Brf Vitbetan 17

Stockholm

Föreningens regler för andrahandsuthyrning


Ansökan om andrahandsuthyrning av lägenhet/lokal skall ansökas hos styrelsen och godkännas av denna. Uthyrning till företag är ej tillåtet och godkänns inte av styrelsen.

Förfrågan och skäl till uthyrningen skickas till styrelsen.
- Uthyrningen gäller max ett år och för sex mån i taget.
- Andrahandsuthyrning till företag godtas inte.

 

Information angående avgift vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Styrelsen för Brf Vitbetan 17 har beslutat att införa en extra avgift för bostadsrättshavare som hyr ut sin bostadsrätt i andra hand. Detta blir gällande fr o m 2016-01-01 både för dem som redan nu hyr ut sin bostad i andra hand samt de som ansöker om andrahandsuthyrning framöver. Avgiften kommer att specificeras på varje aktuell månadsavi.

Avgiften är i enlighet med regeringens proposition 2013/14:142, vilken trädde i kraft 2014-07-01. Styrelsens beslut är taget efter omröstning på två efter varandra följande föreningsstämmor.

Avgiften ska ersätta föreningen för sådana merkostnader som en upplåtelse i andra hand kan medföra.

Bostadsrättslagen förutsätter att medlemmarna engagerar sig i föreningen, i vart fall i sådan utsträckning att styrelsearbetet fungerar. I många föreningar utförs i praktiken mindre arbetsuppgifter, t ex trädgårdsarbete, av medlemmar. Om fler medlemmar upplåter sin lägenhet i andra hand, krävs det ofta ett större engagemang av de kvarboende medlemmarna. Det kan uppstå kostnader för att anlita andra att utföra arbetsuppgifter som tidigare utförts av medlemmarna. En andrahandsupplåtelse orsakar även ett merarbete för styrelsen.

Regeringen anser att det är viktigt att ett ökat antal upplåtelser i andra hand inte försvårar för bostadsrättsföreningarna. En avgift vid andrahandsupplåtelse bidrar till att bostadsrättsföreningar kan fungera väl även om flera andrahandsupplåtelser pågår samtidigt.

 

Avgiftens storlek

Avgift för andrahandsupplåtelse får för en lägenhet årligen motsvara högst 10 procent av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

2016 års prisbasbelopp är 44 300 kr.

Avgiften vid andrahandsuthyrning i Brf Vitbetan 17 kommer inledningsvis att vara 
300 kr/månad.