Brf Vitbetan 17

Stockholm

Ordningsregler

Allmänna utrymmen
1. Samtliga boende i fastigheten samt nyttjare av fastighetens lokaler är skyldiga att följa de av föreningens styrelse fastställda ordningsreglerna. Boende och lokalinnehavare bär ansvar för att hans/hennes gäster följer föreningens ordningsregler.
2. Fastighetens gemensamma utrymmen såsom trapphus, tvättstuga, källare, pannrum, elcentral, gård och vädringsbalkonger skall hållas fria från privata ägodelar. Undantag görs för cyklar som skall placeras på avsedd plats i källaren.
3. Hissen skall nedsändas till bottenplan efter användning.
4. Efter ut- respektive inpassering genom fastighetens gemensamma dörrar skall det kontrolleras att dessa går igen ordenligt samt låses där möjlighet finns.
5. Där möjlighet finns skall lampor släckas när lokalen lämnas.
6. Fel och brister såsom hisshaveri, trasiga lampor etc rapporteras till styrelsen.
7. Anslag får endast sättas upp på anslagstavlan i trapphuset.
8. Det är inte tillåtet att röka på vädringsbalkongerna. Röken går direkt genom ventilerna in i intilliggande lägenheter.

Lägenheter/Lokaler
1. Samtliga lägenhetsinnehavare/lokalinnehavare bör ha en extranyckel till sin lägenhet/lokal som vid uppmaning, utan dröjsmål, överlämnas till styrelsens nyckelansvarige. Detta för att underlätta vid gemensamma reparationer och underhåll av fastigheten.

2. Av säkerhetsskäl bör lägenhetsinnehavaren vid längre frånvaro från lägenheten/lokalen, meddela detta till styrelsen. Innehavaren bör även tillhandahålla en extranyckel till styrelsen, för att bereda tillgång till lägenheten när behov av fastighetsskötsel föreligger eller i händelse av att t.ex. vatten- eller annan skada har uppstått.
3. Lägenhetsinnehavare/lokalinnehavare är skyldiga att rapportera till styrelsen i de fall ohyra visar sig inom lägenheten/lokalen. Innehavaren får ej på något sätt förhindra eller försvåra bekämpandet av ohyra. Rapporteringsplikt föreligger även vid upptäckt av fel och brister inom den egna lägenheten/lokalen som kan påverka fastigheten i stort, såsom vattenskada, gasläcka eller dylikt.
4. Varje lägenhetsinnehavare/lokalinnehavare är skyldig att tillse att en fungerande brandvarnare finns installerad i lägenheten/lokalen.
5. Där balkong är ansluten till lägenheten/lokalen är det innehavarens skyldighet att hålla denna snö- och isfri samt att tillse att föremål som kan falla ner på gatan avlägsnas.
6. Då det är lyhört i fastigheten skall tystnad iakttagas efter kl 22.00. Vid fest, sätt gärna upp ett anslag i porten/hissen med information om festen. Det är även bra att muntligen informera med sina närmaste grannar om festen, då de berörs mest. Om det uppstått oreda i fastigheten efter festen, är bostadsinnehavaren/lokalinnehavaren som haft festen, skyldig att iordningsställa oredan, både i och utanför fastigheten.
7. Vid störningar som förorsakar stora problem hos grannarna som inte skäligen kan tålas, har denna rätt att ringa till Polisen 112.