Brf Kanbergsåsen

Linköping, Östergötland

 1. Rapport från styrelsemötet 2023-02-14

   

  Vid årets andra styrelsemöte fokuserade vi på ekonomifrågor och hur rekryteringar till styrelsen ska genomföras. Valberedningen var på besök och redogjorde för läget. 

   

  1. Elförbrukningen minskar, bra jobbat
   Styrelsen fick en rapport över elförbrukningen de senaste åren. Vi kunde konstatera att den totala förbrukningen för hushållen och gemensamma utrymmen har minskat med cirka 10%. Energisparande i lägenheterna och byten till LED-lampor i trappuppgångarna har bidragit till minskningen. Notera att minskningen inte är beroende av utetemperaturen.
   ”Bra jobbat, håll i, håll ut!”  

  2. Föreningsstämman, 23/4 kl. 18.30
   Som informerats om tidigare är datumet till föreningsstämman ändrat till 23/4, platsen är fortfarande Fontänen. För den som är intresserad av att lämna en motion ska den vara styrelsen tillhanda senast 1/3 (stadgarna §33). 
  1. Årsredovisningen blir nedbantad
   Årsredovisningen tas till stor del fram av vår ekonomiska förvaltare, FRUBO. Sedan föreningen startade har vi skrivit mycket av årsredovisningen på egen hand, i år kommer vi att istället att använda oss av FRUBOs standardmall för att ta fram redovisningen. Även den uppfyller lagstadgade krav på innehåll, men antalet sidor blir färre.

  2. Flagglistan tas bort
   Som ett ytterligare led i att minimera arbetsuppgifter i föreningen kommer flagglistan att tas bort. Vill man flagga så gör man det vid de tillfällen man själv tycker är lämpliga. Samfälligheten kommer att informeras om detta eftersom flaggstången står på gemensam mark. Svenska flaggningsregler gäller som vanligt.
  1. Gatugrävning
   Tekniska Verkens gatugrävning i området har pågått ett par veckor och kommer snart att vara klart.
  1. Gästparkeringen är en…gästparkering!
   Det finns anledning att påminna om reglerna för gästparkeringen. Gästplatserna är avsedda för gäster och hantverkare, inte för oss som bor i området.
  Regler för gästparkeringar      
  Boende Besökare Tillstånd ges av Platser Avgift
  1 timme     52-59, 123-124, 135-136 Fritt
    3 dgr/månad   52-59, 123-124, 135-136 Fritt
    4 - 14 dgr Ordf resp. Brf 52-59, 123-124 Fritt
    14 - 90 dgr Ordf Samfälligheten 52-59, 123-124 250 kr/mån

   

  1. Valberedningen och bemanning av funktioner
   Styrelsen besöktes av valberedningens Tommy Leijon för att informera oss om läget för ersättare för de ledamöter som slutar i styrelsen i april i år. Föreningen behöver personer som kan hantera såväl ekonomiska som tekniska frågor. Om Du intresserad av att delta i styrelsearbetet, vänligen kontakta valberedningen.

   1. Ekonomiska frågor handhas av kassören, som vi söker. Kassören kommer att godkänna fakturor och ge ekonomiska sammanställningar vid styrelsemötena. Upphandlingar av olika leverantörer är ytterligare en uppgift för kassören och en medhjälpare. Kassören behöver inte utföra bokföring, redovisning eller årsbokslut. Dessa ekonomiska förvaltningstjänster utförs av FRUBO sedan flera år tillbaka.
    ”Ganska kul uppgift, för den som vill påverka vår ekonomi!”

   2. Tekniska frågor. Föreningen behöver en kontaktperson avseende tekniska frågor. Vi har tekniska uppgifter av olika karaktär och omfattning. Personen behöver inte vara den som står med redo skruvmejseln, utan ska i första hand vara kontaktperson och samordnare av frågorna. Föreningen har tekniskt kunniga medlemmar som förstår frågor och har lösningar. Dock anlitar vi externa hantverkare vid större och krävande åtgärder.
    Ganska kul uppgift, för den som vill göra skillnad!”

  1. Cykelförråden behöver rensas
   Vi bestämde att skjuta upp rensningen av cykelförråden till september. Då är vi tillbaka efter våra sommaraktiviteter.

  Hälsningar, Anders Nordström, ordförande.

  (publ 2023-02-18)

   

  Rapport från styrelsemötet 2023-01-17

   Styrelsen träffades igen efter ett uppehåll på några veckor. Alla var på plats efter helgerna och fikaansvarig, Kristina, kom med nybakade frallor. För stunden ligger inga stora projekt på agendan, men vi har ju bara börjat året. Vi fokuserar nu på att utforma dokumenten inför föreningsstämman i april.

