Brf Magnus Stenbock

Helsingborg, Skåne

Välkommen till vår Hemsida.

Du som medlem loggar in och tar del av många andra nyheter och trevligheter!

Hur du skapar konto och registrerar dig finner du i Bopärmen. Behöver du hjälp kontakta magnusstenbockinfo@gmail.com.

Föreningen hade årstämma den 24 maj 2023. Mötet hölls på Träffpunkt Tågaborg. 25 röstberättigade medlemmar och totalt 30 personer deltog. Vi önskar att fler medlemmar gör sin röst hörd till nästa stämma. Stämmoprotokoll finns uppladdat i vårt dokumentarkiv. Årsredovisnigen finns uppladdat i dokumentarkivet.

De nya medlemmarna som valdes in är Lucas Petersson som ordförande, Anna Svedenhov som v.ordförande, Anders Kamstad som sekreterare Louise Benediktsson och Lena Thörnqvist Johansson som suppleanter. Johan Grönkvist, kassör och Marianne Såmmé, ledamot valdes på ytterlilgare ett år. 

Valberedeningen består av Kurt Månsson, Emma Stråle samt Ann-Sofie Hammar.

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen eller valberedningen eller vill du nominera någon annan, hör då av dig till valberedningen så svarar vi på era frågor och funderingar så långt vi kan (och det vi inte kan, tar vi reda på). Hälsar Kurt, Emma och Ann-Sofie. 

Föreningen hade Extra Föreningsstämma den 27 juni kl. 18:30

Plats: Föreningslokalen, Hjalmar Forsbergs gata 14.

På ordinarie föreningsstämma den 24 maj antogs enhälligt en motion/proposition om stadgeändring. För att denna stadgeändring ska bli verklighet behövs beslut på två föreningsstämmor. För att godkänna stadgeändringen vid den extra förenigsstämman krävs 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna. 

12 boende varav 12 röstberättigade medlemmar närvarade. 2 röstberättiga medlemmar är även ombud med fullmakt. Extra stämmoprotokoll finns uppladdat i dokumentarkivet.

FASTIGHET

Dörrstoppar

Föreningen har satt upp dörrstoppar till en av ytterdörrarna för respektive ingång. Detta för att kunna haka upp dörren då man skall passera med större paket etc. eller man skall flytta och bära möbler m.m.

Underhållsspolning av avlopp

Föreningen har beställt underhållsspolning av samtliga avlopp för lägenheterna och de allmänna utrymmena. En del filmnning av avloppsrör kommer också att göras av stammar och i några lägenheter dock bara 10% av avloppen för att få en uppfattning om skicket på ledningarna. Arbetet genomförs mellan den 4 och 16 september med en trappuppgång i taget och då behöver alla lägenheter där vara tillgängliga. Mer information kommer några veckor innan hur arbetetr skall genomföras. 

Skyddsrum.

Vi vill uppmärksamma om att det finns ett skyddsrum i föreningen som är till för allmänheten. På hörnan vid Bagaregatan 7 finns en ingång med en skyddsrumsskylt. I nuläget är det inte aktuellt att iordningsställa skyddsrummet, se myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida (msb.se/skyddsrum). Styrelsen har gjort en inventering där all utrustning finns och följer noga om regeringen fattar beslut om höjd beredskap.

Cykelinventeringen är nu avslutad och överblivna cyklar kommer att omhändertas av certifierat företag för ändamålet.

Styrelsen har tillsammans med vår brandskyddsleverantör uppdaterat fastighetens brandskydd. Information har gått ut till alla medlemmar om hur du som bostadsrättsägare kan komplettera ditt eget brandskydd. Det är mycket viktigt att ta ansvar för säkerheten vid eventuell brand.

Styrelsen arbetar med olika och långsiktiga avtal för vår fastighet. Garantitider är förbi och våra fastigheter är beroende av kärlek, inkråmet är nytt men skalet är gammalt! Ett avtal som blev nyligen klart är rengöring av avfallskärl några ggr/år. Tidigare har detta gjorts efter avrop.

