Orrstigen

Rönninge, Stockholm

STADGARFÖR EKONOMISKA FÖRENINGEN ORREN I SALEM 

§ 1 Föreningens firma ska vara ”Ekonomiska Föreningen Orren i Salem”.  

§ 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva, förvalta och underhålla tomträtten till fastigheten littera D 92 inom Söderby VI i Salems kommun, Stockholms län med därpå uppförda garage- och parkeringsplatser, lek- och trädgårdsanläggningar, utfartsvägen, ledningar och övriga anordningar, vilka är gemensamma för samtliga bostadshus inom kvarteret, samt svara för leverans av kallvatten till medlemmarnas tomträtter. Föreningen skall jämväl ombesörja det yttre underhållet av samtliga byggnader på tomterna samt på lämpligt sätt träffa anordningar för tillgodoseende av medlemmarnas behov av gemensam fastighetsservice ävensom deras gemensamma trevnad.  Reparationer av samtliga föreningen tillhöriga ledningar i tomtmark och under byggnad ingår i föreningens underhållsskyldighet.  Föreningens ansvar för underhållet enligt ovan avser endast normal förslitning. Övrigt yttre underhåll skall ombesörjas av föreningen men bekostas av tomträttshavaren. Tomrättshavaren må, sedan styrelsens godkännande härtill inhämtas, utföra sådana arbeten.  

§ 3 Medlemmar i föreningen skall vara innehavarna av tomträtter till fastigheterna littera D 1-91 inom Söderby VI, Salems kommun.  

§ 4 Varje medlem deltar i föreningen med en insats av 9.600 kronor för varje av medlemmen företrädd tomträtt. Insatsen betalas kontant. Medlem må icke deltaga med flera insatser eller med högre insats, än här angivits.  Medlem får överlåta sin andel endast i samband med överlåtelsen av tomträtt.  

§ 5 Medlem har att för varje av denna innehavd andel i föreningen erlägga avgifter till bestridande av de med föreningens verksamhet förbundna kostnaderna. Ordinarie föreningsstämma fastställer på grundval av ett av styrelsen fastlagt budgetförslag den avgift, som täcker föreningens kostnader för den löpande verksamheten. Utöver denna avgift, äger föreningen rätt att uttaga de förbrukningsavgifter som föreningen debiteras för värme, vatten och avlopp, drift av garage- och carportplatser. 

§ 6 Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Salems kommun. 

§ 7 Styrelsen skall bestå av 8 ledamöter.  Styrelsen eller de, styrelsen bemyndigat att teckna föreningen firma, äger behörighet att med inteckning för gäld och servitut belasta föreningens ekonomi.  Styrelseledamöter väljes för tiden från ordinarie föreningsstämma ena året intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet, dock att mandattiden skall så bestämmas, att årligen avgår halva antalet ledamöter och vid udda tal ena året det antal som är närmast lägre och andra året det som närmast högre än hälften. Till styrelseledamot kan även utses medlems maka, make eller myndigt hemmavarande barn.  Styrelsen konstituerar sig själv.  

§ 8 Föreningens räkenskaper och förvaltning skall årligen granskas av två revisorer, vilka utses på ordinarie föreningsstämma för tiden t.o.m. nästkommande ordinarie stämma.

§ 9 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1.1 – 31.12. 

§ 10 Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före mars månads utgång.  Medlem må vid föreningsstämma företrädas av den, som medlem därtill utser. Ombud vid föreningsstämma må företräda mer än en medlem, dock högst 5 medlemmar.  Kallelse till stämma och andra meddelanden till medlemmarna skall ske genom brev, som tillställes dem med allmänna posten eller med bud. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall verksställas minst 14 dagar före stämman och kallelse till extra stämma minst 8 dagar före sådan stämma.

§ 11 Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: 

 • 1.   Val av ordförande.
 • 2.   Val av protokollförare.
 • 3.   Val av två justeringsmän.
 • 4.   Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 • 5.   Fastställande av röstlängd
 • 6.   Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret
 • 7.   Revisorernas berättelse
 • 8.   Fråga om fastställande av balansräkning
 • 9.   Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 • 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
 • 11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna
 • 12. Valberedning
 • 13. Val av styrelseledamöter.
 • 14. Val av revisorer jämte suppleanter.
 • 15. Övriga ärenden vid extra föreningsstämma må andra ärenden icke bliva föremål för beslut än dem som angivits i kallelsen.  

§ 12 Medlem som önskar ärende upptaget till behandling av ordinarie föreningsstämma, har att göra framställning därom till styrelsen senast tio dagar dessförinnan.

§ 13 Eventuell vinst på föreningens verksamhet skall balanseras i ny räkning.

§ 14 Om föreningen upplöses skall dess behållna tillgångar fördelas lika mellan föreningens dåvarande medlemmar.  

§ 15 Innehaves samma tomträtt av två eller flera gemensamt skall de allenast tillsammans äga en andel i föreningen.   

Att dessa stadgar antagits vid ordinarie föreningsstämma den 22 mars 2011

Föreningens egen startbild