   

  1. Föreningsstämman. OBS ändrat datum till 23/4
   Arbetet med dokument inför vårens föreningsstämma har startat. Vi gick igenom tidplan och ansvarsområden. För den som är intresserad av att lämna en motion ska den vara styrelsen tillhanda senast 1/3 (stadgarna §33). Datumet till föreningsstämman är ändrat till 23/4, platsen är fortfarande Fontänen.

   

  1. Ytterdörrar kan vara svåra att stänga
   I dessa vintermånader ska det sandas och grusas för att vi inte ska halka, det är bra. Men gruset kan lägga sig vid dörrtrösklar och göra det svårt att stänga dörrarna, det är inte bra. Sopa gärna bort grus eller annat skräp så att dörren stängs riktigt.

   

  1. Valberedningen och bemanning av funktioner
   En del styrelseledamöters mandatperioder går ut i april 2023. Valberedningens arbete i närtid kommer att bli avgörande för bemanningen av styrelsen och andra funktioner. Vi behöver personer som kan hantera såväl ekonomiska som tekniska frågor. Vi hoppas att alla tar sitt ansvar i föreningen, eller ger förslag på arbetsuppgifter som kan utföras med externa resurser. Är Du intresserad av att bidra till föreningens standard och påverka Ditt eget boende, kontakta valberedningen eller styrelsen.

   

  1. Ekonomisk förvaltning och tänkbar ökning av uppköp av dessa tjänster
   Göte Göterdal har meddelat att han kommer att sluta i styrelsen efter flera års ovärderliga arbetsinsatser. Styrelsen diskuterade hur kassörens uppgifter ska utföras och om de kan läggas ut externt. Vi kommer därför att besöka FRUBO för att höra vad de kan erbjuda för att lösa våra behov.

   

  1. Cykelförråden behöver rensas
   Cykelförråden behöver rensas, detta kommer att bli en aktivitet senare i vår. För de som vet att Ni har en cykel som inte används eller är färdig att skrotas, är det lämpligt att forsla bort den redan nu. Det finns ett antal punkterade cyklar från 80-talet som inte verkar användas och som tar onödig plats.

   

  1. Laddstolpar till elbilar
   Laddstolparna är installerade och i drift. Gräsfrön kommer att sås där grävning har gjorts.

   

  Hälsningar, Anders Nordström, ordförande.

  (publ 2023-01-20)

   

    

  Rapport från styrelsemötet 2022-11-15

  1. Budget 2023
   Budgeten för 2023 fastställdes. Årsavgiften kommer att anpassas till de prisökningar som har uppstått i landet och även påverkar vår förening. Under flera år låg årsavgiften på 590 kr/kvm för att därefter sänkas till 540 kr/kvm. För 2023 kommer vi att höja till 560 kr/kvm. Motivet till avgiftshöjningen beror främst på höjd ränta på de lån som räntejusteras, men även prishöjningar på el och fjärrvärme.  

  2. Föreningen fortsätter med gruppavtal för TV och bredband från Tele2
   Styrelsen beslutade att acceptera offerten från Tele2. Gruppavtalet är på två år och priset är detsamma som idag. Vi beställer leverans av samma tjänster som idag för TV, bredband och fast telefoni. Om Du vill ha ett större TV-utbud eller snabbare internetuppkoppling finns ett stort utbud av tilläggstjänster, som var och en kan beställa.

  3. Stamspolning
   Stamspolning gjordes under november av Renall. Beställt arbete avsåg spolning av golvbrunnar och köksavlopp. Som vanligt ligger ansvar på rensning av vattenlås på var och en, därför ingick detta inte i Renalls uppgifter.
   Nu efter spolningen är det viktigt att kontrollera att det inte är något läckage under diskbänken bakom sophinken efter att avloppsrören sattes tillbaka.
   För att undvika framtida problem med avloppen, undvika att spola ned hushållspapper eller sanitetsprodukter.
   Jan Olov Genberg har styrt projektet med offerter, kontakter med leverantör och information till oss alla på ett utmärkt sätt. Tack Jan Olov!

  4. Laddstolpar till elbilar
   Grävningsarbetet för de nya laddstolparna har slutförts. El-installationer skall göras. Därefter skall återställning av marken göras genom asfaltering och gräsplantering.

  5. Trädfällningen är avklarad
   Döda träd och träd med almsjuka har huggits ner vid flaggstången/grillplatsen samt i talldungen. Trädfällningen är nu avklarad. Några högstubbar har lämnats i talldungen. Nya träd skall planteras vid flaggstången/grillplatsen.