5-ÅRS GARANTIBESIKTNING

Arbetet med 5-årsbesiktningen är färdigt. Enligt PEAB har arbetet fungerat väl hos medlemmarna och på våra fastigheter. Åtgärderna på våra fastigheter har bla. varit spricklagningar i väggar, golv och tak i våra trapphus. PEAB har också åtgärdat garantier på fasad och tak på Matsalsbyggnaden. 

Ansvaret för att hålla lägenheter och fastigheterna i gott skick faller nu på oss alla dels som bostadsinnehavare och dels som styrelse.

ENKÄT ANG INFORMATIONSFLÖDE/KOMMUNIKATIONSKANALER

Enkätsvaren är sammanställda där 31 av 74 hushåll har svarat på frågorna. Vi medlemmar är överlag nöjda med de informationskanaler vi har idag. Vi fick in bra förslag som vi tar till oss och utvecklar. Det framkom också att medlemmarna trivs i vår förening och den positiva andan som råder. Vi måste tilsammans se till att vi fortsätter att värna om vår förening genom grannsamverkan och ansvar för våra fastigheter och gemensamma utrymmen.

EKONOMI

Styrelsens främsta uppgift är att långsiktigt vårda den gemensamma ägda fastigheten. Det har uppmärksammats i media att många bostadsrättsföreningar står inför höga avgiftshöjningar. Vi står nu i ett läge med hög inflation som resulterar i ökade kostnader för kommande budgetår (KPIF, september 2022:9,7%, se www.riksbanken.se).

Föreningen behöver täcka för högre driftskostnader(t.ex den gemensamma elen), ta höjd för kommande räntehöjningar samt att byggnadsindex för planerat underhåll ökat.          

Med utgångspunkt från ovan har styrelsen beslutat om att höja årsavgiften med 8% fr.o.m 2023-01-01.

Det är höga elpriser och det behöver finansieras. För den individuella mätningen (IDM) av elförbrukningen har styrelsen beslutat att höja elpriset med 1,25kr per kWh. Totala priset per kWh blir då 3,50kr. Förändringen började gälla från 1 september -22. De ökade elkostnader för den gemensamma elen i föreningen finansieras genom justering av årsavgiften.

Styrelsen beslutade att fr.o.m 1 januari 2023 införa eltaxa efter det pris föreningen får betala, p.g.a. den volatiala elmarknaden. Det innebär att medlemmarna kommer attt få den faktiska elkostnaden debiterad med en månads fördröjning. 

Vår ekonomiska förvaltare SBC har infört nya rutiner med månadsvisa debiteringar för att få till en sammanhängande debiteringsperioder för alla förbrukningsdebiteringar.

SBCs NYA KUNDPORTAL, SBC Hemma infördes i årsskiftet och ersätter Vår Brf. Med SBC Hemma kan du som medlem hitta värdefull information om din lägenhet. Logga in säkert med BankID. 

FASTIGHET OCH UTEMILJÖ

Efter att årsmötet beslutade, om att styrelsen skulle skapa två nya parkeringsplatser och laddboxar för el-/laddhybridbilar, är vi nu framme vid slutredovisning av projektet. De två nya parkeringsplatserna har styrelsen med hjälp av AKEA, som gräver i våra gator, ordnat utan kostnad mer än bygglov och lite material. Sju färdiga laddboxar och el framdragen till ytterligare sex platser är utfört av firma Miljöbelysning. Styrelsen ansökte om bidrag hos Naturvårdsverket och det beviljades med 50% av investeringen. 100 kronor i månadshyra per använd laddbox (grundhyra för p-plats 300:-) och med ett sakta ökande antal medlemmar, som skaffar elbil/laddbybrid, ska få detta projekt att bli ett nollsummespel inom 7 år. Med dagens bensin/dieselpriser verkar detta inte allt för otroligt.

