onödig plats.

 

 1. Laddstolpar till elbilar
  Laddstolparna är installerade och i drift. Gräsfrön kommer att sås där grävning har gjorts.

 

Hälsningar, Anders Nordström, ordförande.

(publ 2023-01-20)

 

  

Rapport från styrelsemötet 2022-11-15

 1. Budget 2023
  Budgeten för 2023 fastställdes. Årsavgiften kommer att anpassas till de prisökningar som har uppstått i landet och även påverkar vår förening. Under flera år låg årsavgiften på 590 kr/kvm för att därefter sänkas till 540 kr/kvm. För 2023 kommer vi att höja till 560 kr/kvm. Motivet till avgiftshöjningen beror främst på höjd ränta på de lån som räntejusteras, men även prishöjningar på el och fjärrvärme.  

 2. Föreningen fortsätter med gruppavtal för TV och bredband från Tele2
  Styrelsen beslutade att acceptera offerten från Tele2. Gruppavtalet är på två år och priset är detsamma som idag. Vi beställer leverans av samma tjänster som idag för TV, bredband och fast telefoni. Om Du vill ha ett större TV-utbud eller snabbare internetuppkoppling finns ett stort utbud av tilläggstjänster, som var och en kan beställa.

 3. Stamspolning
  Stamspolning gjordes under november av Renall. Beställt arbete avsåg spolning av golvbrunnar och köksavlopp. Som vanligt ligger ansvar på rensning av vattenlås på var och en, därför ingick detta inte i Renalls uppgifter.
  Nu efter spolningen är det viktigt att kontrollera att det inte är något läckage under diskbänken bakom sophinken efter att avloppsrören sattes tillbaka.
  För att undvika framtida problem med avloppen, undvika att spola ned hushållspapper eller sanitetsprodukter.
  Jan Olov Genberg har styrt projektet med offerter, kontakter med leverantör och information till oss alla på ett utmärkt sätt. Tack Jan Olov!

 4. Laddstolpar till elbilar
  Grävningsarbetet för de nya laddstolparna har slutförts. El-installationer skall göras. Därefter skall återställning av marken göras genom asfaltering och gräsplantering.

 5. Trädfällningen är avklarad
  Döda träd och träd med almsjuka har huggits ner vid flaggstången/grillplatsen samt i talldungen. Trädfällningen är nu avklarad. Några högstubbar har lämnats i talldungen. Nya träd skall planteras vid flaggstången/grillplatsen.

 6. Trivseldagen söndag 2022-12-04 vid grillen
  Uppgång 31 är på gång. Trivseldagen blir en Adventsträff vid den tända grillen söndag 2022-12-04 kl.16.00. Det bjuds in till drop-in där uppgång 31 serverar glögg, lussebullar och kaffe/te. Grillen är tänd för den som vill grilla egna gobitar.

Nu ser vi fram emot en kall vinter med gnistrande snö och is.

Anders Nordström, ordförande.

(publ 2022-11-19) 

 

Rapport från styrelsemötet 2022-10-10 och från andra diskussioner i området.

Här är en rapport om vad som bl.a. behandlades vid senaste mötet.

 

 1. Budget 2023
  Vi startade med förberedelser av nästa års budget. Styrelsen kommer att fastställa budgeten under november.

 2. Planerna att installera fiberkabel läggs ned
  Vid styrelsemötet i september beslutades att acceptera offerten från Utsikt och Telia för installation av fiberkabel. Sedan dess har vi gått vidare med att försöka ta fram ett avtal där detaljer skulle framgå tydligt. Jag och styrelsen är inte nöjda med Utsikt/Telias avtalsförslag pga att det saknar punkter som diskuterats muntligen. Bl.a. skulle fast telefoni (013-nummer) ingå, precis som i den lösningen vi har idag. Den tekniska moderniseringen med fiberkabel vore säkerligen en fördel, men nackdelarna med övriga ingrepp är tyvärr för stora. Jag tänker då på kostnadsökningen, men även det dagliga handhavandet av fjärrkontroller/appar vid TV-tittande.
  Följden blev att styrelsen beslutade att inte fortsätta förhandlingar med Utsikt/Telia avseende installation av fiberkabel. Istället kommer vi att söka en lösning med Tele2, som vi har haft som leverantör en längre tid. Vi räknar med att det inte kommer att behövas några förändringar av utrustningen i lägenheterna.