  6. Trivseldagen söndag 2022-12-04 vid grillen
   Uppgång 31 är på gång. Trivseldagen blir en Adventsträff vid den tända grillen söndag 2022-12-04 kl.16.00. Det bjuds in till drop-in där uppgång 31 serverar glögg, lussebullar och kaffe/te. Grillen är tänd för den som vill grilla egna gobitar.

  Nu ser vi fram emot en kall vinter med gnistrande snö och is.

  Anders Nordström, ordförande.

  (publ 2022-11-19) 

   

  Rapport från styrelsemötet 2022-10-10 och från andra diskussioner i området.

  Här är en rapport om vad som bl.a. behandlades vid senaste mötet.

   

  1. Budget 2023
   Vi startade med förberedelser av nästa års budget. Styrelsen kommer att fastställa budgeten under november.

  2. Planerna att installera fiberkabel läggs ned
   Vid styrelsemötet i september beslutades att acceptera offerten från Utsikt och Telia för installation av fiberkabel. Sedan dess har vi gått vidare med att försöka ta fram ett avtal där detaljer skulle framgå tydligt. Jag och styrelsen är inte nöjda med Utsikt/Telias avtalsförslag pga att det saknar punkter som diskuterats muntligen. Bl.a. skulle fast telefoni (013-nummer) ingå, precis som i den lösningen vi har idag. Den tekniska moderniseringen med fiberkabel vore säkerligen en fördel, men nackdelarna med övriga ingrepp är tyvärr för stora. Jag tänker då på kostnadsökningen, men även det dagliga handhavandet av fjärrkontroller/appar vid TV-tittande.
   Följden blev att styrelsen beslutade att inte fortsätta förhandlingar med Utsikt/Telia avseende installation av fiberkabel. Istället kommer vi att söka en lösning med Tele2, som vi har haft som leverantör en längre tid. Vi räknar med att det inte kommer att behövas några förändringar av utrustningen i lägenheterna.

  3. Stamspolning
   Diskussion om stamspolning har pågått en tid. Jan Olov Genberg, i styrelsen, har tagit fram offerter från tre leverantörer. Vi har nu beställt spolning av Renall, som planerar att genomföra den vid månadsskiftet oktober/november.
   Renall delar ut information till varje lägenhet före spolning där det framgår vilken dag de kommer till respektive lägenhet. Renall spolar tisdagar, onsdagar och torsdagar, aldrig på fredagar och de försöker även undvika måndagar.
  1. Laddstolpar till elbilar
   Opigos offert för att bygga ytterligare 18 laddplatser har accepterats tidigare. Vi har nu även fått in godkännandet av bidrag för installationen. Dagen efter styrelsemötet träffade vi entreprenören och diskuterade hur grävning och kabeldragning ska göras. Installationen beräknas vara färdigställd under november.
   Det kommer att gå ut information till de som har sina bilar parkerade på de berörda P-platserna, 75-84, 105-108 och 119-122. Bilarna behöver backas ut någon meter för att grävningen ska kunna utföras.
  1. Trädfällning fortsätter
   Några träd har fällts pga att de har varit sjuka. Det kommer att fällas ytterligare några träd av samma anledning. Kommunen är informerad och har lämnat sitt godkännande.
  1. Trivseldagen söndag 2022-12-04 vid grillen
   Uppgång 31 ger sig inte, den bortregnade Trivseldagen blir en Adventsträff.
   Reservera datumet för Adventsträff vid grillen söndag 2022-12-04 kl.16.00.
   Det bjuds in till drop-in där uppgång 31 serverar glögg, lussebullar och kaffe/te.
   Mer information kommer när vi närmar oss advent.

   

  Tack och ha det så bra,

  Anders Nordström, ordförande.

  (publ 2022-08-14) 

   

  Rapport från Styrelsemöte 2022-09-06

  Här är en rapport om vad som bl.a. behandlades vid senaste mötet.

  1. Årlig fastighetsinspektion
   Mötet startade vid flaggstången. Vi gick därefter runt och inspekterade fastigheterna i källare, garage, trappuppgångar och utvändigt. Vi hittade ingenting som kräver en omedelbar åtgärd. Dock har vi uppsikt på lite missfärgningar på vissa delar av fasader och balkonggolv. Takpappen kommer att inspekteras i närtid av experter, dock har vi inte noterat några tydliga skador på pappen. Det finns alltför många cyklar som uppenbarligen inte har använts på länge, vänligen tag bort dem.

