Brf Ottarsgården

Uppsala

Garage
Det finns 16 garageplatser på gården, hyra 420 kr/mån. För att ställa dig i kölistan, gör en skriftlig anmälan till vicevärden, ottarsgarden@gmail.com.

Läs reglerna för garage!

Skotting framför garageportar är något som inte görs av sig själv, alla med garageplats behöver därför hjälpas åt att skotta. För att underlätta detta finns det under vintertid snöplog, sopkvast och skyffel innanför källardörren.

Parkering
På flera kringliggande gator finns avgiftsbelagda parkeringsplatser. Det finns möjlighet att ansöka om boendeparkering hos kommunen för Luthagen. Se www.uppsalaparkering.se för mer information.

REGLER FÖR ATT HYRA GARAGE
Förutom de villkor som är specificerade i hyreskontrakt mellan Brf Ottarsgården (hyresvärden) och hyresgästen har styrelsen fastställt att nedanstående policy och regler ska gälla för föreningen och ingå som del av avtal.

1. Föreningen innehar 16 garageplatser för motorfordon. För uthyrning av garageplats tillämpas kölista. Kölista upprätthålls av styrelsen. Information till föreningens medlemmar om möjlighet att hyra garageplats lämnas av styrelsen via föreningens meddelandesystem - brev, hemsida, mejl.

2. Det är endast medlem i brf Ottarsgården som har rätt att ställa sig i kö för garageplats.

3. Upplåtelse fördelas enligt principen att den som har längst kötid har förtur till upplåtelse. Medlem med längst kötid kan avstå från rätt att erhålla upplåtelse utan att förlora sin köplats.

4. Det är endast medlem i brf Ottarsgården, som permanent bor i lägenhet i föreningen och som i övrigt fullgjort sina skyldigheter gentemot föreningen, som har rätt att teckna och behålla avtal om upplåtelse. Detta gäller under förutsättning att det finns medlemmar i kö, som vill förhyra plats. Om ingen medlem för tillfället är intresserad av vakant plats kan uthyrning ske till utomstående. Uthyrning till utomstående ska dock alltid återtas till förmån för medlem.

5. Varje hushåll ha rätt att samtidigt hyra en garageplats. Om vakanta platser finns samt att ingen medlem i kö för tillfället vill förhyra garageplats kan hushåll ges möjlighet att hyra flera garageplatser. Föreningen äger dock rätt att säga upp dessa extraförhyrningar till förmån för det hushåll som saknar hyresavtal för garageplats. Medlem som sagts upp på grund av denna bestämmelse kan erhålla ett nytt avtal så snart plats medges. Efter erhållen information ansvarar medlemmen själv för att anmäla sig till köplats.

6. Upplåtelseavtal får inte inskrivas eller på annat sätt belasta bostadsrättsföreningens fastighet.

7. Föreningen kan behöva utföra reparations- och underhållsarbeten inom förhyrningen. Hyresgästen ska då lämna föreningen tillträde och bereda plats i enlighet med avisering från föreningen. Hyresgästen äger ingen rätt till ersättning eller nedsättning av hyra för tillfälliga förhinder eller men i förhyrningen till följd av reparations- och underhållsarbeten.

8. Vid avflyttning ska förhyrt objekt tömmas och städas. Om tömning och städning inte skett äger föreningen rätt att på hyresgästens bekostnad utföra detta. Erhållna nycklar ska återlämnas senast sista upplåtelsedagen till medlem i styrelsen.

9. Föreningen äger alltid rätt att återta upplåtelse om föreningen anser att förhyrningen genom annat nyttjande är till gagn för föreningen eller fler av dess medlemmar. Likaså om förhyrningen missbrukas eller på annat sätt strider mot föreningens stadgar eller dessa upprättade regler.

10. Garageplats upplåts endast för att förvara motorfordon och därmed hörande tillbehör. Saker, som är lättantändliga eller som kan orsaka stark lukt eller annars vara störande för omgivningen, får ej förvaras i garaget. Inte heller får garageplatsen användas för näringsverksamhet.

11. Ovanstående regler gäller från och med den dag de beslutats enligt nedan och till dess styrelsen beslutar annat. Dessa regler ersätter tidigare upprättade regler/policy gällande förhyrning av garageplats.