BRF Veterinären 8

Stockholm

Om kvarteret

Denna fastighet betecknas kv. Veterinären nr 15. Namnet anknyter till den veterinärutbildning som staten lät bedriva under beteckningen Statens Veterinärinrättning. Skolan med tillhörande djurvård etablerades på vår och angränsande tomter 1819-21. Gamla byggnader togs då i anspråk av sparsamhetsskäl. De ersattes 1879-81 av nya, ritade av arkitekten och professorn Edvard von Rothstein (1821-90), uppförda av grundläggare Gustafsson och byggmästare Wiman. Utseende, omfång och läge, se bilderna. Läget motiverades av att det dåtida Ladugårdslandet i början av 1800-talet togs i anspråk för flera stora regementen med mängder av drag- och ridhästar. Härom vittnar kvarvarande byggnader vid Lidingövägen, Valhallavägen, Linnégatan, Statens Historiska Museum och Etnografiska museet. Redan 1867 fick skolan högskolestatus under namnet Veterinärinstitutet med rätt till examenstiteln ”legitimerad veterinär”. Yrket kan spåras tillbaka till romartidens arméer i vilka det fanns särskilda vårdare för ”dragare, hästar och ök” samt boskapsskötare. Alla kom så småningom att kallas för ”veterinarius”. Order kan härledas från latinets veho = fortskaffa, bära och draga.

Sveriges första veterinärutbildning etablerades 1775 på privat initiativ i Skara socken på prebendehemmanet Brogården av gymnasielektorn Peter Hernquist (1726-1808). Visst kungligt bidrag erhölls om skolan utbildade två elever vart tredje år. Hernquist var utbildad i Frankrike – Lyon och Paris – 1761-69. Verksamheten finns idag kvar i Skara men under ledning av Sveriges lantbruksuniversitet. Där bedrives idag forskning och undervisning i bl.a. djurhållning, djurvälfärd, djursjukvård och i flera livsmedelsorienterade ämnen.

Varm tack framförs till Östermalmsgatan 92 som framfört texterna om kvarteret - ursprungligen författat av Kapitälet Fastighets AB, oktober 2008 genom Sten Flodin.

Föreningens egen startbild

Bilder och information från Stockholms Stadsmuséum, arkivrubrik Veterinären.