  2. Accept av indragning av fiberkabel för bredband och TV i våra fastigheter
   De senaste månaderna har vi distribuerat information fiberinstallation och vad det innebär för oss alla. Responsen var i huvudsak positiv medan några var lite svalare inför kommande förändringar. Vår samlade bild av medlemmarnas uppfattning i frågan ledde till att styrelsen accepterade offerten från Utsikt och Telia att installera fiberkabel i våra fastigheter, driftstart 2023-07-01. Vi kommer nu att ingå avtalsförhandlingar och säkerställa att muntliga löften inkluderas i avtalet.

  3. Stamspolning
   En del uppgångar har återkommande problem med avloppsstammarna och som vi tidigare har informerat så kommer detta att åtgärdas. Vi inväntar ytterligare en offert för att göra stamspolning.
  4. Laddstolpar till elbilar
   Opigos offert för att bygga ytterligare 18 laddplatser har accepterats. Vi väntar på godkännande för bidrag innan arbetet med installation startar.

  5. Elpriser och förbrukning
   Föreningen har timdebitering viket innebär att föreningen debiteras till det pris som gäller för respektive timme. Förbrukning och priser är dyrast på morgon och kväll, dvs då folk kör igång dagen respektive gör kvällsmat. Respektive lägenhet mäts inte per timme. Detta innebär att föreningens elkostnad fördelas ut på respektive lägenhet baserat på dess förbrukning, oavsett vilka timmar under dygnet detta skett i lägenheten.
   Normalförbrukningen för våra lägenheter är 2500 kWh/år. En del toppar dock på cirka 8000 kWh/år. Eltjuvar kan vara att apparater är i stand-by-läge eller att golvvärmen och handdukstorkar står på, skönt men dyrt.

  6. Solcellspanel
   Solcellspaneler är i fokus i nu och styrelsen kom fram till att uppdatera kalkylen som gjorts tidigare. Med de höjda energipriserna torde kalkylen (återbetalningstiden) vara betydligt bättre (kortare).

  7. Lån
   Lånen räntejusteras inte i närtid utan förfaller 2023 (10 Mkr), 2025 (10 Mkr) respektive 2026 (12 Mkr).

  8. Bopärmen
   Bopärmen är uppdaterad och återfinns på vår hemsida.
   https://www.hemsidan.com/kanbergsasen/internt/infoblad__boprm/

  9. Trivseldagen
   ”En inställd spelning är också en spelning, som Ulf Lundell sa.”
   Tyvärr fick den planerade Trivseldagen ställas in pga kraftigt regn. Vi tackar uppgång 31 för den tid Ni lagt ned för planering och hoppas på ett nytt datum.

   

  Tack för denna gång.

  Anders Nordström, ordförande.

   

   

  Rapport från Styrelsemöte 2022-08-09

  Vi har gjort en uppstart efter ett sommaruppehåll och är redo för nya uppgifter. Här är en rapport om vad som bl.a. behandlades vid senaste mötet.

  1. Indragning av fiberkabel för bredband och TV i våra fastigheter.
   Fiberfrågan var en beslutspunkt på agendan för detta styrelsemöte. För några veckor sedan distribuerade vi ett informationsblad om fiberinstallation. Vi kom fram till att vissa delar kan göras ännu tydligare, detta gjorde att vi sköt upp beslutet till nästa styrelsemöte. Inför ett beslut vill vi förtydliga för alla boende vilken utrustning som kommer att installeras i lägenheterna och säkerställa att alla kommer att känna sig bekväma med de nya rutiner för TV-tittandet.

  2. Trafiksituationen.
   Som vi har informerat om tidigare skulle farthinder monteras, vilket nu är gjort. Vi hoppas att detta kommer att leda till en lugnare trafik i området.

  3. Parkering på gästplatser.
   Det förekommer felaktiga parkeringar på gästplatserna. Gästplatserna är främst avsedda för gäster och servicebilar. Vänligen respektera reglerna!

  4. Trivseldagen.
   Söndag 28/8 kl 16.00 samlas vi vid grillplatsen för en gemensam trivseldag. Uppgång 31 ordnar med grillning, fika och tipspromenad. För dem som inte kan ansluta kl. 16.00 går det bra att ansluta senare. Ingen föranmälan behövs, meddela ev allergier till Ulla Walfridsson (ulla@walfridsson.org) senast 24/8!
   VÄLKOMNA ÖNSKAR 31:an!

   

  Tack för denna gång.

  Anders Nordström, ordförande.