 3. Stamspolning
  Diskussion om stamspolning har pågått en tid. Jan Olov Genberg, i styrelsen, har tagit fram offerter från tre leverantörer. Vi har nu beställt spolning av Renall, som planerar att genomföra den vid månadsskiftet oktober/november.
  Renall delar ut information till varje lägenhet före spolning där det framgår vilken dag de kommer till respektive lägenhet. Renall spolar tisdagar, onsdagar och torsdagar, aldrig på fredagar och de försöker även undvika måndagar.
 1. Laddstolpar till elbilar
  Opigos offert för att bygga ytterligare 18 laddplatser har accepterats tidigare. Vi har nu även fått in godkännandet av bidrag för installationen. Dagen efter styrelsemötet träffade vi entreprenören och diskuterade hur grävning och kabeldragning ska göras. Installationen beräknas vara färdigställd under november.
  Det kommer att gå ut information till de som har sina bilar parkerade på de berörda P-platserna, 75-84, 105-108 och 119-122. Bilarna behöver backas ut någon meter för att grävningen ska kunna utföras.
 1. Trädfällning fortsätter
  Några träd har fällts pga att de har varit sjuka. Det kommer att fällas ytterligare några träd av samma anledning. Kommunen är informerad och har lämnat sitt godkännande.
 1. Trivseldagen söndag 2022-12-04 vid grillen
  Uppgång 31 ger sig inte, den bortregnade Trivseldagen blir en Adventsträff.
  Reservera datumet för Adventsträff vid grillen söndag 2022-12-04 kl.16.00.
  Det bjuds in till drop-in där uppgång 31 serverar glögg, lussebullar och kaffe/te.
  Mer information kommer när vi närmar oss advent.

 

Tack och ha det så bra,

Anders Nordström, ordförande.

(publ 2022-08-14) 

 

Rapport från Styrelsemöte 2022-09-06

Här är en rapport om vad som bl.a. behandlades vid senaste mötet.

 1. Årlig fastighetsinspektion
  Mötet startade vid flaggstången. Vi gick därefter runt och inspekterade fastigheterna i källare, garage, trappuppgångar och utvändigt. Vi hittade ingenting som kräver en omedelbar åtgärd. Dock har vi uppsikt på lite missfärgningar på vissa delar av fasader och balkonggolv. Takpappen kommer att inspekteras i närtid av experter, dock har vi inte noterat några tydliga skador på pappen. Det finns alltför många cyklar som uppenbarligen inte har använts på länge, vänligen tag bort dem.

 2. Accept av indragning av fiberkabel för bredband och TV i våra fastigheter
  De senaste månaderna har vi distribuerat information fiberinstallation och vad det innebär för oss alla. Responsen var i huvudsak positiv medan några var lite svalare inför kommande förändringar. Vår samlade bild av medlemmarnas uppfattning i frågan ledde till att styrelsen accepterade offerten från Utsikt och Telia att installera fiberkabel i våra fastigheter, driftstart 2023-07-01. Vi kommer nu att ingå avtalsförhandlingar och säkerställa att muntliga löften inkluderas i avtalet.

 3. Stamspolning
  En del uppgångar har återkommande problem med avloppsstammarna och som vi tidigare har informerat så kommer detta att åtgärdas. Vi inväntar ytterligare en offert för att göra stamspolning.
 4. Laddstolpar till elbilar
  Opigos offert för att bygga ytterligare 18 laddplatser har accepterats. Vi väntar på godkännande för bidrag innan arbetet med installation startar.

 5. Elpriser och förbrukning
  Föreningen har timdebitering viket innebär att föreningen debiteras till det pris som gäller för respektive timme. Förbrukning och priser är dyrast på morgon och kväll, dvs då folk kör igång dagen respektive gör kvällsmat. Respektive lägenhet mäts inte per timme. Detta innebär att föreningens elkostnad fördelas ut på respektive lägenhet baserat på dess förbrukning, oavsett vilka timmar under dygnet detta skett i lägenheten.
  Normalförbrukningen för våra lägenheter är 2500 kWh/år. En del toppar dock på cirka 8000 kWh/år. Eltjuvar kan vara att apparater är i stand-by-läge eller att golvvärmen och handdukstorkar står på, skönt men dyrt.

 6. Solcellspanel
  Solcellspaneler är i fokus i nu och styrelsen kom fram till att uppdatera kalkylen som gjorts tidigare. Med de höjda energipriserna torde kalkylen (återbetalningstiden) vara betydligt bättre (kortare).

 7. Lån
  Lånen räntejusteras inte i närtid utan förfaller 2023 (10 Mkr), 2025 (10 Mkr) respektive 2026 (12 Mkr).

 8. Bopärmen
  Bopärmen är uppdaterad och återfinns på vår hemsida.
  https://www.hemsidan.com/kanbergsasen/internt/infoblad__boprm/

 9. Trivseldagen
  ”En inställd spelning är också en spelning, som Ulf Lundell sa.”
  Tyvärr fick den planerade Trivseldagen ställas in pga kraftigt regn. Vi tackar uppgång 31 för den tid Ni lagt ned för planering och hoppas på ett nytt datum.

