Brf Kanbergsåsen

Linköping, Östergötland

Parkering

Föreningen har 51 markparkeringsplatser, varav 26 platser har laddmöjlighet för elbilar, och 10 platser i varmgarage i ett av husen. Platserna hyrs ut till de boende enligt kölista. Varje bostadsrättshavare har rätt till minst en bilplats på markparkering eller i garage. Styrelsen har hand om kölistan.

Månadshyran för garageplats är 750 kr och för markparkeringsplats 250 kr. 
För laddplats tillkommer ytterligare 150 kr plus en abonnemangsavgift till el-leverantören (f.n. 75 kr/mån) plus kostnaden för förbrukad el.

Gästplatser/besöksplatser finns för våra gäster och är gemensamma för alla boende inom Kanbergets Samfällighet.

Karta för Kanbergsåsens P-platser se Bifogade dokument.

Lista över alla bilplatser i garagen och på P-platserna inom Samfälligheten se Bifogade dokument.

Det är naturligtvis bäst om alla följer reglerna för våra P-platser enligt påminnelse från styrelsen för Kanbergets samfällighetsförening. Se Bifogade dokument

 

 

Uppdaterade regler 2014-09-15

REGLER FÖR BESÖKSPARKERING

Samfällighetens styrelse har 2014-09-15 beslutat att revidera regler för parkering på besöksplatser till att gälla enligt följande:

Parkering ska ske på särskilt redovisade parkeringsplatser.

Besöksparkering ska användas av besökande till boende inom Kanberget.

Besöksparkerare får gästparkera under 3 dygn.

Om besöksparkering önskas under en längre tid, dvs. mer än tre dagar och högst 14 dagar, kan särskilt tillstånd ges av ordförande i aktuell Brf. För tid över 14 dagar och max 3 månader ges tillstånd av samfällighetsföreningens ordförande. Sådant tillstånd är maximerat till fyra platser åt gången och ges i första hand till platserna 52 – 59 och 123 – 124. För tid över 14 dagar debiteras hyra.

Boende får parkera på besöksplats endast under kortare tid, max 1 timme.

Besöksparkering får inte nyttjas av boende eller besök till boende då vederbörande exv. besöker staden, shoppar eller arbetar.