  (publ 2022-08-14) 

   

  Rapport från Styrelsemöte 2022-06-07

  Summering av vårterminens sista möte innan sommarlovet.

  1. Laddplatser för elbilar
   Beslutet att beställa installation av laddplatser kommer att följas upp med detaljplanering med leverantören OPIGO, möte är planerat i juni. Målsättning är fortfarande att platserna ska vara i drift senast under hösten 2022.

  2. Trafiksituationen
   Vi har noterat att det körs för fort i området. Det förekommer även att bilar tar genvägen genom området. Vi kommer att ta upp frågan med samfälligheten, KSFF, och låta TESÅB skruva fast farthinder i gummi, liknande de som redan finns i området. Hindren kan tas bort under vintern för att möjliggöra snöröjning. Placering görs så att cyklar, barnvagnar och rullatorer kan komma förbi vid sidan av hindren.

  3. Parken och grönskan
   Vid grillplatsen har vi haft ett träd som hade drabbats av almsjuka, detta togs ned i maj. Några syrenbuskar kommer att planteras vid grillplatsen. Detta är en liten chansning eftersom jordlagret kan vara för tunt vid berget.

  4. Stamspolning
   Vi har tidigare nämnt behovet av stamspolning. Vi kommer att ta in ytterligare en offert inför vårt augustimöte för att jämföra såväl pris som metoder.

  5. Trivseldag
   Söndag 28/8 kl 16.00 samlas vi vid grillplatsen för gemensam trivseldag. Uppgång 31 ordnar med grillning, fika och tipspromenad. Mer info kommer senare.

   

  Nu hoppas vi på en fin sommar. Tack för denna gång.

  Anders Nordström, ordförande

  (publ 2022-06-12)

   

  Rapport från Styrelsemöte 2022-05-10

  Summering av det senaste mötet. 

  1. Laddplatser för elbilar
   Styrelsen beslutade att, efter godkännande av bidrag från Naturvårdsverket, beställa installation av 18 laddplatser. Tidplan för detta kommer att kunna fastställas i samband med beställningen. Målsättning är att platserna ska vara i drift senast under hösten 2022.  

  2. Närståendelista
   För några år sedan initierades en Närståendelista, den administrerades av dåvarande ordf Lennart Tegler. Lennart har åtagit sig att fortsätta med uppdraget, vilket styrelsen formellt delegerade. Dessutom delegerades uppgiften även till nuvarande ordf Anders Nordström.
   Syftet med listan är att då det ibland kan inträffa situationer där det inte går att få kontakt med den som bor i en av föreningens lägenheter, trots att behovet kan vara mycket angeläget. Därför vill styrelsen ge alla en frivillig möjlighet att lämna valfritt antal kontaktuppgifter med namn och telefonnummer och mejladress, som gäller till närmast anhörig eller närstående.
   Kontakta gärna Lennart (lennart@tegler.se 070-748 57 80) för att lägga till/ändra eller hålla Dig uppdaterad på vilka personer som Du har på listan.

  3. Boendepärm uppdateras på hemsidan
   Vi gick igenom innehållet i Bopärmen och fördelade arbetsuppgifter för att uppdatera pärmen till nästa möte i juni.
   Genom att kunna uppdatera Bopärmen på hemsidan kan vi enklare hålla den aktuell och vara en plats där Du hittar svar på många frågor. Pärmen finns sedan lång tid på hemsidan. Uppdateringarna, som vi tidigare distribuerade i pappersform, låter vi nu var och en välja om man vill skriva ut eller föredrar att ha informationen digitalt på hemsidan.

  4. Årsplan över styrelsearbetet och aktiviteter
   Som ett avstamp för det nya verksamhetsåret hade vi en genomgång när olika aktiviteter kommer att ske under året.

   

  Slutligen vill jag tacka för den stora uppslutningen på föreningsstämman 26/4, hoppas att Du var nöjd med kvällen på alla sätt. 

  Anders Nordström, ordförande

  (publ 2022-05-12)

   

  Rapport från Styrelsemöte 2022-03-15

  Summering av senaste mötet där vi bjöds på semlor av vår sekreterare.

  Andra viktiga punkter ser Du nedan.

  1. Mötesdatum styrelsen
   Fastställda mötesdatum för det kommande verksamhetsåret:
   2022: 7/6, 9/8, 6/9, 4/10, 1/11 och 29/11
   2023: 17/1, 7/2, 7/3

  2. Dokument till föreningsstämman
   Utformningen av dokumenten till föreningsstämman fastställdes för att kunna distribueras inom några veckor. Stämman kommer att hållas i Vagnhallen på Fontänen, tisdag 26 april kl. 18:30. Välkomna!