 

Tack för denna gång.

Anders Nordström, ordförande.

 

 

Rapport från Styrelsemöte 2022-08-09

Vi har gjort en uppstart efter ett sommaruppehåll och är redo för nya uppgifter. Här är en rapport om vad som bl.a. behandlades vid senaste mötet.

 1. Indragning av fiberkabel för bredband och TV i våra fastigheter.
  Fiberfrågan var en beslutspunkt på agendan för detta styrelsemöte. För några veckor sedan distribuerade vi ett informationsblad om fiberinstallation. Vi kom fram till att vissa delar kan göras ännu tydligare, detta gjorde att vi sköt upp beslutet till nästa styrelsemöte. Inför ett beslut vill vi förtydliga för alla boende vilken utrustning som kommer att installeras i lägenheterna och säkerställa att alla kommer att känna sig bekväma med de nya rutiner för TV-tittandet.

 2. Trafiksituationen.
  Som vi har informerat om tidigare skulle farthinder monteras, vilket nu är gjort. Vi hoppas att detta kommer att leda till en lugnare trafik i området.

 3. Parkering på gästplatser.
  Det förekommer felaktiga parkeringar på gästplatserna. Gästplatserna är främst avsedda för gäster och servicebilar. Vänligen respektera reglerna!

 4. Trivseldagen.
  Söndag 28/8 kl 16.00 samlas vi vid grillplatsen för en gemensam trivseldag. Uppgång 31 ordnar med grillning, fika och tipspromenad. För dem som inte kan ansluta kl. 16.00 går det bra att ansluta senare. Ingen föranmälan behövs, meddela ev allergier till Ulla Walfridsson (ulla@walfridsson.org) senast 24/8!
  VÄLKOMNA ÖNSKAR 31:an!

 

Tack för denna gång.

Anders Nordström, ordförande.

(publ 2022-08-14) 

 

Rapport från Styrelsemöte 2022-06-07

Summering av vårterminens sista möte innan sommarlovet.

 1. Laddplatser för elbilar
  Beslutet att beställa installation av laddplatser kommer att följas upp med detaljplanering med leverantören OPIGO, möte är planerat i juni. Målsättning är fortfarande att platserna ska vara i drift senast under hösten 2022.

 2. Trafiksituationen
  Vi har noterat att det körs för fort i området. Det förekommer även att bilar tar genvägen genom området. Vi kommer att ta upp frågan med samfälligheten, KSFF, och låta TESÅB skruva fast farthinder i gummi, liknande de som redan finns i området. Hindren kan tas bort under vintern för att möjliggöra snöröjning. Placering görs så att cyklar, barnvagnar och rullatorer kan komma förbi vid sidan av hindren.

 3. Parken och grönskan
  Vid grillplatsen har vi haft ett träd som hade drabbats av almsjuka, detta togs ned i maj. Några syrenbuskar kommer att planteras vid grillplatsen. Detta är en liten chansning eftersom jordlagret kan vara för tunt vid berget.

 4. Stamspolning
  Vi har tidigare nämnt behovet av stamspolning. Vi kommer att ta in ytterligare en offert inför vårt augustimöte för att jämföra såväl pris som metoder.

 5. Trivseldag
  Söndag 28/8 kl 16.00 samlas vi vid grillplatsen för gemensam trivseldag. Uppgång 31 ordnar med grillning, fika och tipspromenad. Mer info kommer senare.

 

Nu hoppas vi på en fin sommar. Tack för denna gång.

Anders Nordström, ordförande

(publ 2022-06-12)

 

Rapport från Styrelsemöte 2022-05-10

Summering av det senaste mötet. 

 1. Laddplatser för elbilar
  Styrelsen beslutade att, efter godkännande av bidrag från Naturvårdsverket, beställa installation av 18 laddplatser. Tidplan för detta kommer att kunna fastställas i samband med beställningen. Målsättning är att platserna ska vara i drift senast under hösten 2022.  

 2. Närståendelista
  För några år sedan initierades en Närståendelista, den administrerades av dåvarande ordf Lennart Tegler. Lennart har åtagit sig att fortsätta med uppdraget, vilket styrelsen formellt delegerade. Dessutom delegerades uppgiften även till nuvarande ordf Anders Nordström.
  Syftet med listan är att då det ibland kan inträffa situationer där det inte går att få kontakt med den som bor i en av föreningens lägenheter, trots att behovet kan vara mycket angeläget. Därför vill styrelsen ge alla en frivillig möjlighet att lämna valfritt antal kontaktuppgifter med namn och telefonnummer och mejladress, som gäller till närmast anhörig eller närstående.
  Kontakta gärna Lennart (lennart@tegler.se 070-748 57 80) för att lägga till/ändra eller hålla Dig uppdaterad på vilka personer som Du har på listan.

