Brf Stationsparken

Malmö, Skåne

Så fungerar en bostadsrättsförening

En bostadsrättshavare är medlem i bostadsrättsföreningen som är en speciell typ av ekonomisk förening. Föreningen äger huset eller husen. Som medlem i föreningen har man tillsammans med övriga medlemmar beslutanderätten över verksamheten. En bostadsrätt representerar också ett förmögenhetsvärde för bostadsrättshavaren. En bostadsrätt innebär att man har en icke tidsbestämd nyttjanderätt till lägenheten. När man köper en bostadsrätt har man förvärvat denna nyttjanderätt men lägenheten ägs formellt av bostadsrättsföreningen. Ägaren av en bostadsrätt betalar en årsavgift till föreningen, som är uppdelad på månadsavgifter. Årsavgiftens storlek beror på föreningens totala kostnader och vilken andel som lägenheten har av föreningens totala kostnader.

Vem bestämmer vad?

Medlemmarna i föreningen väljer en styrelse som har ansvar för föreningens organisation, ekonomi och att andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen beslutar även om årsavgifternas storlek samt avgifter för biluppställningsplatser och andra utrymmen som hyrs ut. Eftersom det är styrelsen som beslutar om årsavgifternas storlek är det också denna som ansvarar för balansen i föreningens ekonomi. Styrelsen beslutar också om ordningsföreskrifter i föreningen som varje medlem måste följa. Styrelsens protokoll är inte offentliga. Detta beror i första hand på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan finnas i protokollen.

Medlemmarna kallas årligen till en föreningsstämma, som är föreningen högsta beslutande organ. I princip har stämman rätt att besluta i alla frågor som rör föreningen och ge styrelsen instruktioner. Stämman har vidare beslutanderätt i frågor rörande föreningens organisation, tillsättande och entledigande av styrelse och revisorer samt ändring av föreningens stadgar. Det är också stämman som beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Vem ansvarar för vad?

Beträffande underhållet av en bostadsrätt är grundprincipen, att bostadsrättshavaren svarar för underhållet i sin lägenhet och bostadsrättsföreningen ansvarar för såväl det yttre som inre underhållet av husen i övrigt. Vem som svarar för vad framgår av föreningens stadgar.