Brf Raden

Malmö, Skåne

 Trivselregler

Ansvar

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare som övriga familjemedlemmar, inneboende, andrahandshyresgäster, gäster och hantverkare. Om medlem trots uppmaning inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning. Medlem som vållar skada på fastigheten eller genom aktiv handling eller underlåtelse att agera orsakar utgift för föreningen, kan komma att krävas på ersättning för skadan eller utgiften som förening har haft.

2. Säkerhet

Kontrollera att ytterdörrar, källardörrar och grindarna är stängda och går i lås efter passage. Var försiktig med att lämna ut portkoden. Förvaring av brandfarligt material är inte tillåtet i källare eller på vind. Brandvarnare har bekostats av föreningen och skall finnas uppsatt i varje lägenhet. Rökning är inte tillåtet i fastigheternas allmänna utrymme som t.ex. trapphus, källare, vind, förrådsbyggnad. Att slänga fimpar från fönster eller att fimpa på fönsterbleck är förbjudet. Askkopparna vid entréerna får endast användas för cigaretter. Meddela styrelsen om du är bortrest en längre tid.


3. Gemensamma kostnader

Vatten och värme är stora utgiftsposter. Var sparsamma vid användandet och byt kranpackning om vattnet droppar. Byt ut tätningslisterna om det drar från fönstren.


4. Trapphus/fönster

Se till att fönster i trapphusen är ordentligt stängda framför allt för att undvika att vatten eller snö tränger in.


5. Matning av fåglar

Matning av fåglar är förbjudet inom fastighetens gränser för att inte locka till sig skadedjur.


6. Tvättstuga

Tvättstugor och torkrum disponeras enligt bokningstavlan utanför tvättstugorna. Bokad tid gäller oavsett när tvättningen börjar. Det är ett absolut krav att de filter för ludd och damm som finns på tvättmaskinerna och fläktarna i torkrummet rensas och rummen rengörs efter varje tvätt. Mangelrum finns i 54:ans källare (nedgång vid 54 E) Minderåriga eller utomstående får inte disponera utrymmena. OBS! Mattor får inte tvättas i maskinerna.


7. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cykling på gården är inte tillåtet.

Förvaringsutrymme för cyklar och barnvagnar finns på tre ställen i förrådsbyggnaden. Ett utrymme på varje sida av förrådet och ett ned för trappan mot 54:an. Används inte cykeln så ofta är det lämpligt att förvara den en trappa ned. Mopeder får endast ställas i cykelställ utanför förrådet. Rullatorer får ställas i utrymmet under källartrapporna.


8. Motorfordon

Motorcyklar får endast ställas i befintligt parkeringsutrymme utanför 52 C. Motorfordon får inte köras på gården eller gångarna.


9. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

Källsortera avfallet i anvisade kärl i soprummet. Följ anvisningarna på skyltarna. Hushållsavfall skall vara förslutet i knutna påsar. Kartonger skall vikas ihop. Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i soprummet utan lämnas på miljöstation. Utrymmet utanför kärlen eller i andra biutrymmen får inte användas som uppställningsplats. Minst tre gånger per år hyr föreningen en container för grovsopor.I väntan på container skall förvaring ske i det egna förrådet i källare eller på vind. Elektriska artiklar får inte lämnas som sopor. Avvakta container eller lämna till närmaste miljöstation. För transport av kyl, frys eller spis. Kontakta kommunen Tel. 040-635 10 00


10. Källare och vind

Källar- och vindsförråden skall vara låsta och är avsedda för personliga tillhörigheter. Gångar och andra gemensamma utrymmen får inte belamras.


11. Parabolantenn

Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasaden.


12. Husdjur

Inom fastighetens område får inte husdjur rastas och skall hållas kopplade. Innehavaren ansvarar för att husdjuret inte stör eller förorenar inom fastighetens område.


13. Störningar

Alla boende är skyldiga att visa hänsyn inom fastighetens område. Om rättelse av störning inte sker efter tillsägelse från styrelsen kan uppsägning bli aktuell. Ljud från TV, radio, musikanläggningar, musikutövningar, egna tvätt- diskmaskiner, borrmaskiner tränger lätt igenom ljudisoleringar Mellan 2200 – 0700 bör ljudnivåer dämpas. När det gäller reparationer, se punkt 16. Vid fest, informera grannarna med ett anslag i trappan. Vid klagomål skall i första hand bostadsrättshavaren kontakta den störande. I andra hand kan klagomål lämnas skriftligt till styrelsen.


14. Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andrahand kräver en skriftlig ansökan med bl.a. angivande av namn på hyresgästen, uthyrningsskäl och tidsperiod för styrelsens godkännande. Se information på vår hemsida.


15. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhållet sköts av lägenheten. Vid skada måste styrelsen omgående underrättas. Särskild vikt bör läggas vid regelbunden rensning av vattenlås och kontroll av våtutrymmen såväl i badrum som under diskbänken.


16. Förändringar i lägenheten

Vid ändring av avlopp i badrum och kök måste styrelsen informeras för att bedöma om ny relining behövs. Vid byte av golvbrunn står föreningen för kostnaden för golvbrunn och installation till oförändrad plats. Kontakta styrelsen för beställning. Omfattande förändringar som t.ex. flytta kök, ändra på fastighetens ledningar, riva väggar kräver styrelsens godkännande. Reparationer får utföras mellan 0800 - 2100 på vardagar och på lördagar o söndagar mellan 1000 - 1800 för att inte uppfattas som störande.


17. Överlåtelse

Se information på vår hemsida. Vid tillträdet skall en tillsyn av lägenheten ske tillsammans med säljare, köpare och representant från styrelsen.

* Utöver dess ordningsregler gäller föreningens stadgar

Kontakta oss 

Har du några frågor eller problem? Klicka på rutan "Kontakta oss" som är till vänster på sidan för att skicka ett mail till styrelsen eller vid fel Klicka till vänster på "Felanmälan" så ser du där hur du skall göra.