  3. Målningsarbeten
   Målningsarbeten kommer att genomföras på trädelar vid entrédörrarna samt väggar i cykelförråd.

  4. Laddplatser
   En presentation gjordes av enkätsvaren avseende medlemmarnas behov av laddplatser för elbil. Vi kan nu gå vidare med en mer detaljerad offertförfrågan inför ett snart beslut i frågan och installation som matchar behoven.

  5. Stamspolning
   En återkommande rutinåtgärd avseende stamspolning kan bli aktuell under året. Vi har tagit in (1) offert och avser att ta in ytterligare en. Eftersom frågan inte är akut, kommer den att behandlas vid kommande möte.

  6. Fiberindragning för TV och Bredband
   Sedan senaste mötet har vi haft besök av Utsikt/Tekniska Verken. Vi gjorde en rundvandring i fastigheterna och några lägenheter. Syftet var att de skulle få en förståelse för hur en installation av fiber skulle kunna göras och därmed kunna lämna en offert. Under april kommer Tele2 att besöka oss för en identisk kartläggning och offert. Dessa ingrepp skulle avse ett avtal som skulle kunna träda ikraft 2023-07-01, dvs inte förrän nästa år.

  7. Nya medlemmar
   Lena Sundholm och Anders Lundins lägenhet i entré 11 (nr 53) är såld, tillträdesdatum för nya boende är planerad till 2022-04-15.

   

  Nu sopas gator och vägar rena från grus, våren är här! 

  Det var allt för denna gång, tack.

  Anders Nordström, ordförande.

  (publ 2022-03-17)

   

   

   

  Sammanställning av styrelsemötet 2022-02-15

  Det är dags att rapportera från senaste styrelsemötet samt även andra små och stora händelser som är värda att ta upp.   

   

  Föreningsstämman

  Vi förbereder oss inför föreningsstämman i april. Det är främst fokus på sammanställningen av Årsredovisningen. Den och övriga sedvanliga dokument kommer att distribueras i pappersform inom kort. Planen är att stämman ska hållas i Vagnhallen på Fontänen.

  Valberedningen

  Valberedningen har högsäsong inför stämman och rapporterade av läget till styrelsen. I mars kommer det att informeras mer detaljerat vilka funktioner vi önskar bemanna. Personer till styrelsen är naturligtvis viktigt att hitta. Likaså är jag angelägen att hitta någon som är intresserad av TV och bredbandansvarig och som vill driva den frågan. Utvecklingen på området är snabb och vi står inför möjliga uppgraderingar av våra lösningar, om vi vill. Hör av Dig om Du är intresserad.

  Förlängt avtal med Tele2

  Föreningen har förlängt avtalet med Tele2. Det nya avtalet är bara på ett år, perioden 2022-07-01—2023-06-30. Efter 2023-06-30 är målsättningen att ingå ett längre avtal, kanske med någon annan leverantör. Samfällighetens Media-grupp fortsätter att utvärdera tänkbara leverantörer av fiber/koax samt tjänster.
   

  Intresseenkät för laddplatser

  I dagsläget har vi åtta P-platser med laddmöjligheter, alla är uthyrda. Styrelsen har haft kontakt med två leverantörer för ev. utbyggnad av fler laddplatser. Vi behöver en uppdaterad bild av intresset för laddplatser. Därför har vi utformat en intresseenkät som kommer att skickas ut till alla under februari.

  Ekonomin

  ”Ekonomin” är en stående punkt på mötena och en stående slutsats är att ”Ekonomin är god”.

  Motioner till stämman

  Motioner har kommit in till styrelsen att behandlas på föreningsstämman. Fler motioner välkomnas, gör din stämma hörd.

  Plantering vid grillplatsen

  Vi har tagit emot förslag på plantering av växter vid grillplatsen. Styrelsen förmedlade önskemålet till Samfälligheten, KSFF, som har hand om dessa frågor. KSFF tar upp frågan på sin stämma i april.

  Kärvande fönster 

  Fönsterproblemet med kärvande/fastnande fönster har fått en lösning. Vår fönsteransvarige har lyckats att få fram reservdelar, som vi har lagt på lager. Detta för att underlätta vid reparation och byten av toppbeslag. Kostnaden kommer respektive boende att få stå för.

  Hjärtstartaren

  Vi påminner om vår ”Hjärtstartare” som är utanför återvinningsrummet vid entré 11. Gå dit och läs på i lugn och ro. Kanske någon kan arrangera och hålla en enkel utbildning för intresserade?

