Brf Vitbetan 17

Stockholm

 

Styrelsen

I en bostadsrättsförening ska det finnas en styrelse som ansvarar för den löpande verksamheten.

Månadsmöten
Styrelsen har möte en gång per månad. Protokoll från det senaste styrelsemötet finns på anslagstavlan i entrén. Som sista punkt i protokollet står datum för kommande styrelsemöte. Om du har något du vill framföra på styrelsemötet, kan du kontakta någon i styrelsen eller skriva ett mail/brev där du anger ditt ärende som du vill att styrelsen diskuterar. Det går även bra att lägga en lapp i föreningens gemensamma brevlåda vid anslagstavlan.


Styrelsens ansvar
- Beslutar om om firmateckningen.
- Kallar medlemmar till föreningsstämma.
- Företräder föreningen.
- Ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen.
- Ansvarar för att
årsredovisningar upprättas.
- Rätta sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut.
- Anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket.

Årsstämma
Det är föreningsstämman som väljer styrelsen och föreningsstämman kan också avsätta styrelsen eller en enskild styrelsemedlem.
Styrelsen väljs på årsmötet som hålls en gång per år, i slutet på maj eller i början av juni.

Kallelse till stämman
Det är styrelsens uppgift att kalla till stämman.

Ordinarie stämma (årsstämma/årsmöte) ska kallas till tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman ska hållas. Extra föreningsstämma ska kallas tidigast fyra men senast en vecka innan stämman ska hållas.

Om det är fråga om en extra föreningsstämma som kommit till stånd på grund av begäran från revisor eller från medlemmar måste kallelsen till den extra föreningsstämman skickas ut inom två veckor från den dag då begäran inkom. Kallelsen ska ske enligt bestämmelserna i stadgarna. Kallelsen ska innehålla tydlig information om de ärenden som ska tas upp på stämman. Även ärenden som enligt stadgarna är obligatoriska ska framgå av kallelsen. Var uppmärksam på att om det är fråga om stadgeändring så ställs särskilda krav på kallelsen. Läs mer om detta i faktabladet "Stadgeändring".

Rösträtt
Huvudregeln är att varje medlem har en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt tillsammans har de gemensamt bara en röst. Om en medlem har flera bostadsrätter har han eller hon fortfarande bara en röst. Efter att stämman har öppnats ska en röstlängd upprättas, enklast är att använda medlemsförteckningen.

Beslut som måste tas på stämman
Styrelsen får inte besluta i alla frågor. Styrelsens uppgift är att sköta organisationen och den löpande förvaltningen av föreningen. Ärenden utanför styrelsens ansvar ska en föreningsstämma fatta beslut om.

Valberedning
På årsmötet väljs en valberedning. Valberedningen ska föreslå ledamöter till följande poster inom föreningen och presentera dem på stämman;
  • Styrelsen
  • Valberedning (alltså föreslå ersättare till sig själva)
  • Olika projekt som medlemmar ska ingå i (projektgrupper/arbetsgrupper)
  • Alla övriga förtroendeposter som hör till föreningens verksamhet.

Valberedningen ska söka ledamöter främst till;
  • De poster där avhopp skett under året, från ovanstående nämnda poster
  • De ledamöter som står i tur att avgå i styrelsen och för revisor (och andra poster)
men detta är inte något hinder för att även förslag kommer in på redan tillsatta poster, och dessa förslag måste naturligtvis också redovisas för medlemmarna av valberedningen.

Det är särskilt viktigt att valberedningen känner till vilka funktioner som skall bemannas. Valberedningen träffar aktuella kandidater och presenterar arbetsuppgifterna.

Motioner
Det är bara till ordinarie föreningsstämma som motioner kan lämnas. Eftersom alla ärenden som ska tas upp på stämman måste vara med i kallelsen är det viktigt att styrelsen får in motioner från medlemmarna i god tid innan kallelsen ska gå ut. Information skall skickas ut till samtliga medlemmar om när motionerna skall vara styrelsen tillhanda för att kunna tas upp på årsstämman.

Kommer det in motioner efter det datum som styrelsen har satt kan de inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på stämman.

 

 

Föreningens egen startbild