Vi har haft problem med dörrstängarna för våra ytterdörrar men vi har nu tecknat avtal med företaget Brand & Säkerhet. De kommer att göra en årlig översyn och vi kan anlita dem vid akuta fel under normal arbetstid. Uppstår det problem så anmäl detta till föreningens gemensamma mail info@magnusstenbock.com och inte till Andersson Fastighetsförvaltning.

Ägandet av lilla tegelbyggnaden på Bagaregatan, där Öresundskraft har transformator och ställverk, har varit oklart. Ingen ville ta på sig underhållet av denna fastighet men nu är det utklarat. Med hjälp av gamla mail hos PEAB så är det fastställt att Öresundskraft ägen den. Arbetet med att laga stuprännor, måla och ta bort klotter är nu färdigt och nya dörrar som ersätter befintliga trädörrar är på plats.

GÄST-/ÖVERNATTNINGSLÄGENHETEN

Föreningens gästlägenhet på Hjalmar Forsbergs gata 14 som vi medlemmar kan hyra för våra gäster har fått ett ansiktslyft. Den är uppdaterad med TV, vattenkokare, mörkläggningsgardiner och mysig belysning. Styrelsen har beslutat att sänka hyran vilket innebär att att hyresavgiften nu är 250 kr/dygn och det gäller från och med 1 februari 2021.

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER

Styrelsen har på inrådan av Bostadsrätterna utformat trivsel- och ordnigsregler. Dokumentet ligger nedladdat i vårt dokumentarkiv under Boendinfo. Detta dokument är ett stöd för såväl medlemmarna som styrelsen. 

FELSORTERAT MATAVFALL, MM

Vid kvalitetskontroll av kärl för matavfall i våra miljöhus har det vid upprepande tillfälle förekommit felsorterat avfall.

Matavfallet återvinns genom rötning, för produktion av biogödsel och biogas. Om felsorterat avfall som till exempel plast, papper och glas slängs i matavfallet medför det att matavfallet inte går att återvinna, utan istället måste behandlas som restavfall och eldas. Felsorteringen leder till ökade kostnader och minskad återsvinning. Detta innebär att vi som förening får betala felsorteringsavgift. På väggen ovanför varje kärl står tydliga instruktioner vad som får slängas i respektive kärl. 

Alla pappersförpackningar och kartonger stora som små SKALL vara tillplattade innan de slängs i pappersåtervinningskärlet. Frigolit sorters som mjukplast och byt påse när det behövs.

Det finns inget kärl för trädgårdsavfall i våra miljöhus. Vi får själv ombesörja transport av större sådant avfall som tex julgranar till tippen. Detta gäller även grovsopor. De kostnader som vi medlemmar tillsammans kan spara gör stor skillnad i vår gemensamma plånbok.

STEGAR

Det finns stegar i alla trappuppgångar som vi medlemmar kan låna. Dessa stegar är i två olika modeller, en stabilare och en lite smidigare. I förrådsutrymmet i Hjalmar Forsbergsgata 14 finns en stabil och en smidig stege. I barnvagnsrummet i Hjalmar Forsbergsgata 12 finns en smidig stege. I barnvagnsrummet på Bagaregatan 21 finns en smidig stege. I källaren i matsalen finns en stabil och en smidig stege. Var noga med att fylla i lånelappen och ställ tillbaka den så fort du är färdig.Tänk på att vi är många som behöver dem. Det går ej att förhandsboka dessa stegar men skulle ni behöva låna någon av stegarna en längre tid tex vid målning/tapetsering skriv gärna det på lappen eller maila styrelsen så att vi vet det.

GLASSPLITTER

De av oss som bor på de övre våningarna måste tänka på att vara försiktiga med glas och annat som kan trilla ner på våra grannars uteplatser! Glas krossas och glassplitter skadar både människor och djur.

 

Momsdebitering

Information gällande moms på era avier; Vår förening använder sig av individuell mätning och debitering (IMD) vilket innebär att du som medlem betalar för din faktiska förbrukning av el och vatten. Högsta förvaltningsdomstolen har nu kommit med en dom angående moms på IMD. Tidigare har ni inte betalat moms för detta men i och med den nya domen är nu delen som rör el och vatten skattepliktigt. För dig som medlem innebär det att du framöver kommer betala moms för din förbrukning. Det kommer att läggas på din vanliga avi. Utöver det är det inget som du som privatperson påverkas av. 