 3. Boendepärm uppdateras på hemsidan
  Vi gick igenom innehållet i Bopärmen och fördelade arbetsuppgifter för att uppdatera pärmen till nästa möte i juni.
  Genom att kunna uppdatera Bopärmen på hemsidan kan vi enklare hålla den aktuell och vara en plats där Du hittar svar på många frågor. Pärmen finns sedan lång tid på hemsidan. Uppdateringarna, som vi tidigare distribuerade i pappersform, låter vi nu var och en välja om man vill skriva ut eller föredrar att ha informationen digitalt på hemsidan.

 4. Årsplan över styrelsearbetet och aktiviteter
  Som ett avstamp för det nya verksamhetsåret hade vi en genomgång när olika aktiviteter kommer att ske under året.

 

Slutligen vill jag tacka för den stora uppslutningen på föreningsstämman 26/4, hoppas att Du var nöjd med kvällen på alla sätt. 

Anders Nordström, ordförande

(publ 2022-05-12)

 

Rapport från Styrelsemöte 2022-03-15

Summering av senaste mötet där vi bjöds på semlor av vår sekreterare.

Andra viktiga punkter ser Du nedan.

 1. Mötesdatum styrelsen
  Fastställda mötesdatum för det kommande verksamhetsåret:
  2022: 7/6, 9/8, 6/9, 4/10, 1/11 och 29/11
  2023: 17/1, 7/2, 7/3

 2. Dokument till föreningsstämman
  Utformningen av dokumenten till föreningsstämman fastställdes för att kunna distribueras inom några veckor. Stämman kommer att hållas i Vagnhallen på Fontänen, tisdag 26 april kl. 18:30. Välkomna!

 3. Målningsarbeten
  Målningsarbeten kommer att genomföras på trädelar vid entrédörrarna samt väggar i cykelförråd.

 4. Laddplatser
  En presentation gjordes av enkätsvaren avseende medlemmarnas behov av laddplatser för elbil. Vi kan nu gå vidare med en mer detaljerad offertförfrågan inför ett snart beslut i frågan och installation som matchar behoven.

 5. Stamspolning
  En återkommande rutinåtgärd avseende stamspolning kan bli aktuell under året. Vi har tagit in (1) offert och avser att ta in ytterligare en. Eftersom frågan inte är akut, kommer den att behandlas vid kommande möte.

 6. Fiberindragning för TV och Bredband
  Sedan senaste mötet har vi haft besök av Utsikt/Tekniska Verken. Vi gjorde en rundvandring i fastigheterna och några lägenheter. Syftet var att de skulle få en förståelse för hur en installation av fiber skulle kunna göras och därmed kunna lämna en offert. Under april kommer Tele2 att besöka oss för en identisk kartläggning och offert. Dessa ingrepp skulle avse ett avtal som skulle kunna träda ikraft 2023-07-01, dvs inte förrän nästa år.

 7. Nya medlemmar
  Lena Sundholm och Anders Lundins lägenhet i entré 11 (nr 53) är såld, tillträdesdatum för nya boende är planerad till 2022-04-15.

 

Nu sopas gator och vägar rena från grus, våren är här! 

Det var allt för denna gång, tack.

Anders Nordström, ordförande.

(publ 2022-03-17)

 

 

 

Sammanställning av styrelsemötet 2022-02-15

Det är dags att rapportera från senaste styrelsemötet samt även andra små och stora händelser som är värda att ta upp.   

 

Föreningsstämman

Vi förbereder oss inför föreningsstämman i april. Det är främst fokus på sammanställningen av Årsredovisningen. Den och övriga sedvanliga dokument kommer att distribueras i pappersform inom kort. Planen är att stämman ska hållas i Vagnhallen på Fontänen.

Valberedningen

Valberedningen har högsäsong inför stämman och rapporterade av läget till styrelsen. I mars kommer det att informeras mer detaljerat vilka funktioner vi önskar bemanna. Personer till styrelsen är naturligtvis viktigt att hitta. Likaså är jag angelägen att hitta någon som är intresserad av TV och bredbandansvarig och som vill driva den frågan. Utvecklingen på området är snabb och vi står inför möjliga uppgraderingar av våra lösningar, om vi vill. Hör av Dig om Du är intresserad.

Förlängt avtal med Tele2

Föreningens egen startbild

Rimfrost över Kanberget