Brf Ottarsgården

Uppsala

Förråd

Varje lägenhet har två tillhörande förråd, du ansvarar själv för ditt lås och dina ägodelar.

Extra förråd

Föreningen har ett antal extra förråd, hyra 1 150 kr/år. För att ställa dig i kölistan, gör en skriftlig anmälan till vicevärden, ottarsgarden@gmail.com.

Läs reglerna för extra förråd!

REGLER FÖR ATT HYRA EXTRA FÖRRÅD/LOKAL
Förutom de villkor som är specificerade i hyreskontrakt mellan Brf Ottarsgården och hyresgästen har styrelsen fastställt att nedanstående policy och regler ska gälla för föreningen och ingå som del av avtal.

1. Föreningen innehar 13 extra förråd/lokaler. För uthyrning av förråd/lokal tillämpas kölista. Kölista upprätthålls av styrelsen. Information till föreningens medlemmar om möjlighet att hyra extra förråd/lokal lämnas av styrelsen via föreningens meddelandesystem - brev, hemsida, mejl.

2. Det är endast medlem i brf Ottarsgården som har rätt att ställa sig i kö till extra förråd/lokal.

3. Upplåtelse fördelas enligt principen att den som har längst kötid har förtur till upplåtelse. Medlem med längst kötid kan avstå från rätt att erhålla upplåtelse utan att förlora sin köplats.

4. Det är endast medlem i brf Ottarsgården, som permanent bor i lägenhet i föreningen och som i övrigt fullgjort sina skyldigheter gentemot föreningen, som har rätt att teckna och behålla avtal om upplåtelse. Detta gäller under förutsättning att det finns medlemmar i kö, som vill förhyra förråd/lokal.

5. Varje hushåll ha rätt att samtidigt hyra ett extra förråd/lokal. Om vakanta platser finns samt att ingen medlem i kö för tillfället vill förhyra förråd/lokal kan hushåll ges möjlighet att hyra flera förråd/lokaler. Föreningen äger dock rätt att säga upp dessa extra förhyrningar till förmån för det hushåll som saknar hyresavtal för förråd/lokal. Medlem som sagts upp på grund av denna bestämmelse kan erhålla ett nytt avtal så snart förråd/lokal medges. Efter erhållen information ansvarar medlemmen själv för att anmäla sig till köplats.

6. Upplåtelseavtal får inte inskrivas eller på annat sätt belasta bostadsrättsföreningens fastighet.

7. Föreningen kan behöva utföra reparations- och underhållsarbeten inom förhyrningen. Hyresgästen ska då lämna föreningen tillträde och bereda plats i enlighet med avisering från föreningen. Hyresgästen äger ingen rätt till ersättning eller nedsättning av hyra för tillfälliga förhinder eller men i förhyrningen till följd av reparations- och underhållsarbeten.

8. Vid avflyttning ska förhyrt objekt tömmas och städas. Om tömning och städning inte skett äger föreningen rätt att på hyresgästens bekostnad utföra detta. Eventuellt erhållna nycklar ska återlämnas senast sista upplåtelsedagen till medlem i styrelsen.

9. Föreningen äger alltid rätt att återta upplåtelse om föreningen anser att förhyrningen genom annat nyttjande är till gagn för föreningen eller fler av dess medlemmar. Likaså om förhyrningen missbrukas eller på annat sätt strider mot föreningens stadgar eller dessa upprättade regler.

10. Förråd/lokal upplåts endast för att förvara personliga ägodelar. Saker, som är lättantändliga eller som kan orsaka stark lukt eller annars vara störande för omgivningen, får ej förvaras i förrådet/lokalen. Inte heller får förrådet/lokalen användas för näringsverksamhet.

11. Ovanstående regler gäller från och med den dag de beslutats enligt nedan och till dess styrelsen beslutar annat. Dessa regler ersätter tidigare upprättade regler/policy gällande förhyrning av förråd/lokal.