Har du frågor gällande detta - kontakta föreningens kassör Johan Grönkvist, Hjalmar Forsbergs gata 14. 

Skadedjur - Råttor

Råttor i området är ett stort problem, staden har kontaktats och Anticimex har åtgärder på gång. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att kontakta stadens kontaktcenter om problemet för att få ytterligare tyngd i ärendet.

HJÄRTSTARTARE

Vid vår årstämma beslutades att investera i en hjärtstartare. Den är uppsatt i skolbyggnaden på Hjalmar Forsbergs gata 14 (mot gatan). Utförlig manual finns men ring alltid 112 i samband med användandet. Skåpet är även larmat för ev. skadegörelse.

Utbildning av hjärt-och lungräddning kommer att erbjudas medlemmarna och genomförs av Karin Wennborg när coronapandemin är över.

BOSTADSRÄTTERNA

Bostadsrätterna är en medlems- och intresseorganisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Du som medlem i vår förening kan logga in och ta del av massor med intressant läsning och få många förmåner. Vår styrelse får också stöd och rådgivning. Tidningen Din Bostadsrätt distribueras fyra gånger per år till samtliga hushåll. Hur du loggar in finner du under dokumentarkviet.

AKTIVITETER

Är du sugen på att spela Boule? Vi har en fin bouleplan på vår närbelägna lekplats. Är du sugen på att spela så finns bouleklot och kratt i cykelförrådet (till vänsterinnanför dörren) med ingång från Bagaregatan 21. Vill du ha en kort introduktion i boulespelets ädla konst ringer du till Anders Kamstad på 070 263 51 52

BOKCIRKEL  Vi är nu nio boende i föreningen som träffas en gång i månaden för att prata runt en bok som vi alla har läst. Vi väljer böcker av olika typer och ser gärna att de går att låna på bibliotek eller laddad ner från t ex Storytel. Ett mycket trevligt och meningsfullt sätt att umgås med sina grannar! Välkommen! Kontakta Anders 070-2635152.

MAGNUS STENBOCKSKÖREN söker fler sångfåglar. Ni som känner att ni har det som krävs, tveka inte, anmäl er! Kontakta Sanna sanna.thurdin@gmail.com

VINPROVNING  Vi vill verkligen slå ett slag för detta arrangemang! Det är så trevligt att träffa goda grannar samtidigt som du lär dig massor av olika viner, smaker och länder. Vi träffas kl. 18.30 i föreningslokalen för att provsmaka, väl utvalda viner, under ca 1,5 till 2 timmar. 

Du som deltagit tidigare är hjärtligt välkommen åter, men även du som inte varit med tidigare är varmt välkommen! Inga förkunskaper krävs och inga svåra frågor kommer att ställas utan målet är trevlig samvaro och möjlighet att hitta nya favoriter. Kostnadern för vinet under kvällen delas på de som är med och Anders tar inget betalt som kursledare. 

Vill ni vara med? Kontakta Anders Kamstad, leo.kamstad@gmail.com

 

Har du frågor som styrelsen behöver fatta beslut kring?

Det kan vara ansökan om att få hyra ut bostaden i andra hand, ansökan om att få sätta upp markis (gäller för er som bor i matsalsbyggnaden), förändringar och åverkan i bostaden som kräver styrelsebeslut enligt stadgarna, etc. Kontakta då styrelsen via e-post. Det går också bra att lämna brev i styrelsens postfack på Hjalmar Forsbergs gata 14. Så snart styrelsen haft möte återkopplas beslut i frågan. 

GDPR - nya dataskyddslagen; styrelsen skickar ut blanketter för underskrift där ni samtycker till att styrelsen lagrar era uppgifter avseende namn, adress, e-postadress etc. Godkännandet krävs för att ni, exempelvis, kan få tillgång till information på hemsidan, möjlighet att boka uthyrningslokalerna etc. Det är viktigt att ni omgående lämnar blanketten i retur i styrelsens postfack på Hjalmar Forsbergs gata 14.

