Brf Snäckbacken

Visby, Gotland

Föreningens omgivning


I föreningens närmaste omgivning finns flera naturreservat och andra attraktiva miljöer, som ger rika natur- och kulturupplevelser. Se även på bifogade dokument i menyn i högerspalten.

Strax söder om husen ligger Bergbetningen, ett 6,3 hektar stort naturreservat. Reservatet domineras av en hög klint, som delar det i en övre och en nedre del. Nedanför klinten bildar stenar och jätteblock en rasbrant, som på sina håll når nästan ända upp till klintkrönet. Övre delen av rasbranten saknar delvis växtlighet, här och var kan man dock se enstaka tallar och oxlar.

Nedför rasbranten möts man av tät vegetation. Tallar dominerar i skogen, en del av träden är mycket gamla, knotiga och med grova stammar. Buskskiktet är på sina håll tätt och mycket svårgenomträngligt. Murgrönorna - Gotlands landskapsblomma - som likt lianer slingrar sif uppför trädstammarna och över stenblocken ger den här delen av reservatet en speciell karaktär.

Uppe på klintkrönet kan man njuta av fantastisk utsikt över havet i väster och kusten norr om Visby.

Enklast bekantar man sig med Bergbetningen genom att få den 1,5 km långa naturstig som löper genom området. Naturstigen börjar vid vägen strax ovanför semesterbyn vid Gustavsvik.

Nedanför Bergbetningen ligger Åhsbergska hagen, som sedan 1904 ägs av Sällskapet D.B.W. (De Badande Wännerna). Sällskapet bildades dem 9 juli 1814 av några yngre män från Visbys borgarskap. Den s.k. Snäckgärdshagen var under sällskapets tidiga år den ständiga mötesplatsen. Idag samlas sällskapet i Åhsbergska hagen två gånger varje år - första tisdagen i juli, "baddagen," och på högtidsdagen den 9 juli.

sällskapet fick år 1904 Åhsbergska hagen i gåva med villkor att vårda hagen och hålla den öppen för allmänheten. D.B.W. har en särskild styrelse, som ansvarar för tillsynen av hagen och anslår varje år pengar i sin budget för hagens vård och underhåll.

Åhsbergska hagen bjder på en omväxlande natur, som drar till sig mycket fåglar. I sin beskrivning över hagen nämner D.B.W. cirka 15 olika slags fågelarter, som kan beskådas där. För blomälskaren är hagen ett eldorado med ett flertal unika arter.

Runt Åhsbergska hagen löper en elbelyst motionsslinga, som också är öppen för allmänheten.

I föreningens närhet finns också Korpklint, ett cirka 40 meter högt bergsparti, som reser sig ovanför Badviken vid Snäck. Dominerande inslag i området är en rauk, som syns vida omkring. Korpklint är utsatt för ständig erosion. expertis har utrett rasriskerna i området och föreslagit åtgärder för att minska riskerna.

Från vändplatsen vid Badviken leder ett par lättframkomliga stigar upp till klinten och vårt bostadsområde.

Koroklint omnämnes för övrigt i Carl von Linnés dagbok från gotländska resan 1741. I sin dagbok skriver Linné: "Efter 1/4-väg ankommo vi till Korpeklint som skulle vara det högsta berget här i trakten, där vi funno ymnogt petrificata i brotten, ty allt ifrån stranden hit intill hade vi rest nedanför landet som här gör utåt norra udden en ås såsom en Ölands landborg, men är på västra sidan åt havet helt avbruten liksom dödssprång så att övre delen av sidan står merendels längre ut än den andra."

Bara några hundra meter från föreningens hus kan man ansluta till Hälsans stig, en promenadslinga, som invigdes i augusti 1999. Huvudmannaskapet för Hälsans stig har Hjärt- och Lungsjukas likala förening tillsammans med Gotlands Kommun. Slingan går runt via Strandgärdet i Visby, Norderstrand, Flundreviken, Kärleksstigen och Nordergravar i Visby och är 7 km lång. Varje kilometer utefter stigen är utmärkt med kilometerskyltar, så att man alltid vet vilken sträcka man avverkat. Man kan börja sin promenad var man vill utefter Hälsans stig och sluta när man vill och ändå veta hur långt man har gått.

Föreningens egen startbild

Bifogade dokument