Orrstigen

Rönninge, Stockholm

Regler för garage, parkering samt trafik i området

 

Reglerna bygger på att vi är 91 hushåll där alla har samma rättigheter till området och tanken är att skapa trivsel genom enkla regler alla kan följa.

Parkeringen i fråga tillhör Ekonomiska Föreningen Orren i Salem och är endast till för personbilar tillhörande boende i föreningen och personbilar tillhörande besökare till boende i föreningen.

Med personbil avses personbil klass 1 enligt lagen om vägtrafikdefinitioner (2001:559).

Med boende menas att man bor och är folkbokförd på Orrstigen 1-91 i Salem.

Efterföljs inte dessa regler kan det bli så att vi måste sätta upp bommar inne i området för att minska biltrafiken och införa P-tillstånd och funkar inte det heller så är den absolut sista utvägen att anlita ett parkeringsbolag som övervakar vår parkering men det är inget någon av oss vill utan hjälps vi alla åt kommer detta att fungera!

1: Trafik i området

1:1 Vägarna inom området är att betrakta som räddningsvägar och får inte blockeras då utrycknings- och servicefordon måste ha fri framfart.

1:2 Motorfordon får endast framföras inom området med en högsta hastighet på 10 km/tim, respektera detta då vi har många barn i området och de kan snabbt komma utrusande från en tomt eller bakom ett hörn!

1:3 Trafik på (gång-)vägarna framför husen är endast tillåten vid i- och urlastning vilket innebär att så fort det är klart ska fordonet/släpet flyttas.

1:4 Att köra in och lämna ett fordon/släp på dessa vägar mer än fem minuter utan att aktivt lasta i eller ur är att betrakta som parkering på räddningsväg och kommer att beivras.

1:5 Det är heller inte tillåtet att köra eller parkera något typ av fordon/släp på de grönytor föreningen förfogar över och sker detta kommer även det att beivras.

1:6 Som boende i området har man en skyldighet att informera sina besökare om detta så att reglerna följs.

2: Parkering

2:1 Våra bilar ska i första hand stå i garagen och i andra hand på parkeringsplatserna, all annan form av parkering är förbjuden och kommer att beivras.

2:2 Parkeringen är endast till för boende i föreningen och besökare till boende i föreningen under kortare tider, dock högst 7 dagar.

2:3 På parkeringen får endast personbilar som får plats inom avsedd parkeringsruta parkera, övriga typer av fordon (släp, husvagn, husbil, större fordon m.m.) hänvisas till andra parkeringar.

2:4 Personbil som parkeras av boende på parkeringen ska tillhöra den boende och vara skriven på Orrstigen, annars är den att betrakta som icke-boende och får endast stå kortare tid, precis som besökare. Undantaget är tjänste- och/eller firmabil som används av boende i sitt arbete då den är att betrakta som skriven på Orrstigen men omfattas precis som alla andra av regel 2:3.

2:5 Parkering får endast ske inom markerat område och får inte påverka andra boendes parkeringsmöjligheter samt övrig skötsel av området (gräsklippning och snöröjning bl.a.).

2:6 Undantaget till reglerna är vid i- och urlastning av släp, husvagn och husbil fyra tillfällen per år (oftast i samband med renovering, byggnation, flytt eller innan/efter resa) då det är OK att stå i högst 7 dagar om plats finns och kraven i regel 2:5 uppfylls.

2:7 Avställd personbil får endast stå på parkeringen i högst 7 dagar, sedan ska den flyttas från parkeringen och inte återkomma förrän den är påställd och skriven på en person som bor i föreningen enligt regel 2:3.

2:8 Ingen har rätt till någon specifik p-plats och en personbil får stå högst 30 dagar på samma plats för att just detta ska efterföljas.

2:9 Parkera personbilen med hänsyn taget till andra som ska få plats bredvid samt öppna dörrarna försiktigt för att undvika dörruppslag. 

2:10 Föreningen vill inte att man gör egna parkeringsplatser på tomten då vi inte vill ha onödig fordonstrafik i området.

3: Garage

3:1 Det är viktigt att tänka på att föreningen är en garageförening och att garagen är avsedda för personbilar/motorfordon och inte som förråd.

3:2 Föreningen äger garagen, och varje hushåll har en dispositionsrätt som inte kan överlåtas till någon annan och garagen får heller inte bytas mellan hushållen.

3:3 Garagen får inte upplåtas/hyras ut till andra än föreningsmedlemmar.

3:4 Hyresgästen ansvarar för att garaget inte skadas eller får onormala förslitningar.

3:5 Om skada uppstår p.g.a. oaktsamhet får hyresgästen själv bekosta reparationen.

3:6 Hyresgästen ombesörjer själv rengöring av garaget.

3:7 Hyresgästen ansvarar själv för i garaget förvarat motorfordon och lös egendom.

3:8 Inga mellanväggar av någon sort får sättas upp p.g.a. utrymningsskäl.

3:9 Elen som finns i garagen är föreningens och inga fasta ingrepp på denna får göras utan styrelsens godkännande efter samråd med behörig elektriker.

3:10 Det enda som får kopplas in utan styrelsens godkännande är LED-lampor med stickpropp försedda med rörelsedetektor för att ge lite extra belysning vid öppning av garagedörr då den befintliga belysningen är dålig och måste bytas ut vid tillfälle.

3:11 Elbilar eller övrigt som drar kontinuerlig ström (tillfällig laddning av husvagn/husbil) får inte laddas/användas i garagen som det ser ut i dag men föreningen har som avsikt att investera i detta framöver så fort ekonomiska möjligheter finns. Om man vill ha möjlighet att lada sin elbil eller dylikt i garaget så ska man kontakta styrelsen och se hur man kan gå tillväga.

3:12 Skåp, hyllor och övrig förvaring får endast ställas upp mot ytterväggar.

3:13 En personbil ska alltid få plats i garaget, luften från värmefläktar ska kunna röra sig obehindrat från ena sidan till den andra och det ska kunna gå bakom eller framför bilen vid besiktning och utrymning.

3:14 Ansvarig för resp. garagelänga är den hyresgäst som har sin plats intill säkringsskåp och värmefläkt och endast denne samt styrelsen får sköta värmefläkten.

3:15 Endast boende och bilar som är skrivna på Orrstigen (samt tjänste- och/eller firmabil) har rätt att använda garage och parkering till däckbyte och annan enklare form av åtgärder på bilen.

3:16 Temperaturen i garagen får vara max. 5 grader och inga extra värmefläktar får kopplas in så se till att hålla garageportarna stängda vid t.ex. däckbyten så inte värmen försvinner mer än nödvändigt.

3:17 Garageportarna ska alltid vara låsta.

3:18 Om lås måste bytas på en garageport måste detta ske i samråd med styelsen så rätt nyckelsystem används.

3:19 Lek och bollspel mot garagen är förbjudet.

3:20 Upptäcker hyresgäst en skada på garaget, ska styrelsen underrättas.

3:21 Vid avflyttning ska garaget besiktigas av föreningen, kontakt ska tas i god tid för detta.

 

/Styrelsen