En GDPR policy är framtagen för vår bostadsrättsförening och finns i dokumentarkviet på vår hemsida.

Viktigt till er med uteplats: Ni som har köpt Ligusterhäck för avgränsning mellan uteplats ansvarar själv för skötsel såsom vattning, gödning etc. Föreningen har endast gett uppdrag till fastighetsförvaltaren att tillse att häckarna håller en enhetlig höjd. Föreningen har inget garantiåtagande avseende plantorna. I cykelförrådet, ingång från Bagregatan, finns spadar och kvast som du kan låna vid behov.

Felanmälan Styrelsen har ingen möjlighet att akut hantera felanmälan.

Felanmälan görs till:

Anderssons Fastighetsförvaltning. Tel: 042-400 50 32 E-post: info@anderssonsforvaltning.se

Att bo i en bostadsrätt innebär att man har långtgående rättigheter men också skyldigheter avseende boendet. I föreningens stadgar kan du läsa om vad du själv ansvarar för och vad medlemmarna har ett gemensamt ansvar för att åtgärda. Om du gör en felanmälan som lyder inom ditt eget ansvar kommer du själv att få betala för detta. Ett tips är att i första hand titta i er BOPÄRM som ni fick när ni flyttade in i bostaden. Där finns massor med information, skötselanvisningar och vägledning till hur du ska göra om det blir något fel som måste åtgärdas. 

Ekonomi Har du frågor om utskick av faktura/månadsavgiften, föreningens p-platser eller andra frågor som gäller ekonomi, kontakta SBC. E-postadress: kundtjanst@sbc.se

Störningar/klagomål; När det gäller klagomål på grannar som spelar hög musik, barn som väsnas på skolgården, ungdomar som kör moped på tråden, hundar som stör, bilar som är felparkerade eller andra störningar, så prata i första hand med den det berör. Oftast kan man lösa situationen om man vänligt och respektfullt försöker ha förståelse för varandras situation. 

Frågor och nyckelhantering gällande uthyrningslokalerna: Detta måste ni ta med ansvarig för uthyrningslokalerna. Kontaktuppgifter på hemsidan.

Förslag; Har du förslag och idéer? Utnyttja din rätt att motionera! Varje år har du möjlighet att lämna in förslag som tas upp på stämman i maj månad. Du kommer att få information i ditt postfack när det är dags att skicka in din motion. 

Styrelsens e-postadress:

magnusstenbockinfo@gmail.com

Hemsidan

Ni vet väl alla att vi på hemsidan kan registrera våra uppgifter, bl.a. e-postadressen. Har ni lagt in rätt e-postadress så får ni också ett Nyhetsbrev på mailen när vi uppdaterar hemsidan. Kontrollera gärna att ni har registrerat er så att ni inte går miste om information. 

Grovsopor - hör inte hemma i våra miljöhus

Vi har uppmärksammats på att medlemmar ställer grovsopor i miljöhusen och i källargångarna. Det är inte tillåtet! Föreningen får betala extra för att forsla bort detta. Hade vi vetat vem det var hade vi kunnat skicka räkningen till berörd person men eftersom vi inte vet det kommer kostnaden att belasta oss alla. 

Husdjur

Vi uppmanar alla husdjursägare att visa hänsyn och respekt för era grannar som har sina lägenheter på bottenplan genom att inte avsiktligen rasta era husdjur där. 

Bestämmelser för montering av balkongskydd finns nu på hemsidan samt i trapphusen. Vänligen ta del av informationen innan ni beställer balkongskydd. Vid frågor kontakta styrelsen innan beställning så att ni inte beställer fel färg!

Bestämmelser för montering av markiser, gäller ENDAST matsalsbyggnadens bottenvåning, finns nu på hemsidan. Kontakta styrelsen innan beställning. 

 

 

Föreningens egen startbild