Brf Vitbetan 17

Stockholm

Att bo i bostadsrätt

Att bo i en bostadsrättslägenhet innebär visst hänsynstagande samt lojalitetsplikt gentemot sina grannar.

 

·       Bostadsrättsinnehavaren skall iaktta ordning och gott skick i fastigheten.

·       Bostadsinnehavaren ska se till att de som bor i huset inte utsätts för störningar som försämrar  deras bostadsmiljö.

·       Bostadsrättsinnehavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt a-c nedan:

a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst.

b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller

c)  någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.

·       Att bevara ordning och gott skick inom fastigheten.

  • Att respektera de tider och regler som gäller för tystnad i huset. En allmän regel är att det skall vara tyst efter kl 22.00. På helger kan dessa regler undantas. Om man skall ha fest kan man skriva en lapp i hissen och informera sina närmaste grannar muntligen om festen.
  • Bostadsrättsinnehavaren ska följa de regler och förpliktelser som föreningen meddelar. Om bostadsrättsinnehavaren bryter mot förpliktelserna genom att missköta sig på ett sätt som inte är ringa får föreningen utfärda en skriftlig varning. Om bosstadsrättsinnehavaren inte rättar sig efter den skriftliga varningen får föreningen besluta att bostadsrätten skall förverkas. Detta innebär att föreningen kan tvångsförsälja bostadsrätten med Kronofogdemyndighetens försorg samt uppsäga bostadsrättsinnehavaren för avflyttning och utträde ur föreningen. Köpeskillingen tillfaller bostadsrättsinnehavaren eller dennes eventuella borgenärer (banken, föreningen eller andra). Kronofogdemyndigheten är den instans som rättsligt prövar om misskötsamheten är sådan att den kan ligga till grund för förverkande och tvångsförsäljning.