  Lägenhetsförsäljning

  Britta och Yngve Svenssons lägenhet i entré 35 plan 5 (nr 38) är såld, inflyttning för nya boende är planerad till 2022-06-01.

  TESÅB Fastighetsservice

  Ett nytt bolag sköter om trappstädningen och parkskötseln. Avtalet med TESÅB Fastighetsservice trädde ikraft vid årsskiftet. Jag har sett att de redan har putsat och beskurit några träd.

   

  Våren närmar sig och vi går mot ljusare tider, skönt. 

  Det var allt för denna gång, tack.

  Anders Nordström, ordförande.

  (publ 2022-02-18)

   

  Sammanställning av styrelsemötet 2022-01-13

  Vi har styrelsemöten i Brf Kanbergsåsen ungefär en gång i månaden. För att Ni alla ska få en god inblick i vilka frågor som är aktuella och diskuteras kommer jag framöver att maila en sammanfattning. Du hittar den även här på vår hemsida.   
   
  Parkeringsplatser och laddplatser 
  Föreningen har 51 markparkeringsplatser, varav 8 platser har laddmöjlighet för elbilar. Alla 8 laddplatser är nu uthyrda, vi kommer därför att undersöka lämpligaste sättet för att installera flera laddplatser och möta en väntad efterfrågan.
  Regelverket för tilldelning av P-platser uppdaterades. Vi valde att ta bort förtursregeln, för boende i bottenplanet, till platserna med nummer 100-104. Det är de platser som är utanför entréerna till Karl Dahlgrensgatan 35 och 37. 
   
  TV och bredband
  TV- och bredbandsavtalet med Tele2 (f.d. Comhem) går ut 2022-06-30. Vi beslutade att förlänga avtalet med 1 år, dvs till 2023-06-30. Vi beslutade vidare att undersöka förutsättningarna och behovet av att modernisera utrustningen till fiber och även innehållet i tjänsterna. En sådan modernisering skulle då träda i kraft 2023-06-30.   
   
  Elkostnaden 
  Det höga elpriset diskuteras ofta i media. Var och en av oss kommer inte att påverkas mycket, eftersom förbrukningen är relativt låg. Genomsnittslägenheten förbrukar 300 kWh per månad. Totalpriset har länge legat på drygt 1 kr/kWh, men har den senaste tiden varit upp och toppat på 2 kr/kWh. 
  Som vi har informerat om tidigare, kommer den el som förbrukades 2021 att betalas under 2022 fördelat med lika stort belopp varje månad. Det innebär, att förändringar i elpriset slår igenom med 1 års fördröjning.  
   
  Reservdelar till fönster och ansvar
  Styrelsen har beslutat att köpa in ett mindre lager med reservdelar till fönstren, detta för att underlätta vid reparationer. Ansvaret ligger fortfarande på lägenhetsägaren att åtgärda och bekosta fönsterreparationer. Kostnaden kan täckas av Din hemförsäkring.
   
  Motioner inför årets föreningsstämma 
  Motioner till årets föreningsstämma välkomnas och ska vara inlämnade till styrelsen senast 2022-03-01. Det återstår att se huruvida stämman blir on-line eller ett fysiskt möte med traditionell räkmacka. 
 

Med vänlig hälsning, 

Anders Nordström, ordförande Brf Kanbergsåsen

(publ 2022-01-16)

 

 

Hämtning av Julgranar 2022 (24/1 - 13/2)

Hej och God fortsättning! 
 
Hämtning av julgranar kommer att ombesörjas av Tekniska Verken (TV).
Vi har ordnat så att Ni kan ställa ut Er gran vid någon av våra 3 miljöstugor (KDG 23, 39 och 47) så hämtar TV dom och ser till att dom blir till el och värme i Gärstaverket.
 
Ställ fram granen inför hämtning
 • Granen ska ställas väl synlig.
 • Pynt och julgransfötter ska vara borttagna. 
 • Granen får vara högst 2,5 meter hög.
 • Granen får INTE vara förpackad i någon säck.
 • Granen får INTE ställas inne i någon miljöstuga eller soprum!
 
Hämtningsperiod
 • Perioden för hämtning av granar är 24 januari - 13 februari 2022. 
 • Hämtning sker från måndag 06.00 till fredag 18.00.
 
Vill någon bli av med sin gran tidigare eller senare så går det bra att åka ut till någon av återvinningscentralerna i Gärstad, Ullstämma eller Malmen.
 
Vill man fördjupa sig mer i ämnet så går det att göra på tekniskaverken.se/julgran

 

Med vänlig hälsning, 

Anders Nordström, ordförande Brf Kanbergsåsen

 

 

God Jul och Gott Nytt år

Hej alla Ni som bor i vårt fina område.
 
