Orrstigen

Rönninge, Stockholm

Ekonomiska föreningen Orren i Salem 2015-03-23

Ordningsregler för garage, parkeringar samt trafik i området 

Parkeringen i fråga tillhör Ekonomiska Föreningen Orren i Salem och är endast till för boende i föreningen och besökare till boende i föreningen under kortare tider.

Motorfordon och trafik inom området

Bil får endast framföras inom området/mellan husen för i- och urlastning.

Inom området gäller 10 km/tim som hastighetsbegränsning.

Parkering

Våra bilar ska i första hand stå i garagen och i andra hand på parkeringsplatserna. Parkering endast inom markerat område om markering finns.

Ingen har rätt till någon specifik p-plats.

Gemensamma området ska vara helt bilfritt och där är endast av- och pålastning tillåtet.

Utrycknings- och servicefordon får inte hindras.

Avställda bilar/fordon får ENDAST förvaras på parkeringen under en kort tid tills annan parkering ordnats, (max två veckor).

Garage

Föreningen äger garagen, och varje hushåll har en dispositionsrätt som inte kan överlåtas till någon annan.

Hyresgästen ansvarar för att garaget inte skadas eller får onormala förslitningar.

Om skada uppstår pga oaktsamhet får hyresgästen själv bekosta reparationen.

Ansvarig för resp. garagelänga är den hyresgäst som har sin plats intill säkringsskåp och värmefläkt och endast denne samt styrelsen får sköta värmefläkten.

Det är viktigt att tänka på att Föreningen är en Garageförening, och garagen är avsett för bilar/motorfordon och inte som förråd. Hyresgästen ombesörjer själv rengöring av garaget.

Hyresgästen ansvara själv för i garaget förvarat motorfordon och lös egendom.

Inga mellanväggar får uppsättas pga utrymmesskäl och säkerhetsskäl. Ev. skåp, hyllor m.m. får endast ställas upp längs ytterväggar. En bil ska få plats i garaget, luften från värmefläktar ska kunna röra sig obehindrat från ena sidan till den andra och det ska kunna gå bakom eller framför bilen vid besiktning och utrymning.

Garageportarna ska alltid vara låsta. Lek och bollspel mot garagen är förbjudet. Garagen får inte upplåtas/hyras ut till andra än föreningsmedlemmar. Upptäcker hyresgäst en skada på garaget, ska styrelsen underrättas.

Vid avflyttning ska garaget besiktigas av föreningen, kontakt ska tas i god tid för detta.

/Styrelsen

 

Föreningens egen startbild