Orrstigen

Rönninge, Stockholm

VÄLKOMMEN TILL ORREN

 

Vi hoppas att du/ni kommer att trivas lika bra som vi andra gör och att du/ni snabbt kommer in i den gemenskap som finns inom området. Vi vill på detta sätt informera om föreningen och andra saker som annars lätt kan bli frågetecken för nyinflyttade.

 

Här på Orrstigen finns det 91 radhus. Alla ingår i en ekonomisk förening som bland annat har

följande uppgifter:

œ       att äga och sköta marken mellan fastigheterna, d.v.s. lekområden, gator mm

œ       att äga och förvalta det garage eller den motorvärmare med carport som du troligen disponerar

œ       att sköta debitering av vatten i förhållande till varje fastighets förbrukning (det lönar sig att spara)

œ       att ansvara för driften av kabel-TV samt bredband inom området

 

Mellan årsmötena (mars-feb) handläggs dessa frågor av en styrelse som består av åtta ordinarie ledamöter. Dessa ledamöter väljs för två år i sänder.

 

Skötseln av kommunikationstomten (gemensamma ytor):

Detta skulle kunna vara en stor kostnad för oss om vi lagt ut arbetet på entreprenad. I stället avsätter vi två helger per år för att gå ”man ur huse” och snygga upp området (rabatter, asfaltsplaner, lekområden, gräsmattor mm.). Kallelse sänds ut av styrelsen, men fråga dina grannar vilket område som du tillsammans med dem ska sköta. De olika huslängorna är anvisade olika områden, karta bifogas. Det som ska skötas året runt löpande enligt områdesfördelningen är gräsklippning, ansning av rabatter och buskar. Det förekommer också att vi tillsammans hjälps åt när renovering av garage och liknande behövs. Två motorgräsklippare för utlåning finns i det garage som föreningen disponerar (se nedan). Nyckel till gräsklipparen finns hos några i styrelsen, nr 4, nr 87, nr 43. Det är viktigt att följa de anvisningar som finns för gräsklipparna i föreningsgaraget för att det ska fungera så smidigt som möjligt.

 

Vatten:

Levereras av kommunen. Debitering sker av föreningen efter uppmätt förbrukning som sker vid höst- och vårstädningen av varje städområde. En preliminär avgift tas ut i samband med medlemsavgiften och avräkning sker en gång om året.

 

Garage/motorvärmare med carport:

Disponeras av de flesta fastigheterna men ägs av föreningen. De som har garage eller motorvärmare debiteras för drift och underhåll. Alla har ansvar att hålla ett vakande öga över garaget, d.v.s. se till att fläkten och värmen fungerar, lamporna lyser mm. Trasiga lampor inköps och kvitto lämnas till kassören. Garagen ska vintertid hålla max 4-5 grader. Föreningen disponerar f.n. ett garage (närmast Orrstigen 3) som förråd.

  

Sophämtning:

SRV kommer varje vecka och tömmer våra soptunnor i våra gemensamhetsskåp, de står uppställda på tre ställen i området i närheten av parkeringarna och längst den stora utfartsvägen. Dessutom finns en återvinningscentral bakom Statoil, se aktuella öppettider på deras hemsida. Kyl och frys, som innehåller freon hämtas efter överenskommelse med SRV. Papper, kartong, glas, metall och plastförpackningar lämnas i containrar på grusplanen mitt emot infarten till Orrstigen. Rabatt kan fås av SRV på årsavgiften om man väljer att kompostera, kontakta SRV för mer information.

 

Kabel-TV och bredband:

Föreningen har ett avtal med Comhem där vi har analog TV med ett grundutbud på ca 11 kanaler (det kan variera) samt bredband 10 Mbit. Vill man uppgradera har vi en rabatt så det är viktigt att uppge att man ingår i den ekonomiska föreningen Orren för att få ta del av gruppavtalet.

 

Bilfritt område:

Vi försöker hålla området mellan husen bilfritt eftersom det är lekområde för barnen. Om du/ni behöver köra fram till ditt/ert hus för av och pålastning så gör det, men vi ber dig/er att köra sakta inom området. Parkering får endast ske på anvisade platser.

 

Avgift till föreningen:

Varje månad förutom juli som är betalningsfri får du/ni ett inbetalningskort med ett belopp som ska täcka:

-      föreningsavgiften, som avser bl a renhållning, gatubelysning och administration

-      avgift för garage/motorvärmare

. sophämtning

-       preliminär vattenavgift.

. avgift för Kabel-tv och bredband

 

Detaljerad information om avgifterna för innevarande år finner du/ni i årsredovisningen.

Du/ni får även en förteckning över styrelsens ledamöter, som du/ni kan kontakta om du/ni vill fråga någon om råd eller komma med förslag.

 

Hemsida:

Vi har en egen hemsida: www.orrstigen.se. Där finns en kalender där vi för in viktiga datum och där finns en del information om vad som är på gång.

 

Vi hoppas med dessa rader att du/ni fått en större inblick i hur området fungerar och vart du/ni kan vända dig/er för att få hjälp.

 

 

Återigen... Välkommen!!

önskar Styrelsen för Ekonomiska Föreningen Orren i Salem