Brf Skanstorget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Ändring i lägenhet
För ändring i lägenhet gäller regler enligt bostadsrättslagen 7 kap 7 §. Vid ansökan ska föreningens blankett användas, se bifogat dokument.

Det är till exempel förbjudet att koppla spisfläkt till ventilationssystemet. Det förstör befintlig friskluftsventilation

Renovering av kakelugnar

Ansökan måste först skickas till styrelsen för att få godkännande från föreningen.

Eldstaden och rökgången måste besiktigas och godkännas av behörig besiktningsman innan eldstaden får tas i bruk.

Föreningens styrelse skall tillställas kopia på besiktningsprotokoll samt angivande av medlem och lägenhetsnummer.

Arbetet skall utföras av erfaren fackman. Arbetet måste utföras på ett sådant sätt att intilliggande rökgångar inte skadas. Exempelvis får inte putsrester släppas ut i intilliggande rökgångar.

Intilliggande rökgångar måste skyddas mot nedfallande stenar eller annat material.

Innan arbetet går igång skall medlemmen deklarera att han tagit del av föreningens regler och vidarebefordrat dem till utföraren, samt informera styrelsen för föreningen om utförarens namn och organisations/personnummer.

När ovanstående är gjort skall alla underlag skickas in till Byggnadsnämnden för ansökan av eldningstillstånd

Beslut från Byggnadsnämnden samt besiktningsprotokoll skickas till styrelsen efter utförd renovering som därefter ger klartecken att börja använda eldstaden

 

Renovering av badrum

Sedan juli 2008 gäller nya, betydligt hårdare, regler vid förändringar i våtrum.
Närmast väggen skall finnas ett genomgående tätningsskikt som inte släpper igenom fukt från våtrummet. Vidare får det inte förekomma organiskt material (ex. pappad gips eller trä) innanför kakel/klinker eller tapet i väggar.
Den som vill göra förändringar i badrum skall vända sig till styrelsen innan arbetet påbörjas.

 

Flera blanketter som används i föreningen hittas under rubriken Dokumentarkiv

Bifogade dokument