BRF Veterinären 8

Stockholm

Förvaltning

Fastigheten förvaltas av bostadsrättsföreningen, d.v.s av föreningens medlemmar. Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman, där alla medlemmar har rätt att delta (och förväntas delta) och bl.a rösta i enlighet med fastställd röstlängd. Föreningsstämma genomförs dels som ordinarie årsstämma (i april / maj), dels som extra stämma (vid behov).


Föreningsstämman (= årsstämman) utser föreningsstyrelse med uppgift att verkställa fastighetens / föreningens förvaltning inom ramen för av stämman fattade beslut.
Föreningens styrelse består av fyra ledamöter (varav en ordförande, en sekreterare, en skattmästare och en tekniskt ansvarig) och två suppleanter.


Stämman utser härutöver två revisorer, två revisorssuppleanter och en valberedning med tre personer. Aktuell lista över befattningshavare finns på föreningens hemsida.

För föreningen finns stadgar, vilka är fastställda av föreningsstämman. Stadgarna, vilka grundar sig bl.a på bostadsrättslagen och är registrerade hos Patent- och Registreringsverket, finns på föreningens hemsida.

Föreningens egen startbild

Veterinärinstitutet invigt den 21/9 1880. Tecknade bilder.