Nu är snart årets stora helger här, jag hoppas att Du får en fin Jul och ett Gott Nytt år. 
Till Er som har jobbat i förenings styrelse eller andra personer som har bidragit med olika arbetsuppgifter vill jag framföra ett stort tack för Era insatser och hoppas att Ni alla fortsätter även nästa år. Ni behövs.
Förhoppningsvis har vi fler personer i föreningen som vill ta en roll i styrelsen eller kanske samordnare av "TV och Bredband"? Men det återkommer vi till i januari. 
 
 
Nu önskar jag Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Anders Nordström, ordförande Brf Kanbergsåsen

 
 
 
Nytt Infoblad

Infoblad nr 31 har delats ut i alla brevlådor. Alla boende på Kanbergsåsen kan hitta detta infoblad på hemsidan, i menyn till vänster under flik Vår förening/ Infoblad + Bopärm

På hemsidan finns också alla tidigare infoblad sedan det första som togs fram till Lucia 2005.

<publicerad 2021-12-01>

 

Trivseldagar

Kommande trivseldag planeras att genomföras hösten 2022. Entré 31 är ansvariga. Vi ser fram emot och hoppas att vi då kan genomföra den. Tyvärr så har vi ju fått ställa in den både 2020 och 2021 pga pandemin.

I väntan på denna, kika gärna i vårt Fotoalbum där det nu finns nya foton upplagda från våra trivseldagar 2014, 2018 0ch 2019. Vi tackar Leif Noaksson för att du bidragit med dem! Se också referat nedan från de senaste trivseldagarna.

<publicerad 2021-11-29>

===================================

Vi har nåtts av det mycket tragiska beskedet att Jan Grönkvist, föreningens ordförande som valdes vid stämman 2020, inte finns bland oss längre. Jan avled den 23 oktober 2021 efter en tids sjukdom.

Begravingen ägde rum den 11 november i Lilla Aska, Ljusets kapell i kretsen av de närmaste. 

Vi tackar Jan för hans fina insatser för föreningen, och skänker en varm tanke till Lena och familjen!

/Styrelsen

<publicerad 2021-11-11>

===================================

Styrelse, oktober 2021 - stämman 2022

Anders Jonsson meddelade i september att han avgår som suppleant med omedelbar verkan.

Styrelsen fram till stämman 2022 består därför av följande personer som utsetts att ha rollerna nedan:

 • Anders Nordström, ordförande
 • Göte Göterdal, kassör
 • Kristina Thurée, sekreterare
 • Siv Almtorn
 • Jan-Olov Genberg (vald till suppleant, går in som ordinarie efter Jan Grönkvist)
 • Två vakanta suppleantplatser (efter Anders Jonsson och Jan-Olov)

Valberedning fram till stämman 2022

 • Tommy Leijon, sammankallande (entré 33)
 • Gunilla Myrnerts (entré 13)
 • Kerstin Seborn (entré 37)
 • Roland Karlsson  (entré 37)

===================================

Trivseldagar som varit

Söndagseftermiddagen den 8 september hölls trivseldagen 2019 i regi av entré 33 på temat vi minns Club 33
De drygt 50 deltagarna deltog inledningsvis i en spännande frågesport för modell "På spåret". Entré 13 tog hem det nyinstiftade vandringspriset.
Sedvanlig korvgrillning med efterföljande kaffe och kaka. Gemensam allsång och fortsatt mingel före den avslutande dragningen för 16 lyckliga lotterivinnare innan skymningen föll på.

Trivseldagen 2018 lördagen den 15 september startade på eftermiddagen med en utmanande tipspromenad entrévis och avslutades vid skymningsdags med ett gemytligt grillparty i ett stort tält vid grillplatsen. Livfull underhållning av Svartrockarna.
Stort tack till entré 11 som ordnade så att det hela blev en vacker afton.

Lördagen den 22 april 2017 ordnade entré 37 vår årliga trivseldag för Brf Kanbergsåsen med tipspromenad, lotteri, grillkorv och kaffe med bullar och kaka i den vårliga med något kyliga vackra parken.

===================================

10-årsjubileum

Fredagen den 11 september 2015 firade vi gemensamt Kanbergsåsens 10-årsjubileum med en god måltid, god samvaro och lite underhållning när förre stadsantikvarien Gunnar Elfström berättade om vår närmaste omgivning med utgångspunkt från ett flygfoto från 1920-talet.

===================================

Föreningens egen startbild

Rimfrost 2010